İhale ilanı : Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi Vezirhan-Köseköy arası Doğançay Ripaj Kesimi (km.121+00-km.145+300) proje hazırlanması ve altyapı inşaat yapım işleri

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İHALELERİ
Demiryolu Yapım Dairesi Başkanlığı-Yapım İşleri-Yapim Isleri


Ihale Sorumlu:

Akif Kantarcı

Ihale Yöneticisi Telefon:

0312 3090515/4262 -0312 3104114

Ilan Tarihi:
07.12.2011 00:00:00

Ihale Tarihi:
08.02.2012 00:00:00-14:00

ŞartName Bedeli:

750 EURO (Yediyüzelli EURO)

Mail:
demiryoluyapimdairesi@tcdd.gov.tr

Not: İhale doküman bedeli 750 (yediyüz elli) EURO İdaremizin Halk Bankası TR2100012009452002P000002 no.lu hesabına yatırıldıktan sonra, bankadan alınan dekont ile birlikte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mali İşler Müdürlüğü Merkez Veznesine (Zemin Kat) Gar/ANKARA adresine başvurularak, ihale dokümanı satın alınacaktır.

NOT: İhale sayfamıza maksimum 5 MB boyutunda dokuman yüklenebilmektedir. Projeler hariç ihale dokuman boyutu 70 MB olduğundan dolayı, ihale dokumanı ihale sayfamıza konulmamıştır.

TCDD İstanbul-Ankara Hızlı Tren Demiryolu Projesi Geyve Sapanca arası (km.121+000-km.145+300) tasarım ve inşaat işleri ile ilgili olarak “ Açıklama 1 ” yayınlanmıştır.

Bilgi alınmasını ve buna göre gereğini rica ederiz.

EK: Açıklama-1 (2 sayfa)

Please kindly be informed that the “Clarification 1 for the Tender Documents” has ben issued herewith for the TCDD Istanbul-Ankara High Speed Railway Project, Procurement of Design & Construction Works between Geyve and Sapanca (km.121+000-km.145+300).

ANNEX: Clarification 1 for the Tender Documents (2 pages)

SORU 1: İdareniz tarafından ihalesi yapılacak olan “İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi Geyve-Sapanca Arası Tasarım ve İnşaat İşlerinin Temini” işinin yer görmesi 3 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilecektir. Şartnamenin İhale Belgesi, İhale Katılımcıları için Talımatlar Kısım I’nin 7.2 Maddesi saha ziyateti ile ilgili olarak “yer görme belgesinin tüm katılımcılar tarafından ihale dosyasına konulması gerekmektedir” denilmektedir.

Yine aynı şartnamenin, İhale Katılımcıları için Talimatlar Kısım I dosyasının 4.1. maddesinde katılımcıların bir araya gelerek iş ortaklığı/konsorsiyum ya da adi ortaklık oluşturarak ihaleye teklif verebileceğinden bahsedilmektedir. Bu maddeden hareketle ihaleye iş ortaklığı, konsorsiyumu ya da adi ortaklığı oluşturan tüm katılımcıların ayr ayrı münferit olarak yer görme belgesini alarak ihale dosyasına koyacağını anlamaktayız. Lütfen teyit ediniz.

AÇIKLAMA 1 : Evet, teyit ediyoruz. İhaleley iş ortaklığı, konsorsiyum ya da adi ortaklığı oluşturan tüm katılımcıların ayrı ayrı münferit olarak yer görme belgesini alarak ihale dosyasına koyacaklardır. Aksi halde teklif kabul edilmeyecek ve katılımcı elenecektir.

İHALE İLANI

İHALE KATILIMCILARI İÇİN ULUSLARARASI İLAN

iSTANBUL – ANKARA HIZLI TREN DEMİRYOLU PROJESİ

GEYVE-SAPANCA ARASI

TASARIM VE İNŞAAT İŞLERİNİN TEDARİK EDİLMESİ

(REF:…………)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

DEVLET DEMİRYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) Avrupa Yatırım Bankası’ndan – EIB – kredi almıştır ve bu kredinin bir kısmını Geyve ve Sapanca araqsındaki İstanbul-Ankara Hızlı Tren Demiryolu Projesi, Tasarım ve İnşaat İşlerinin Tedarik Edilmesi için kullanmayı planlamaktadır.

Bu girişimin amacı İstanbul – Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesinin Geyve ve Sapanca arasında kalan bölümün, TCDD ve işlerin Yüklenicisi arasında imzalanan İş Sözleşmesine göre teknik ve fiziksel kalitesinin sağlanmasına yönelik inşaat işlerinin bütün parçalarını kapsayacak olan Tasarım ve İnşaat İşlerinin Tedariğinin gerçekleştirilmesidir.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) tarafından sağlanan İşveren’in şartlarını dikkate alarak bütün tasarım belgelerinin ve inşaatın gerçekleştirlmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır.

Bu sözleşmenin Mart 2012′de başlaması beklenmektedir. Sözleşmenin icra süresi İşin Başlangıç Tarihinden itibaren 21 ay olacaktır.

