İhale İlanı : 22.500 ton 60 E1 ve 19.000 ton 49 E1 900 A Kalite ray alımı

İHALE BİLGİLERİ
İHALE SORUMLUSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YOL SİPARİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (ÖZEL KOMİSYON)
İHALE SORUMLUSU MÜDÜRÜ: H.NEVİN ŞEÇKİN
İHALE ADRESİ : MERKEZ MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU TOPLANTI SALONU
TELEFON VE FAKS NO : 0 312 309 05 15 /4129-4399 0 312 311 53 05
İLAN TARİHİ : 09/01/2012
İHALE TARİHİ VE SAATİ :  15/02/2012 SAAT : 14:00
ŞARTNAME BEDELİ : 500,- TL
İHALE USULÜ :  AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU  : MALZEME ALIMI
DOSYA NUMARASI :  2011/205666
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ  : malzemesiparis@tcdd.gov.tr


MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ
MALZEMENİN ADI MİKTARI (KG) ŞARTNAME NO

22.500 TON 60 E1 VE 19.000 TON 49 E1 900 A KALİTE RAY SATIN ALINACAKTIR.

41.500 TON

22.500 TON 60 E1 VE 19.000 TON 49 E1 900 A KALİTE RAY

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) GENEL MÜDÜRLÜK

22.500 ton 60 E1 ve 19.000 ton 49 E1 900 A Kalite ray alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:

2011/205666

1-İdarenin

a) Adresi:

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talatpaşa Bulvarı 06330 GAR/ ALTINDAĞ /ANKARA

b) Telefon ve faks numarası:

3123090515/4399 – 3123115305

c) Elektronik Posta Adresi:

malzemesiparis@tcdd.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri:

Rayların Yurt dışından temini halinde ; Yüklenici Rayları CİF/CİP İskenderun limanı rıhtım üzerinde , Rayların Yurt içinden temin edilmesi halinde; Yüklenici Fabrika sahasında vagon üzerinde teslim edecektir.

c) Teslim tarihi:

Yerli İstekliler İçin: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 1. parti 45 takvim günü içerisinde 7.500 ton 60 E1, 30 takvim günü ara ile 2. parti 7.500 ton 60 E1, 3. parti 7.500 ton 60 E1, 4. parti 6.500 ton 49 E1, 5. parti 6.500 ton 49 E1, 6. parti 6.000 ton 49 E1 ray olmak üzere toplam 6 parti halinde teslim edilecektir. Yabancı İstekliler İçin: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip sözleşmenin ödeme maddesine istinaden tesis edilecek akreditifin açıldığının yüklenicinin ülkesindeki muhabir bankaca yükleniciye bildirilmesi tarihinden itibaren 45 takvim günü içerisinde 1. parti 7.500 ton 60 E1, 30 takvim günü ara ile 2. parti 7.500 ton 60 E1, 3. parti 7.500 ton 60 E1, 4. parti 6.500 ton 49 E1, 5. parti 6.500 ton 49 E1, 6. parti 6.000 ton 49 E1 ray olmak üzere toplam 6 parti halinde sevk edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/Ankara/Türkiye

b) Tarihi ve saati:

15.02.2012 – 14:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya 7.500 ton/ay miktarında üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

4.3.3. Kapasite raporuna ilişkin belgeler:

İmalatçı firmaların üretim kapasitelerine ilişkin belgelerinde belirtilen üretim kapasiteleri min. 7.500 Ton/Ay olacaktır.

4.3.4.

4.3.4.1. Kaliteye ilişkin belgeler:

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.4.2. Standarda ilişkin belgeler:

a) İstekliler üretici firmaya ait EN ISO 9001 kalite kontrol belgelerini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın bu belgeleri en az bir ortağın sağlaması gerekir.

b) Ray Teknik Şartnamesinin 2. Maddesinde yer alan üretim işlemlerine ait temel karakteristiklerine dair açıklama üretici tarafından teklif ile birlikte verilecektir. Üretici TCDD’ye önceden bilgi vermeksizin bunları değiştirmeyecektir.

c) İstekli Yeterlilik Testleri Sonuç Raporlarını ve Kabul Testleri Sonuç Raporlarını teklifi ile birlikte verecektir. Testler, Kamu Kurumu, üniversite veya Akredite edilmiş laboratuvarlardan birinde yaptırılacaktır.
– Yeterlilik Testleri Sonuç Raporları : İstekli tarafından (istekli üretici ise üretici tarafından, istekli yetkili satıcı ise üretim yapılacak fabrika tarafından TCDD 01 Ray Teknik Şartnamesinde belirtilen çelik kalitesindeki raylar üzerinde olmak üzere yapılmış olan TCDD 01 Ray Teknik Şartnamesi madde 5.1 de sayılan tüm testlere ilişkin test sonuç raporlarıdır. Yeterlilik testleri sonuç raporlarının geçerli olabilmesi için testlerin ihale tarihinden önceki son iki yıl içerisinde yapılmış olması şartı aranır.

 • Kabul Testleri Sonuç Raporları : İstekli tarafından (istekli üretici ise üretici tarafından, istekli yetkili satıcı ise üretim yapılacak fabrika tarafından TCDD 01 Ray Teknik Şartnamesinde belirtilen çelik kalitesindeki raylar üzerinde olmak üzere yapılmış olan TCDD 01 Ray Teknik Şartnamesi madde 5.2 de sayılan tüm testlere ilişkin test sonuç raporlarıdır. Kabul testleri sonuç raporlarının geçerli olabilmesi için testlerin ihale tarihinden önceki son iki yıl içerisinde yapılmış olması şartı aranır.
 • Teklifle birlikte sunulması gereken Yeterlilik Testleri Sonuç Raporları ve Kabul Testleri Sonuç Raporlarının verilmemesi veya TCDD 01 Ray Teknik Şartnamesinde belirtilen testleri kapsamaması yada rapor sonuçlarının belirtilen değerleri karşılamaması halinde istekli yetersiz olarak değerlendirilecek ve teklifi geçersiz sayılacaktır.

Yeterlik testlerinin yapıldığı laboratuarların ve muayene kuruluşlarının Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş olması veya anılan testlerin Kamu Kurumu veya bir üniversite Laboratuarlarında yapılmış olması zorunludur. Türk Akreditasyon Kurumunca akredite edilen laboratuvar veya muayene kuruluşu için TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikaların sunulması yeterlidir. Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından akredite edilen laboratuvar ve muayene kuruluşları için; bu akreditasyon kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her cins kalitede ve kesitte ray üretimi veya satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
  İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini – kalemlerini teklif eden istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 • İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesi (Zemin Kat) adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 • Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesi(1103 no.lu oda) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 • İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 • İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 • Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

 • Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 •  

  <

  p style=”text-align: center;”>

  Kaynak : TCDD  sohbet


  İlk yorum yapan olun

  Yorumlar