İhale İlanı : Bursa T1-1.Aşama Tramvay Hattı İnşaatı Yapım yapım işi ihalesi 25 Haziran 2012Bursa T1-1.Aşama Tramvay Hattı İnşaatı Yapım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2012/68944

 

1-İdarenin
a) Adresi : BursaRay Isletme Bakim Merkezi Odunluk Mah Izmir Yolu 16130 NİLÜFER BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 22445252442244525243
c) Elektronik Posta Adresi : burulas@burulas.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bursa
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (Üçyüzaltmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BursaRay İşletme Merkezi Odunluk Mah. İzmir yolu 16130 Nilüfer / BURSA
b) Tarihi ve saati : 25.06.2012 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen konsorsiyum beyannamesi.
4.1.6İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.7 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
İstekli, İhale konusu işi yerine getirebilmek için bünyesinde aşağıda belirtilen nitelikteki Anahtar Teknik Personeli bulundurmak zorundadır. Belirtilen personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur.Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.
İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.
Anahtar Teknik Personel Listesi:
1 Adet – İnşaat Mühendisi – En az 5 yıl deneyimli
1 Adet – Elektrik Mühendisi – En az 5 yıl deneyimli
İsteklinin; ticari faaliyette bulunduğu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personeli çalıştırması ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personel için mezuniyetinden itibaren geçirilmesi gereken sürenin sağlandığı hususu; mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.
b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
 1  Proje Müdürü  İnşaat Mühendisi  En az 10 yıl Mesleki Deneyimi ve en az 5 yıl ihale konusu iş veya benzeri iş deneyimine sahip olacaktır.
1 Teknik Ofis Müdürü/Şefi İnşaat Mühendisi / Mimar En az 5 yıl Mesleki Deneyimi ve en az 3 yıl ihale konusu iş veya benzeri iş deneyimine sahip olacaktır.
Mevzuata Uygun Olacak Yeterli Sayıda İSG ve Çevre Şefi Mühendis En az 5 yıl Mesleki Deneyimi ve en az 3 yıl ihale konusu iş veya benzeri iş deneyimine sahip olacaktır.
1 Hat Yapım Müdürü/ Şefi İnşaat/ Jeoloji Mühendisi En az 5 yıl Mesleki Deneyimi ve en az 3 yıl ihale konusu iş veya benzeri iş deneyimine sahip olacaktır.
1 Kalite Kontrol Şefi İnşaat Mühendisi En az 5 yıl Mesleki Deneyimi ve en az 3 yıl ihale konusu iş veya benzeri iş deneyimine sahip olacaktır.
1 Ölçme Şefi Harita Mühendisi En az 5 yıl Mesleki Deneyimi ve en az 3 yıl ihale konusu iş veya benzeri iş deneyimine sahip olacaktır.
1 Elektrik İşleri Şefi Elektrik Mühendisi En az 5 yıl Mesleki Deneyimi ve en az 3 yıl ihale konusu iş veya benzeri iş deneyimine sahip olacaktır.
4.3.3 Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgeleri:
İstekliler, ihale tarihi itibarıyla geçerli ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olacaklardır.
Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
4.3.4. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı aşağıda sunulmuştur.Ancak tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın İsteklinin kendi malı olması zorunlu değildir. İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilebilir.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.
İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. Konsorsiyumda, tesis, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak ortaklardan ayrı ayrı istenicektir.

Araç ve Ekipmanlar Nitelik Adet
Ekskavatör-Ön Yüklemeli Beko 1 Adet
Damperli Kamyon 15m3 2 Adet
Kompresör 210 cfm 1 Adet
Nivo 2 Adet
Total Station 1 Adet
Kompaktör/ Silindir 2 Adet
Asfalt Kesme Makinesi 1 Adet
Ray Bükme Makinesi 1 Adet
Ray Delme Makinesi 1 Adet