İhalenin değerlendirilmesinde ileri teknik değerlendirme için ön koşul olarak kullanılacak yeterlilik kriterleri aşağıda verilmiştir. Başvuruların bir ortak girişim tarafından verilmesi durumunda bu seçim kriterleri ortak girişime bir bütün olarak uygulanacaktır.

1) İhale Katılımcısı, yüklenici (devam eden ve tamamlanmış işler için ödeme olarak tanımlanmış) olarak son üç (3) yılda en az 150.000.000.- (yüz elli milyon) Euro (EUR) ya da muadili yıllık ciroya sahip olacaktır.

2) İhale Katılımcısı, diğer sözleşmeler için taahhütlerini de hesaba katarak, 55.000.000 (elli-beş milyon) Euro (EUR) ya da muadilinden daha az olmayacak şekilde tahmin edilen, 4 (dört) aylık süre boyunca sözleşmenin inşaat nakit akışını karşılamaya yeterli olacak likit varlıklara, ipoteksiz duran varlıklara, kredi limitine ve diğer finansal araçlara erişimi olduğunu veya sahip olduğunu gösterecektir.

3) İhale Katılımcısı, benzer işlerde, en az 225.000.000.- (iki yüz yirmi beş milyon) Euro (EUR) (veya muadili) bedelinde (İhale Katılımcısının kendisi tarafından yapılan kısım) son on (10) yıl içerisinde bir (1) tek sözleşmede, işi başarılı bir şekilde tamamladığını gösterecektir. Benzerlik aşağıda özellikli olarak verilen deneyim alanlarındaki fiziksel boyut, karmaşıklık, metotlar/teknoloji veya diğer karakteristiklere bağlı olacaktır.

(I.) Viyadük ve Köprü inşaası,

– Köprüler

– Viyadükler

(II.) Tünel İşleri

 • Otoyol ve demiryolu tünelleri (konvansiyonel ve TBM)
 • Metro tünelleri

 • Menfezler ve bacalar

(III.) Otoyol İnşaatı (altyapı ve üstyapı)

 • Otoyollar

(IV) Demiryolu inşaatı (sadece altyapı)

 • Demiryolları
 • Metrolar

 • 4) İhale Katılımcısı aşağıdaki deneyime sahip olduğunu gösterecektir:

  A. Geleneksel metod veya TBM ile toplamda en az 10,000 metre demiryolu (metro tünelleri hariç) veya karayolu tünel kazısı/imalatı işi yapmış olmak. Bunun en az 4,000 metresi TBM metodu ile yapılmış olacak.

  B. Toplamda en az 4,500 metre köprü veya viyadük işi yapmış olmak.

  5)Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD), İhale Katılımcısı’nın, İşveren tarafından temin edilen “Tasarımın Genel Şartları”’da ve “İşlerin Kapsamı”’nda verilen tasarım kriterlerini (geometrik seçim ve büyüklük-lokasyon) dikkate almasını önermektedir. Bununla birlikte, Yüklenici İşlerin hem tasarımcısı hem de müteahhidi olduğundan, İhale Katılımcısı sistemi kendi değerlendirmesi doğrultusunda tasarlamakta serbesttir. Öyle ki Yüklenici inşaat ile ilişkili normal yükümlülüklerine ilaveten tasarımın profesyonel bir tutumla üstlenilmesini sağlamak için her şeyin ve bütün hizmetlerin hükümleri için tam sorumluluk üstlenir.

  Bu sebeple “Tasarımın Genel Şartları”’nda ve “İşlerin Kapsamı”’nda verilen tanımlar gerekli tüm tasarım hizmetlerinin veya gerekli tüm malların (materyaller, tesis, ekipman ve temin edilecek diğer şeyler) ya da Sözleşme altındaki sorumlulukları ve yükümlülüklerini tamamlamak amacıyla Yüklenici tarafından sağlanacak bütün İşlerin ve hizmetlerin tam ayrıntılarını vermemektedir.

  Bu tanımlar sadece İşlerin kapsamı ve doğasına genel bir bakış sağlamak ve bu tanımlardaki herhangi bir eksikliğin Yüklenicinin sorumluluklarını ve yükümlülüklerini sınırlandırmayacağını belirtmek amacına hizmet etmektedir. Bu tanımlardaki bütün lokasyonlar ve boyutsal bilgiler yaklaşıktır, sadece bilgi içindir, zorunlu değildir ve İşlerin tasarımı ve yürütülmesi sırasında hassas bir şekilde tespit ve teyit edilecektir.

  6) İhale Katılımcısı sözleşme için kullanacağı aşağıdaki ana ekipmana sahip olacaktır (kendi malı olacaktır).

  İhale Katılımcısı kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edeceklerdir.

  Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile İhale Katılımcısı’nın kendi malı sayılır.

  Minimum 1 adet Tünel Kazı Makinesi (TBM).

