BURSARAY HAFİF RAYLI SİSTEM III.AŞAMA (DOĞU HATTI) GÜZERGAHI İLE KESİŞEN NATO BORU HATTI DEPLASESİ YAPTIRILACAKTIRBursa Hafif Raylı Sistemi (BHRS) III.Aşama (Doğu Hattı) Güzergahı ile Kesişen Nato Boru Hattı Deplase Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2012/822
1-İdarenin
a) Adresi : Acemler Yerleşkesi Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Şartname Haz.Şb.Md. Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Cd. 3/14 Hizmet Binası D Blok K:2 16190 Osmangazi/ Bursa
b) Telefon ve faks numarası : 2242344000-1135-1117-1141 – 2242347787
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@bursa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ankara caddesi Arabayatağı –Et-balık arası , Yıldırım /BURSA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Acemler Yerleşkesi Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Toplantı Salonu Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Cd. 3/14 Hizmet Binası D Blok K:2 16190 Osmangazi/ BURSA
b) Tarihi ve saati : 26.01.2012 – 15:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Şefi İnşaat veya Makine Mühendisi 5 yıl deneyim
1 Saha Müh. Harita Mühendisi 5 yıl deneyim
1 Alet Operatörü Topograf 3 yıl deneyim

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

* Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinin (A) Alt Yapı III.Grup Boru ve İletim Hattı İşleridir.

* Ancak bu ihale kapsamındaki işler M.S.B. ile BBB arasında; BHRS III.Aşama (doğu Hattı) projesinin NATO akaryakıt boru hattını kesmesi nedeni ile güzergah altında kalan kısmının yeni güzergaha deplase (varyant) edilerek veya menfez yapılarak emniyetinin sağlanması amacı ile imzalanmış bulunan 29 Eylül 2011 tarihli PROTOKOL hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. Bu sebeple, ihaleye teklif verebilmek için aday veya isteklilerden aşağıdaki işlerden en az birini yapmış olma şartı aranacaktır.

a) Minimum 4” çapında yüksek basınçlı (min.90 Atü) yeraltı akaryakıt boru hattı olan bir işi;
b) Minimum 1250 m3 kapasiteli gömülü veya yarı gömülü içi sacla kaplı betonarme akaryakıt depolama tankı ve monifold istasyonu olan bir işi;
c) Komple yüksek basınçlı (min.90 Atü) akaryakıt pompa istasyonu veya komple transfer (yardımcı) pompa istasyonu
olan bir işi;
yapmış olduğunu gösteren  İş Deneyim Belgesinin sunulması zorundadır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Makine Mühendisi diplomalarıdır. * Ancak bu ihale kapsamındaki işler M.S.B. ile BBB arasında; BHRS III.Aşama (doğu Hattı) peojesinin NATO akaryakıt boru hattını kesmesi nedeni ile güzergah altında kalan kısmının yeni güzergaha deplase (varyant) edilerek veya menfez yapılarak emniyetinin sağlanması amacı ile imzalanmış bulunan 29 Eylül 2011 tarihli PROTOKOL hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. Bu sebeple, ihaleye teklif verebilmek için aday veya isteklilerden aşağıdaki işlerden en az birini yapmış olma şartı aranacaktır. a) Minimum 4” çapında yüksek basınçlı (min.90 Atü) yeraltı akaryakıt boru hattı olan bir işi; b) Minimum 1250 m3 kapasiteli gömülü veya yarı gömülü içi sacla kaplı betonarme akaryakıt depolama tankı ve monifold istasyonu olan bir işi; c) Komple yüksek basınçlı (min.90 Atü) akaryakıt pompa istasyonu veya komple transfer (yardımcı) pompa istasyonu olan bir işi; yapmış olduğunu gösteren İş Deneyim Belgesinin sunulması zorundadır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Dai.Başk.’na bağlı İhale Şartname Haz. Şb.Md.adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Acemler Yerleşkesi Destek Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Şartname Haz.Şb.Md. Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Cd. 3/14 Hizmet Binası D Blok K:2 16190 Osmangazi/ Bursa adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Kaynak : http://www.bursa.bel.tr

Reklamlarİlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.