Bursa Hafif Raylı Sistem 3. Aşama Yapım İşi İhalesiBursa Hafif Raylı Sistemi III.Aşama (Doğu Hattı) Yapım, Elektrik ve Mekanik İşlerinin Yaptırılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2011/32603
1-İdarenin
a) Adresi : Bursa Büyükşehir Belediyesi Acemler Yerleşkesi Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Şartname Haz.Şb.Md. Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Cad. No: 3/14 Hizmet Binası D Blok K:2 16190 Osmangazi / BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242344000 – 2242347787
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@bursa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP?ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bursa
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 600 (Altıyüz) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bursa Büyükşehir Belediyesi Acemler Yerleşkesi Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Şartname Haz.Şb.Md. Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Cad. No: 3/14 Hizmet Binası D Blok K:2 16190 Osmangazi / BURSA
b) Tarihi ve saati : 04.04.2011 – 15:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
  Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
  Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
  4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler:
  İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
  a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
  b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
  a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
  İsteklinin;
  a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75?den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
  Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
  Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise üç önceki yılın belgeleri ile dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
  4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
  a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tabloları,
  b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalar,
  Son üç yıla ilişkin bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.
  Bu belgelerin sunulan yıllara ait tutarlarının toplamının 1/3’ünün; ciro için teklif edilen bedelin % 15 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 12 sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
  Bu kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler.Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutalarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
  Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir ve bu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadarki gelir tabloları dikkate alınarak, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu gelir tabloları itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:

Anahtar Personel Listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Nitelik
1 Proje M?d?r? İnşaat M?hendisi Raylı Sistemlere Ait İnşaat ve Bina İşlerinde Y?netim Tecr?besi
1 Teknik Ofis M?d?r? İnşaat M?hendisi/Mimar Proje ve M?hendislik Koordinasyon İşlerinde Tecr?beli
1 Mekanik İşler Sorumlusu Makine M?hendisi Raylı Sistem Tecr?beli
?

İsteklinin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personel çalışıtırılması ve bu durumun belgelendirilmesi gerekir. Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
b) Teknik Personel:

G?revi Pozisyonu Mesleki Unvanı Nitelik
Proje M?d?r? Anahtar Teknik Personel İnşaat M?hendisi Raylı Sistemlere Ait İnşaat ve Bina İşlerinde Y?netim Tecr?besi
Teknik Ofis M?d?r? Anahtar Teknik Personel İnşaat M?hendisi/Mimar Proje ve M?hendislik Koordinasyon İşlerinde Tecr?beli
Şantiye Şefi Teknik Personel İnşaat M?hendisi Raylı Sistem Tecr?beli
Elektrik İşleri Sorumlusu Teknik Personel Elektrik M?hendisi Raylı Sistem Tecr?beli
Elektrifikasyon İşleri Sorumlusu Teknik Personel Elektrik/Elektronik M?hendisi Raylı Sistem Tecr?beli
Mekanik İşler Sorumlusu Anahtar Teknik Personel Makine M?hendisi Raylı Sistem Tecr?beli
Proje İşleri Sorumlusu Teknik Personel Mimar Raylı Sistem Tecr?beli
?l?me ve Harita İşleri Sorumlusu Teknik Personel Harita M?hendisi Raylı Sistem Tecr?beli
Hat İşleri Sorumlusu Teknik Personel İnşaat M?hendisi Raylı Sistem Tecr?beli
Planlama Sorumlusu Teknik Personel M?hendis Raylı Sistem Tecr?beli
Kalite Kontrol Sorumlusu Teknik Personel M?hendis Raylı Sistem Tecr?beli
İnce İşler Sorumlusu Teknik Personel Mimar Raylı Sistem Tecr?beli
Hakediş Sorumlusu Teknik Personel M?hendis Raylı Sistem Tecr?beli
İnşaat İşleri Teknik Personel İnşaat Teknikeri Raylı Sistem Tecr?beli
Elektrik İşleri Teknik Personel Elektrik Teknikeri Raylı Sistem Tecr?beli
Mekanik İşler Teknik Personel MakineTeknikeri Raylı Sistem Tecr?beli
?l?me ve Harita İşleri Teknik Personel Harita Teknikeri Raylı Sistem Tecr?beli
4.3.3 Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgeleri:

İsteklilerin TS EN ISO 9001:2008 kalite y?netim sistem belgesi sunmaları zorunludur.

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak; tek s?zleşmeye dayalı raylı sistem (anahat demiryolu, metro, hafif raylı sistem veya tramvay) inşaat işleri (hat alt ve ?st yapı işleri dahil) kabul edilmiştir.

29.12.2005 tarih ve 26038 Sayılı Resmi Gazetede yer alan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğ Eki -BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİ”nde bulunan (G) DEMİRYOLU, RAYLI SİSTEMLER, HAVALİMANI, DENİZ YAPILARI İŞLERİ
I.GRUP: DEMİRYOLU, RAYLI SİSTEMLER İŞLERİ
1. Demiryolu inşaatı işleri
2. Metro ve raylı sistemler inş.
3. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mühendislik grubu olarak ? inşaat mühendisliği? diploması kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
  Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1000 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bursa Büyükşehir Belediyesi Acemler Yerleşkesi Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Şartname Haz.Şb.Md. Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Cad. No: 3/14 Hizmet Binası D Blok K:2 16190 Osmangazi / BURSA adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 3. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Acemler Yerleşkesi Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Şartname Haz.Şb.Md. Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Cad. No: 3/14 Hizmet Binası D Blok K:2 16190 Osmangazi / BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 4. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

 7. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 8. Diğer hususlar:
  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Reklamlarİlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.