Beijing New Choice Corp.Address: 65 Fuxing Road, Haidian District
CN – 100036 Beijing

Phone: +86-10/88 28 70 93, 88 28 69 72

Fax: +86-10/88 28 69 73

E-Mail: zhangqing@puranparts.com

Internet: http://www.newchoice-1.com

Contact: Herr Zhang Qing