İstanbul-Ankara hızlı tren demiryolu projesi Geyve-Sapanca arası tasarım ve inşaat işlerinin tedarik edilmesi

Onaylı Köseköy-Vezirhan güzergâhının bir parçasını oluşturan yaklaşık 25 Km.lik Sapanca-Arifiye-Geyve arası onaylı güzergâhta düşük yarıçaplı 14 adet kurp bulunması nedeniyle hızlı tren bu kesimde konvansiyonel tren hızıyla seyredeceğinden, bu kesimin 17 Km.lik kısmında mevcut işletme halindeki hatlarla çakışma olduğundan ve mevcut haliyle işletme uzun süreli kesintiye uğrayacağından, hızlı tren standartlarına uygun güzergâh değişikliğine gidilmesi, Sapanca-Alifuatpaşa arasındaki yeni kesime ait alt yapı işlerinin mevcut sözleşme kapsamında yapılmayıp ayrı bir ihale kapsamında değerlendirilerek yalnızca üst yapı ve elektromekanik işlerinin yapılması, 29 Mart 2011 tarihli Resmî Gazete’de yanınlanmıştı. Bu karara dayalı olarak Alifuatpaşa-Sapanca arasındaki 24 km’lik kısmın altyapı ihalesi 8.2.2012’de yapılacak. İhale edilecek bu kısım proje güzergahının 121. km’si ile 145. km’si arasıdır.


İSTANBUL-ANKARA HIZLI TREN DEMİRYOLU PROJESİ
GEYVE-SAPANCA ARASI TASARIM VE İNŞAAT İŞLERİNİN TEDARİK EDİLMESİ

(REF:…………)
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden (TCDD):

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) Avrupa Yatırım Bankasından – EIB – kredi almıştır ve bu kredinin bir kısmını Geyve ve Sapanca arasındaki İstanbul-Ankara Hızlı Tren Demiryolu Projesi, Tasarım ve İnşaat İşlerinin Tedarik Edilmesi için kullanmayı planlamaktadır.

Bu girişimin amacı İstanbul – Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesinin Geyve ve Sapanca arasında kalan bölümün, TCDD ve işlerin Yüklenicisi arasında imzalanan İş Sözleşmesine göre teknik ve fiziksel kalitesinin sağlanmasına yönelik inşaat işlerinin bütün parçalarını kapsayacak olan Tasarım ve İnşaat İşlerinin Tedariğinin gerçekleştirilmesidir.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) tarafından sağlanan İşveren’in şartlarını dikkate alarak bütün tasarım belgelerinin ve inşaatın gerçekleştirlmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır.

Bu sözleşmenin Mart 2012′de başlaması beklenmektedir. Sözleşmenin icra süresi İşin Başlangıç Tarihinden itibaren 21 ay olacaktır. (Bitiş tarihi: 31 Aralık 2013)

İhalenin değerlendirilmesinde ileri teknik değerlendirme için ön koşul olarak kullanılacak yeterlilik kriterleri aşağıda verilmiştir. Başvuruların bir ortak girişim tarafından verilmesi durumunda bu seçim kriterleri ortak girişime bir bütün olarak uygulanacaktır.

1) İhale Katılımcısı, yüklenici (devam eden ve tamamlanmış işler için ödeme olarak tanımlanmış) olarak son üç (3) yılda en az 150.000.000.- (yüz elli milyon) Euro (EUR) ya da muadili yıllık ciroya sahip olacaktır.

2) İhale Katılımcısı, diğer sözleşmeler için taahhütlerini de hesaba katarak, 55.000.000 (elli-beş milyon) Euro (EUR) ya da muadilinden daha az olmayacak şekilde tahmin edilen, 4 (dört) aylık süre boyunca sözleşmenin inşaat nakit akışını karşılamaya yeterli olacak likit varlıklara, ipoteksiz duran varlıklara, kredi limitine ve diğer finansal araçlara erişimi olduğunu veya sahip olduğunu gösterecektir.

3) İhale Katılımcısı, benzer işlerde, en az 225.000.000.- (iki yüz yirmi beş milyon) Euro (EUR) (veya muadili) bedelinde (İhale Katılımcısının kendisi tarafından yapılan kısım) son on (10) yıl içerisinde bir

(1) tek sözleşmede, işi başarılı bir şekilde tamamladığını gösterecektir. Benzerlik aşağıda özellikli olarak verilen deneyim alanlarındaki fiziksel boyut, karmaşıklık, metotlar/teknoloji veya diğer karakteristiklere bağlı olacaktır.

