İHALE İLANI : AFYONKARAHİSAR GAR BİNASI RESTORASYONU İHALESİT.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(TCDD) 7.BÖLGE EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
“AFYONKARAHİSAR GAR BİNASI RESTORASYONU” Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rolöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları İle Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğin 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile (teklif birim fiyatlı) ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2012/73883
1-İdarenin
a) Adresi : TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İNŞAAT
MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2722137621-388 – 2722144729
c) Elektronik Posta Adresi : 7tasinmazihale@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : www.tcdd.gov.tr
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Projesine göre metraj cetvellerinde belirtilen işlerin ikmali. 100 kalem inşaat ve elektrik tesisatı imalatı.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TCDD 7. BÖLGE EĞİTİM VE TOPLANTI SALONU /
AFYONKARAHİSAR
b) Tarihi ve saati : 04/07/2012 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
a) Yapılacağı yer : AFYONKARAHİSAR
b) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
c) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren (150) takvim günüdür.
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası esnaf sanatkar odası belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. Bu işe ait İdari şartnamenin 10. maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.
4.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında Mühendis veya Mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliği % 50- % 50 ortak olmaları ticaret ve sanayi odası / ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge
4.1.10. – Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde, uygulama işleri için son 15 yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az %80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusuruz kabul edilen ihale konusu benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve istekli tarafından teklif edilen bedelin % 80 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.
4.3.2.1. Aşağıda belirtilen personel, Anahtar teknik personel olarak istenmektedir.
Adet: Unvan: Hizmet:
1 Mimar veya İnşaat Mühendisi 5 (Beş) Yıl
Asgari yeterlilik kriteri olarak istenen anahtar teknik personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya İnşaat Mühendisi olması yeterlidir. Teknik müdür veya proje müdürü olarak görev yapacak bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış veya ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması gerekmektedir.
Bu personelinin deneyim süresi mezuniyete ilişkin belgeyle; aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeleri ile tevsik edilir. Anahtar teknik personeli olarak bildirilen mimar veya İnşaat Mühendisi, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak
çalışacağına ilişkin yazılı beyanını vermek zorundadır.
Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar. Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limitet şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve / veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.
4.3.2.2. Aşağıda belirtilen teknik personeli ihale üzerinde kaldığı takdirde istihdam edeceğine dair taahhütnamenin verilmesi zorunludur.
Adet: Unvan : Hizmet :
1 İnşaat Mühendisi 5 yıl deneyimli
1 Restoratör Mimar veya Mimar 3 yıl deneyimli
İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelinin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde idareye sunması zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan B/I Grubu isler benzer iş olarak değerlendirilecektir. Tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde, İdare tarafından istenilmesi halinde, iş deneyim belgesine esas teşkil eden işe ait kurul kararları ve hak ediş raporları sunulacaktır. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, TCDD 7. BÖLGE EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir ve 500 (Beş yüz) Türk Lirası karşılığında TCDD 7.BÖLGE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhale dokümanı yukarıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların kendisi veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcileri idarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE TOPLANTI SALONU / AFYONKARAHİSAR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.
12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir.
13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
DİĞER HUSUSLAR
1-Bu İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmayıp, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik esasları uygulanacaktır.

Kaynak : Kurtuluş Gazetesi

Reklamlar

Hızlı Tren HaberleriHaftanın Demiryolu İhaleleri

Etkinlikler haftası için 22/04/2019

Bu Hafta Navigasyonu

Loading Events
Sal 23
Bugün Etkinlik Bulunamadı
Cum 26
Bugün Etkinlik Bulunamadı
Cts 27
Bugün Etkinlik Bulunamadı
Paz 28
Bugün Etkinlik Bulunamadı

İlk yorum yapan olun

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.