İhale İlanı : İZMİR METRO A.Ş. ÜSTYAPI ÖLÇÜM VE MAKİNELİ BURAJ HİZMET ALIMI

İZMİR METRO A.Ş. ÜSTYAPI ÖLÇÜM VE MAKİNELİ BURAJ HİZMET ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisnalar başlıklı 3. Maddesi “g” bendine göre teklif alma usulü ile gerçekleştirilecektir.. Alıma ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin  
a) Adresi :2844 SOKAK NO:5 MERSİNLİ-İZMİR-TÜRKİYE
b) Telefon ve faks numarası :+90232 461 54 45
c) Elektronik posta adresi :+90232 461 47 69
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :www.izmirmetro.com.tr
 


2-Alım konusu malın

 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 22.000 metre seyir hattı, 2.400 metre depo park hattı, 31 adet 1:9-R300 anahat makası, 1 adet 1:6-R100 depo makası ve 2 adet kruvazmanın burajını kapsar.

 

b) Teslim [yeri/yerleri] :İZMİR
c) Teslim [tarihi/tarihleri] :Sözleşme imzalandıktan sonra işbaşı tarihinden itibaren 70 takvim günü
 

3-İhalenin

 
a) Yapılacağı yer : İzmir Metro A.Ş.’nin Üçyol-Bornova arasında işletmekte olduğu demiryolu hattı
b) Son teklif verme Tarihi ve saati :24.02.2012-18:00

 

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son teklif verme tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son teklif verme tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar

 d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6-Bu alım için yerli ve yabancı istekliler teklif verebilirler.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.Dokümanlar, idarenin adresinde görülebilir ve 200 Türk Lirası karşılığı aynı adresten  satın alınabilir. Dokümanların posta yoluyla da satın alınması mümkündür.

Yurtiçinden Posta yoluyla doküman almak isteyenler, posta masrafı dahil 210  Türk Lirası doküman bedelini VAKIFBANK İZMİR ŞB MD. TR 78000 1500 15800 728 728 94 08 nolu hesaba yatırmak,

Yurtdışından Posta yoluyla doküman almak isteyenler, posta masrafı dahil 125  euro doküman bedelini VAKIFBANK İZMİR ŞB MD. TR 07000 1500 15804 8000 949 657 nolu hesaba yatırmak zorundadır.

Posta yoluyla doküman satın almak isteyenler, doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği Buraj Hizmet Alımı dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye son teklif verme  tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2.Teklif verecek olanların doküman satın almaları zorunludur.

8-Teklifler,  son teklif verme tarih ve saatine kadar 2844 sokak No: 5 Mersinli-İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Alım sonucu, iş uhdesinde kalan istekliyle her bir mal kalemi  miktarı  ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, son teklif verme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

Kaynak : http://www.izmirmetro.com.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İlk yorum yapan olun

Yorumlar