(I.) Viyadük ve Köprü inşaası,

  • Köprüler
  • Viyadükler

(II.) Tünel İşleri

  • Otoyol ve demiryolu tünelleri (konvansiyonel ve TBM)
  • Metro tünelleri
  • Menfezler ve bacalar

(III.) Otoyol İnşaatı (altyapı ve üstyapı)
– Otoyollar

(IV) Demiryolu inşaatı (sadece altyapı)
– Demiryolları
– Metrolar

4) İhale Katılımcısı aşağıdaki deneyime sahip olduğunu gösterecektir:
A. Geleneksel metod veya TBM ile toplamda en az 10,000 metre demiryolu (metro tünelleri hariç) veya karayolu tünel kazısı/imalatı işi yapmış olmak. Bunun en az 4,000 metresi TBM metodu ile yapılmış olacak.

B. Toplamda en az 4,500 metre köprü veya viyadük işi yapmış olmak.

5) Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD), İhale Katılımcısının, İşveren tarafından temin edilen Tasarımın Genel Şartlarıda ve İşlerin Kapsamında verilen tasarım kriterlerini (geometrik seçim ve büyüklük-lokasyon) dikkate almasını önermektedir. Bununla birlikte, Yüklenici İşlerin hem tasarımcısı hem de müteahhidi olduğundan, İhale Katılımcısı sistemi kendi değerlendirmesi doğrultusunda tasarlamakta serbesttir. Öyle ki Yüklenici inşaat ile ilişkili normal yükümlülüklerine ilaveten tasarımın profesyonel bir tutumla üstlenilmesini sağlamak için her şeyin ve bütün hizmetlerin hükümleri için tam sorumluluk üstlenir.

Bu sebeple Tasarımın Genel Şartlarında ve İşlerin Kapsamında verilen tanımlar gerekli tüm tasarım hizmetlerinin veya gerekli tüm malların (materyaller, tesis, ekipman ve temin edilecek diğer şeyler) ya da Sözleşme altındaki sorumlulukları ve yükümlülüklerini tamamlamak amacıyla Yüklenici tarafından sağlanacak bütün İşlerin ve hizmetlerin tam ayrıntılarını vermemektedir.

Bu tanımlar sadece İşlerin kapsamı ve doğasına genel bir bakış sağlamak ve bu tanımlardaki herhangi bir eksikliğin Yüklenicinin sorumluluklarını ve yükümlülüklerini sınırlandırmayacağını belirtmek amacına hizmet etmektedir. Bu tanımlardaki bütün lokasyonlar ve boyutsal bilgiler yaklaşıktır, sadece bilgi içindir, zorunlu değildir ve İşlerin tasarımı ve yürütülmesi sırasında hassas bir şekilde tespit ve teyit edilecektir.

6) İhale Katılımcısı sözleşme için kullanacağı aşağıdaki ana ekipmana sahip olacaktır (kendi malı olacaktır).

İhale Katılımcısı kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edeceklerdir.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile İhale Katılımcısının kendi malı sayılır.

Minimum 1 adet Tünel Kazı Makinesi (TBM).

TBMin işlerin başlamasını müteakip ilk 4 ay içerisinde şantiyede çalışabilecek durumda hazır bulundurulması gerekmekte olup TBMin dış çapı ve günlük ortalama delme kapasitesi İşveren Şartlarında belirtilen kriterler ve İhale Katılımcısı tarafından hazırlanıp İşverence onaylanan Tasarım kriterlerine sahip olacaktır. Bu kriterlere haiz TBM’in yukarıda belirtilen sürede şantiyede hazır bulundurulması hususu yazılı bir teminatla garanti edilecektir. Bunun temin edilememesi durumunda Sözleşmenin Özel Koşulları alt madde 8.7 uyarında “Gecikme Cezası” uygulanacaktır.

8 adet Çift kollu Jumbo Sondaj makinesi

8 adet Püskürtme Beton Makinesi

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) yeterli yüklenicileri, yukarıda belirtilen işlerin temin edilmesi için tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

Dünyanın her yerinden şirketler başvurabilir. Bütün yeterli gerçek ve tüzel kişiler veya gruplar başvurabilir.