  TBM’in işlerin başlamasını müteakip ilk 4 ay içerisinde şantiyede çalışabilecek durumda hazır bulundurulması gerekmekte olup TBM’in dış çapı ve günlük ortalama delme kapasitesi İşveren Şartları’nda belirtilen kriterler ve İhale Katılımcısı tarafından hazırlanıp İşverence onaylanan Tasarım kriterlerine sahip olacaktır. Bu kriterlere haiz TBM’in yukarıda belirtilen sürede şantiyede hazır bulundurulması hususu yazılı bir teminatla garanti edilecektir. Bunun temin edilememesi durumunda Sözleşmenin Özel Koşulları alt madde 8.7 uyarında “Gecikme Cezası” uygulanacaktır.

  8 adet Çift kollu Jumbo Sondaj makinesi
  8 adet Püskürtme Beton Makinesi

  Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) yeterli yüklenicileri, yukarıda belirtilen işlerin temin edilmesi için tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

  Dünyanın her yerinden şirketler başvurabilir. Bütün yeterli gerçek ve tüzel kişiler veya gruplar başvurabilir.

  İhale Katılımcısı ortaklık kurabilir. Bu “ortaklık” Ortak Girişim şeklinde olabilir. Ortak Girişim (OG) durumunda Ortak Girişim veya Konsorsiyumun bütün ortakları İhale koşullarına göre Teklifin sunulması ve Sözleşme Koşullarına göre Sözleşmenin yerine getirilmesinden yasal olarak, müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır ve Katılımcı tarafından bu hususla ilgili beyan Teklife dahil edilecektir.

  Katılım şekli ne olursa olsun (başvuruyu sunan münferit tüzel kişilik ya da bir ortak girişimin üyesi) gerçek veya tüzel kişi (aynı tüzel grup içerisindeki tüzel kişiler de dahil) tarafından birden fazla başvuru yapılamaz. Gerçek veya tüzel kişinin (aynı tüzel grup içerisindeki tüzel kişiler de dahil) birden fazla başvuruda bulunması halinde bu kişinin yer aldığı (ve aynı tüzel grup içerisindeki tüzel kişiler) bütün başvurular ihale dışı tutulacaktır.

  İhale Katılımcısı, ihale dökümanlarındaki birtakım maddelerin ya da teknik spesifikasyonların, uluslararası rekabeti sınırlandırdığını ya da bazı ihale katılımcılarına adil olmayan avantaj sağladığını düşünürse, bu durumu Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) ‘ne yazılı olarak bildirecek bir kopyasını da Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ‘na gönderecektir.

  Seçilen İhale Katılımcısı’nın en düşük teklifi verip vermediğine ve yeterlilik kriterlerini büyük ölçüde karşılayıp karşılamadığına Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) karar verecektir. Belirleme işlemi, İhale Katılımcısı tarafından verilen İhale Katılımcısı’nın yeterliliğini gösterir belgelerin incelenmesi üzerine yapılacaktır. İhale Katılımcısı’na ihalenin verilmesi için yeterliliklerinin memnuniyet verici olduğuna dair olumlu tespit ön koşuldur. Olumsuz bir tespit durumunda teklif yetersizlikle sonuçlanacak olup, bu durumda İşveren, İhale Katılımcısı’nın yeterliliklerinin memnuniyet verici olup olmadığı hususunda benzer bir tespit yapmak üzere bir sonraki en düşük değerlendirilen teklife geçecektir.

  Bu ihale için bütün yazılı iletişim İngilizce ve Türkçe olarak yapılacaktır. Farklılık halinde Sözleşme dili olan İngilizce esas alınacaktır.

  İlgilenen yeterli Teklif Sahipleri yerel saat ile 10:00 – 17:00 arasında aşağıdaki adresten bilgi alabilir ve İhale Dokümanlarını inceleyebilirler:

  Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD)

  Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar / Ankara / TÜRKİYE

  Contact Person: Mustafa BABAL (PCIU Proje Müdürü)

  Telefon: (+90.312) 309 05 15.

  Faks: (+90.312) 312 62 47

  E-posta: mustafababal@tcdd.gov.tr

  Komple İhale Dokümanları seti yukarıdaki adrese başvurulması ve iade edilmeyecek 750 (yedi yüz elli ) Euro (EUR) ücretin yatırılması üzerine satın alınabilir.

  Hesap Numarası:

  Halk Bankası

  TR2100012009452002P000002

  Hesap Numarası 07 Aralık 2011 tarihinden sonra proje adını taşıyacaktır.

  Tüm teklifler “İSTANBUL – ANKARA YÜKSEK HIZLI TREN DEMİRYOLU PROJESİ, GEYVE-SAPANCA ARASI TASARIM VE İNŞAAT İŞLERİNİN TEDARİKİ” için Teklif ifadesini taşıyan kapalı zarf içerisinde yukarıda belirtilen adrese posta, kurye veya elden en geç 08 Şubat 2012, Çarşamba yerel saat ile saat 14:00′da teslim edilmelidir.

  Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) yukarıda belirtilen tarihten sonra alınan teklifleri ret etme hakkını saklı tutar.

  Teklifler aynı tarihte (08 Şubat 2012, Çarşamba) saat 14:30′da katılmak isteyen Teklif Verenlerin temsilcileri huzurunda TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda açılacaktır.

  Kaynak : TCDD


  İlk yorum yapan olun

  Yorumlar