CSR Zhuzhou Electric Locomotive Co., Ltd.Address: No. 1 Tianxin Road, Shifeng District
CN – 412001 Zhuzhou City, Hunan

Phone: +86-731/28 46 59 45

Fax: +86-731/28 44 64 46

E-Mail: bowei@mail.gofront.com

Internet: http://www.gofront.com

Contact: Herr Zhang Peng

Reklamlar