İhale Katılımcısı ortaklık kurabilir. Bu “ortaklık” Ortak Girişim şeklinde olabilir. Ortak Girişim (OG) durumunda Ortak Girişim veya Konsorsiyumun bütün ortakları İhale koşullarına göre Teklifin sunulması ve Sözleşme Koşullarına göre Sözleşmenin yerine getirilmesinden yasal olarak, müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır ve Katılımcı tarafından bu hususla ilgili beyan Teklife dahil edilecektir.
Katılım şekli ne olursa olsun (başvuruyu sunan münferit tüzel kişilik ya da bir ortak girişimin üyesi) gerçek veya tüzel kişi (aynı tüzel grup içerisindeki tüzel kişiler de dahil) tarafından birden fazla başvuru yapılamaz. Gerçek veya tüzel kişinin (aynı tüzel grup içerisindeki tüzel kişiler de dahil) birden fazla başvuruda bulunması halinde bu kişinin yer aldığı (ve aynı tüzel grup içerisindeki tüzel kişiler) bütün başvurular ihale dışı tutulacaktır.

İhale Katılımcısı, ihale dökümanlarındaki birtakım maddelerin ya da teknik spesifikasyonların, uluslararası rekabeti sınırlandırdığını ya da bazı ihale katılımcılarına adil olmayan avantaj sağladığını düşünürse, bu durumu Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) ne yazılı olarak bildirecek bir kopyasını da Avrupa Yatırım Bankası (EIB) na gönderecektir.
Seçilen İhale Katılımcısının en düşük teklifi verip vermediğine ve yeterlilik kriterlerini büyük ölçüde karşılayıp karşılamadığına Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) karar verecektir. Belirleme işlemi, İhale Katılımcısı tarafından verilen İhale Katılımcısının yeterliliğini gösterir belgelerin incelenmesi üzerine yapılacaktır. İhale Katılımcısına ihalenin verilmesi için yeterliliklerinin memnuniyet verici olduğuna dair olumlu tespit ön koşuldur. Olumsuz bir tespit durumunda teklif yetersizlikle sonuçlanacak olup, bu durumda İşveren, İhale Katılımcısının yeterliliklerinin memnuniyet verici olup olmadığı hususunda benzer bir tespit yapmak üzere bir sonraki en düşük değerlendirilen teklife geçecektir.
Bu ihale için bütün yazılı iletişim İngilizce ve Türkçe olarak yapılacaktır. Farklılık halinde Sözleşme dili olan İngilizce esas alınacaktır.

İlgilenen yeterli Teklif Sahipleri yerel saat ile 10:00 – 17:00 arasında aşağıdaki adresten bilgi alabilir ve İhale Dokümanlarını inceleyebilirler:

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD)
Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar / Ankara / TÜRKİYE
Contact Person: Mustafa BABAL (PCIU Proje Müdürü)
Telefon: (+90.312) 309 05 15.
Faks: (+90.312) 312 62 47
E-posta: mustafababal@tcdd.gov.tr
Komple İhale Dokümanları seti yukarıdaki adrese başvurulması ve iade edilmeyecek 750 (yedi yüz elli ) Euro (EUR) ücretin yatırılması üzerine satın alınabilir.
Hesap Numarası:
Halk Bankası
TR2100012009452002P000002
Hesap Numarası 07 Aralık 2011 tarihinden sonra proje adını taşıyacaktır.
Tüm teklifler “İSTANBUL – ANKARA YÜKSEK HIZLI TREN DEMİRYOLU PROJESİ, GEYVE-SAPANCA ARASI TASARIM VE İNŞAAT İŞLERİNİN TEDARİKİ” için Teklif ifadesini taşıyan kapalı zarf içerisinde yukarıda belirtilen adrese posta, kurye veya elden en geç 08 Şubat 2012, Çarşamba yerel saat ile saat 14:00′da teslim edilmelidir.

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) yukarıda belirtilen tarihten sonra alınan teklifleri ret etme hakkını saklı tutar.
Teklifler aynı tarihte (08 Şubat 2012, Çarşamba) saat 14:30′da katılmak isteyen Teklif Verenlerin temsilcileri huzurunda TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda açılacaktır.
9532/1/1-1

TCDD


Demiryolu Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumlar