İhale İlanı : Kayseri Kuzey Geçiş Varyantı (Altyapı, Üstyapı, Sinyalizasyon-Telekomünikasyon ve Elektrifikasyon) İkmal Yapım İşleriKAYSERİ KUZEY GEÇİŞ VARYANTI (ALTYAPI, ÜSTYAPI, SİNYALİZASYON-TELEKOMÜNİKASYON VE ELEKTRİFİKASYON) İKMAL YAPIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

T.C

DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD)

DEMİRYOLU YAPIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kayseri Kuzey Geçiş Varyantı (Altyapı, Üstyapı, Sinyalizasyon-Telekomünikasyon ve Elektrifikasyon) İkmal Yapım İşleri yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir.

Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan 10 aday teklif vermeye davet edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:

2011/207087

1-İdarenin

a) Adresi:

Talatpaşa Bulvarı No: 3 06330 Altındağ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası:

3123090515/4262 ve 1802 – 3123104114

c) Elektronik Posta Adresi:

demiryoluyapimdairesi@tcdd.gov.tr

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ön yeterlik dokümanı içinde bulunan ön yeterlik şartnamesinden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer:

Kayseri (Km: 0+000-23+358)

c) İşe başlama tarihi:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi:

Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer:

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Konferans Salonu 1.Kat Gar/ANKARA

b) Tarihi ve saati:

02.03.2012 14:00

 

Demiryolu Yapım Dairesi Başkanlığı

Ihale Sorumlu:Akif Kantarcı

Ihale Yöneticisi Telefon:0312 3090515/4262 -0312 3104114

Ilan Tarihi : 08.02.2012 00:00:00

Ihale Tarihi: 02.03.2012 00:00:00-14:00

ŞartName Bedeli: 2.000,- TL (İkibin Türk Lirası)

Ihale Usulü: Yapım İşleri

Ihale Konusu : Yapim Isleri

Kayıt No:  İhale Kayıt No: 2011/207087

Mail:  demiryoluyapimdairesi@tcdd.gov.tr

Kaynak : TCDD

Reklamlar