Demiryolu hat kesimine elektrifikasyon sistemleri kurulması işi yaptırılacaktırİHALE BİLGİLERİ

İHALE SORUMLUSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ YAPIM  İHALE  KOMİSYONU   
İHALE SORUMLUSU  TAMER ÖZGÖÇ
TELEFON VE FAKS NO 0 312 309 05 15 /4139-4409             0 312 311 53 05
İLAN TARİHİ 05/12/2011
İHALE TARİHİ VE SAATİ 12/01/2012               SAAT : 10:00
ŞARTNAME BEDELİ 2.000,- TL
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU YAPIM İŞİ
DOSYA  NUMARASI 2011/191173
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ malzemesiparis@tcdd.gov.tr

 

MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ

MALZEMENİN ADI MİKTARI (KG) ŞARTNAME NO
DEMİRYOLU HAT KESİMİNE ELEKTRİFİKASYON TESİSLERİ KURULMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR. ŞARTNAMEYİ GÖRMEK VE İNDİRMEK İÇİN BASINIZ
ZEYİLNAME 12.01.2012 tarihinde ihalesi gerçekleştirilecek olan 2011/191173 İKN`li Kayseri-Boğazköprü-Ulukışla-Yenice, Mersin-Yenice-Adana- Toprakkale Hat Kesimine Elektrifikasyon Tesisleri Kurulması Yapım İşi kapsamında ekteki Zeyilname-1 yayımlanarak İdari Şartnamenin 14. Maddesine istinaden ihale (son teklif verme) tarihi 01.02.2012 Çarşamba günü saat 10:00’a ertelenmiş ve idari şartnamenin 26.3. maddesinde geçen geçici teminat tarihi 29.06.2012 tarihinden önce olmamak üzere olarak değiştirilmiştir. 

Bilgi alınmasını ve buna göre gereğini rica ederiz.        

Z E Y İ L N A M E

 

ESKİŞEHİR (HARİÇ)-ALAYUNT- KÜTAHYA- BALIKESİR ELEKTRİFİKASYON SİSTEMLERİ YAPIM İŞİ 

 

GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

DEĞİŞİKLİK YAPILAN  MADDE

 

 

ESKİ DURUM

YENİ DURUM

  4.0 MALZEME KABUL TESTLERİ :  

3.  Paragraf

 

Yüklenici kullanılan donanım ve ekipmanların yıllık bakım periyotlarını ve hazır tutulması gerekli yedek miktarlarını belirten dokümanları hazırlayacak ve kesin kabul tarihinden itibaren iki yıl süre ile malzeme tedariki ve bakım konularında destek verecektir. Ekipman ve donanıma ait yedek parçaların 30 yıl boyunca temin edilebilmesi sağlanacaktır.  

    BOĞAZKÖPRÜ-YENİCE-MERSİN-TOPRAKKALE

ELEKTRİFİKASYON SİSTEMLERİ PROJESİ

DİĞER HUSUSLAR

 

28.Yükleniciler kontrollük çalışmalarında kullanılmak üzere TCDD kontrol ekiplerine Kısım I için 6 adet, Kısım II için 6 adet, Kısım III için 6 adet, Kısım IV için 6 adet Kısım V için 6 adet, Kısım VI için 6 adet araç tahsis edeceklerdir. Araçlar işin niteliğine uygun olacak ve 2 yaşından büyük olmayacaktır. Bu araçlara ait her türlü gider yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

 

Bu araçlar aşağıdaki sürelerle TCDD kontrol elemanlarının hizmetinde olacaktır. 

Kısım I için: 

          Yer Teslimi – Geçici Kabul Arası: 6 adet

          Geçici Kabul – Kesin Kabul Arası: 2 adet  

Kısım II için: 

          Yer Teslimi – Geçici Kabul Arası: 6 adet

          Geçici Kabul – Kesin Kabul Arası: 2 adet  

Kısım III için:

          Yer Teslimi – Geçici Kabul Arası: 6 adet

          Geçici Kabul – Kesin Kabul Arası: 2 adet  

Kısım IV için: 

          Yer Teslimi – Geçici Kabul Arası: 6 adet

          Geçici Kabul – Kesin Kabul Arası: 2 adet  

Kısım V için: 

          Yer Teslimi – Geçici Kabul Arası: 6 adet

          Geçici Kabul – Kesin Kabul Arası: 2 adet  

Kısım VI için: 

          Yer Teslimi – Geçici Kabul Arası: 6 adet

          Geçici Kabul – Kesin Kabul Arası: 2 adet  

  4.0 MALZEME KABUL TESTLERİ :  

3.  Paragraf

 

Yüklenici kullanılan donanım ve ekipmanların yıllık bakım periyotlarını ve hazır tutulması gerekli yedek miktarlarını belirten dokümanları hazırlayacak ve kesin kabul tarihinden itibaren iki yıl süre ile malzeme tedariki ve bakım konularında destek verecektir. Ekipman ve donanıma ait yedek parçaların 20 yıl boyunca temin edilebilmesi sağlanacaktır.  

BOĞAZKÖPRÜ-YENİCE-MERSİN-TOPRAKKALE

ELEKTRİFİKASYON SİSTEMLERİ PROJESİ

DİĞER HUSUSLAR

 

 28.Yükleniciler kontrollük çalışmalarında kullanılmak üzere TCDD kontrol ekiplerine Kısım I için 4 adet, Kısım II için 4 adet, Kısım III için 4 adet, Kısım IV için 4 adet Kısım V için 4 adet, Kısım VI için 4 adet araç tahsis edeceklerdir. Araçlar işin niteliğine uygun olacak ve 2 yaşından büyük olmayacaktır. Bu araçlara ait her türlü gider yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

 

Bu araçlar aşağıdaki sürelerle TCDD kontrol elemanlarının hizmetinde olacaktır. 

Kısım I için: 

          Yer Teslimi – Geçici Kabul Arası: 4 adet

          Geçici Kabul – Kesin Kabul Arası: 1 adet  

Kısım II için: 

          Yer Teslimi – Geçici Kabul Arası: 4 adet

          Geçici Kabul – Kesin Kabul Arası: 1 adet  

Kısım III için:

          Yer Teslimi – Geçici Kabul Arası: 4 adet

          Geçici Kabul – Kesin Kabul Arası: 1 adet  

Kısım IV için: 

          Yer Teslimi – Geçici Kabul Arası: 4 adet

          Geçici Kabul – Kesin Kabul Arası: 1 adet  

Kısım V için: 

          Yer Teslimi – Geçici Kabul Arası: 4 adet

          Geçici Kabul – Kesin Kabul Arası: 1 adet  

Kısım VI için: 

          Yer Teslimi – Geçici Kabul Arası: 4 adet

          Geçici Kabul – Kesin Kabul Arası: 1 adet

 

 

 

 

                                               

DEMİRYOLU HAT KESİMİNE ELEKTRİFİKASYON TESİSLERİ KURULMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD)

Kayseri-Boğazköprü-Ulukışla-Yenice, Mersin-Yenice-Adana-Toprakkale Hat Kesimine Elektrifikasyon Tesisleri Kurulması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2011/191173
1-İdarenin
a) Adresi : TALATPAŞA BULVARI NO:3 06330 GAR ALTINDAĞ-ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 309 05 15-239, 4139, 4409 – 0 312 311 53 05
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kayseri-Boğazköprü-Ulukışla-Yenice, Mersin-Yenice-Adana-Toprakkale Hat Kesimi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 630 (altıyüzotuz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Konferans Salonu (1. Kat)
b) Tarihi ve saati : 12.01.2012 – 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
Kısım I için: * 1 adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi ( Mesleki Deneyimi 5 yıl ) Kısım II için:

* 1 adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi ( Mesleki Deneyimi 5 yıl )

Kısım III için:

* 1 adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi ( Mesleki Deneyimi 5 yıl )

Kısım IV için:

* 1 adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi ( Mesleki Deneyimi 5 yıl )

Kısım V için:

* 1 adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi ( Mesleki Deneyimi 5 yıl )

Kısım VI için:

* 1 adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi ( Mesleki Deneyimi 5 yıl )

İsteklinin; ticari faaliyette bulunduğu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personeli çalıştırması ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personel için mezuniyetinden itibaren geçirilmesi gereken sürenin sağlandığı hususu; mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.

b) Teknik Personel:
Yüklenici proje müdürlüğü ve şantiye şefliği için elektrik mühendisi olmak üzere arazi personeli olarak aşağıda belirtilen sayı ve nitelikte teknik personel listesi ve belgelerini sunacaklardır. Kısım I için: ü1 adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi
( Proje Müdürü, Mesleki Deneyimi 15 yıl, Benzer İş Deneyimi 7 yıl )
ü 1 adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi
( Şantiye Şefi, Mesleki Deneyimi 10 yıl, Benzer İş Deneyimi 5 yıl )
ü 1 adet İnşaat Yüksek Mühendisi veya İnşaat Mühendisi
( Mesleki Deneyimi 5 yıl, Benzer İş Deneyimi 3 yıl )

ü1 adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi
( Mesleki Deneyimi 5 yıl, Benzer İş Deneyimi 3 yıl )
ü 2 adet Elektrik Teknikeri
( Mesleki Deneyimi 3 yıl, Benzer İş Deneyimi 1 yıl )
ü 1 adet İnşaat Teknikeri
( Mesleki Deneyimi 3 yıl, Benzer İş Deneyimi 1 yıl )
ü 1 adet Harita Teknikeri
( Mesleki Deneyimi 3 yıl, Benzer İş Deneyimi 1 yıl )

Kısım II için:

ü1 adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi
( Proje Müdürü, Mesleki Deneyimi 15 yıl, Benzer İş Deneyimi 7 yıl )
ü 1 adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi
( Şantiye Şefi, Mesleki Deneyimi 10 yıl, Benzer İş Deneyimi 5 yıl )
ü 1 adet İnşaat Yüksek Mühendisi veya İnşaat Mühendisi
( Mesleki Deneyimi 5 yıl, Benzer İş Deneyimi 3 yıl )
ü 1 adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi
( Mesleki Deneyimi 5 yıl, Benzer İş Deneyimi 3 yıl )
ü 2 adet Elektrik Teknikeri
( Mesleki Deneyimi 3 yıl, Benzer İş Deneyimi 1 yıl )
ü 1 adet İnşaat Teknikeri
( Mesleki Deneyimi 3 yıl, Benzer İş Deneyimi 1 yıl )
ü 1 adet Harita Teknikeri
( Mesleki Deneyimi 3 yıl, Benzer İş Deneyimi 1 yıl )

Kısım III için:

ü1 adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi
( Proje Müdürü, Mesleki Deneyimi 15 yıl, Benzer İş Deneyimi 7 yıl )
ü 1 adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi
( Şantiye Şefi, Mesleki Deneyimi 10 yıl, Benzer İş Deneyimi 5 yıl )
ü 1 adet İnşaat Yüksek Mühendisi veya İnşaat Mühendisi
( Mesleki Deneyimi 5 yıl, Benzer İş Deneyimi 3 yıl )
ü 1 adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi
( Mesleki Deneyimi 5 yıl, Benzer İş Deneyimi 3 yıl )
ü 2 adet Elektrik Teknikeri
( Mesleki Deneyimi 3 yıl, Benzer İş Deneyimi 1 yıl )

ü 1 adet İnşaat Teknikeri
( Mesleki Deneyimi 3 yıl, Benzer İş Deneyimi 1 yıl )
ü 1 adet Harita Teknikeri
( Mesleki Deneyimi 3 yıl, Benzer İş Deneyimi 1 yıl )

Kısım IV için:

ü1 adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi
( Proje Müdürü, Mesleki Deneyimi 15 yıl, Benzer İş Deneyimi 7 yıl )
ü 1 adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi
( Şantiye Şefi, Mesleki Deneyimi 10 yıl, Benzer İş Deneyimi 5 yıl )
ü 1 adet İnşaat Yüksek Mühendisi veya İnşaat Mühendisi
( Mesleki Deneyimi 5 yıl, Benzer İş Deneyimi 3 yıl )
ü 1 adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi
( Mesleki Deneyimi 5 yıl, Benzer İş Deneyimi 3 yıl )
ü 2 adet Elektrik Teknikeri
( Mesleki Deneyimi 3 yıl, Benzer İş Deneyimi 1 yıl )
ü 1 adet İnşaat Teknikeri
( Mesleki Deneyimi 3 yıl, Benzer İş Deneyimi 1 yıl )
ü 1 adet Harita Teknikeri
( Mesleki Deneyimi 3 yıl, Benzer İş Deneyimi 1 yıl )

Kısım V için:

ü1 adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi
( Proje Müdürü, Mesleki Deneyimi 15 yıl, Benzer İş Deneyimi 7 yıl )
ü 1 adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi
( Şantiye Şefi, Mesleki Deneyimi 10 yıl, Benzer İş Deneyimi 5 yıl )
ü 1 adet İnşaat Yüksek Mühendisi veya İnşaat Mühendisi
( Mesleki Deneyimi 5 yıl, Benzer İş Deneyimi 3 yıl )
ü 1 adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi
( Mesleki Deneyimi 5 yıl, Benzer İş Deneyimi 3 yıl )
ü 2 adet Elektrik Teknikeri
( Mesleki Deneyimi 3 yıl, Benzer İş Deneyimi 1 yıl )
ü 1 adet İnşaat Teknikeri
( Mesleki Deneyimi 3 yıl, Benzer İş Deneyimi 1 yıl )
ü 1 adet Harita Teknikeri
( Mesleki Deneyimi 3 yıl, Benzer İş Deneyimi 1 yıl )
Kısım VI için:

ü1 adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi
( Proje Müdürü, Mesleki Deneyimi 15 yıl, Benzer İş Deneyimi 7 yıl )
ü 1 adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi
( Şantiye Şefi, Mesleki Deneyimi 10 yıl, Benzer İş Deneyimi 5 yıl )
ü 1 adet İnşaat Yüksek Mühendisi veya İnşaat Mühendisi
( Mesleki Deneyimi 10 yıl, Benzer İş Deneyimi 5 yıl )
ü 1 adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi
( Mesleki Deneyimi 5 yıl, Benzer İş Deneyimi 3 yıl )
ü 1 adet İnşaat Yüksek Mühendisi veya İnşaat Mühendisi
( Mesleki Deneyimi 5 yıl, Benzer İş Deneyimi 3 yıl )
ü 2 adet Elektrik Teknikeri
( Mesleki Deneyimi 3 yıl, Benzer İş Deneyimi 1 yıl )
ü 2 adet İnşaat Teknikeri
( Mesleki Deneyimi 3 yıl, Benzer İş Deneyimi 1 yıl )
ü 1 adet Harita Teknikeri
( Mesleki Deneyimi 3 yıl, Benzer İş Deneyimi 1 yıl )

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: Yüklenici çalışmalarda kullanmak için asgari aşağıdakileri de içeren yeterli teknik donanım, makine ve ekipmanı bulunduracaktır. Kısım I için:

1 adet  Platformlu Katener Aracı (Demiryolunda min. 30 km/h hızla ileri-geri gidebilen, iki yönden de çekişli)  ve 1 adet Karada da Gidebilen Demiryolu Aracı (Rail-Road vinçli ve/veya platformlu) isteklinin kendi malı olacak ve bu makinelere ait belgelerde teklif kapsamında sunulacaktır.

Kısım II için:

1 adet  Platformlu Katener Aracı (Demiryolunda min. 30 km/h hızla ileri-geri gidebilen, iki yönden de çekişli) ve 1 adet Karada da Gidebilen Demiryolu Aracı (Rail-Road vinçli ve/veya platformlu) isteklinin kendi malı olacak ve bu makinelere ait belgelerde teklif kapsamında sunulacaktır.

Kısım III için:

1 adet  Platformlu Katener Aracı (Demiryolunda min. 30 km/h hızla ileri-geri gidebilen, iki yönden de çekişli)  ve 1 adet Karada da Gidebilen Demiryolu Aracı (Rail-Road vinçli ve/veya platformlu) isteklinin kendi malı olacak ve bu makinelere ait belgelerde teklif kapsamında sunulacaktır.

Kısım IV için:

1 adet  Platformlu Katener Aracı (Demiryolunda min. 30 km/h hızla ileri-geri gidebilen, iki yönden de çekişli) ve 1 adet Karada da Gidebilen Demiryolu Aracı (Rail-Road vinçli ve/veya platformlu) isteklinin kendi malı olacak ve bu makinelere ait belgelerde teklif kapsamında sunulacaktır.

Kısım V için:

1 adet  Platformlu Katener Aracı (Demiryolunda min. 30 km/h hızla ileri-geri gidebilen, iki yönden de çekişli) ve 1 adet Karada da Gidebilen Demiryolu Aracı (Rail-Road vinçli ve/veya platformlu) isteklinin kendi malı olacak ve bu makinelere ait belgelerde teklif kapsamında sunulacaktır.

Tüm kısımlar için;

İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarihli resmi gazetede yayımlanan Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen D/VI. GRUP: ELEKTRİKLİ ULAŞIM ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir. D/VI. GRUP: ELEKTRİKLİ ULAŞIM ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ İŞLERİ 1. Elektromekanik İşler
2. Raylı sistemler elektrifikasyon işleri
3. Lastikli ulaşım araçları elektrifikasyon işleri
4. Kablolu ulaşım araçları elektrifikasyon işleri
5. Elektrikli taşıtlar dolum tesisleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri; iş deneyimi belgesi yerine mezuniyet belgelerini /diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendisler için Elektrik Mühendisliğidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 2000 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesi (Zemin Kat) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.