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’nde yer AlanA VI. GRUP: DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı),
D VI. GRUP: ELEKTRİKLİ ULAŞIM ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ İŞLERİ,
E I. GRUP: TRAFİK İZLEME VE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI İŞLERİ
Birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Mimarlık, Makine Mühendisiliği bölümlerinin diplomaları iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 750 TRY (Türk Lirası) karşılığı Satınalma Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BursaRay İşletme Merkezi Odunluk Mah. İzmir yolu 16130 Nilüfer / BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,
1. Demiryolu İnşaat İşleri ve İnce İşler Poz No:049- Durak Üstü Örtü ve Oturma Gurupları(13 istasyon) 3.Elektromekanik İşler-Reaktif Güç Tasarımı- Poz No:ÖZ-RGK.1. -Reaktif Güç Kompanzasyon Sistemi 3.Elektromekanik İşler 34,5kV Orta Gerilim Sistemi-Poz No:ÖZ-OGS.2.A-Depo Sahası Trafo Merkezi (TM-1) 34,5kV Orta Gerilim Şalt Sistemi 3. Elektromekanik İşler 34,5kV Orta Gerilim Sistemi-Poz No:ÖZ-OGS.2.B-Trafo Merkezi-2 (TM-2) 34,5kV Orta Gerilim Şalt Sistemi 3. Elektromekanik İşler 34,5kV Orta Gerilim Sistemi-Poz No:ÖZ-OGS.2.C-Trafo Merkezi-3 (TM-3) 34,5kV Orta Gerilim Şalt Sistemi 3. Elektromekanik İşler Transformatörler-Poz No:ÖZ-TRF.1A-Depo Sahası Trafo Merkezi (TM-1) 34,5/2×0,59 kV Cer Transformatörü, kuru tip, alüminyum sargılı, IP23 muhazalı, 2 adet 1000kVA 3. Elektromekanik İşler Transformatörler-Poz No:ÖZ-TRF.1B-Trafo Merkezi-2 (TM-2) 34,5/2×0,59 kV Cer Transformatörü, kuru tip, alüminyum sargılı, IP23 muhazalı, 2 adet 1000kVA 3. Elektromekanik İşler Transformatörler-Poz No:ÖZ-TRF.1C-Trafo Merkezi-3 (TM-3) 34,5/2×0,59 kV Cer Transformatörü, kuru tip, alüminyum sargılı, IP23 muhazalı, 2 adet 1000kVA 3. Elektromekanik İşler Transformatörler-Poz No:ÖZ-TRF.2A-Depo Sahası Trafo Merkezi (TM-1) 34,5/0,4 kV Yardımcı Servis Transformatörü, kuru tip, alüminyum sargılı, IP23 muhazalı, 1 adet 500kVA 3. Elektromekanik İşler Transformatörler-Poz No:ÖZ-TRF.2B-Trafo Merkezi-2 (TM-2) 0,59/0,4 kV Yardımcı Servis Transformatörü, kuru tip, alüminyum sargılı, IP23 muhazalı, 1 adet 100kVA 3. Elektromekanik İşler Transformatörler-Poz No:ÖZ-TRF.2C-Trafo Merkezi-3 (TM-3) 34,5/0,4 kV Yardımcı Servis Transformatörü, kuru tip, alüminyum sargılı, IP23 muhazalı, 1 adet 125kVA 3. Elektromekanik İşler 750V DC Cer Gücü ve Kataner Sistemi-Poz No:ÖZ-DCS.1A-Depo Sahası Trafo Merkezi (TM-1) 750V DC Şalt Sistemi 3. Elektromekanik İşler 750V DC Cer Gücü ve Kataner Sistemi-Poz No:ÖZ-DCS.1B- 750V DC Şalt SistemiTrafo Merkezi-2 (TM-2) 750V DC Şalt Sistemi 3. Elektromekanik İşler 750V DC Cer Gücü ve Kataner Sistemi-Poz No:ÖZ-DCS.1C- Trafo Merkezi-3 (TM-3) 750V DC Şalt Sistemi 3. Elektromekanik İşler 750V DC Cer Gücü ve Kataner Sistemi-Poz No:ÖZ-DCS.2- 750V DC Kablo Temini ve Döşenmesi 3. Elektromekanik İşler 750V DC Cer Gücü ve Kataner Sistemi-Poz No:ÖZ-DCS.3- 750V DC Katener Sistemi Temini ve Montajı 3. Elektromekanik İşler 110V DC Akü ve Akü Şarj Cihazları-Poz No:ÖZ-RED.1.A-Depo Sahası Trafo Merkezi (TM-1) 110V DC Akü ve Akü Şarj Cihazları 3. Elektromekanik İşler 110V DC Akü ve Akü Şarj Cihazları-Poz No:ÖZ-RED.1.B-Trafo Merkezi-2 (TM-2) 110V DC Akü ve Akü Şarj Cihazları 3. Elektromekanik İşler 110V DC Akü ve Akü Şarj Cihazları-Poz No:ÖZ-RED.1.C-Trafo Merkezi-3 (TM-3) 110V DC Akü ve Akü Şarj Cihazları 3. Elektromekanik İşler Topraklama Sistemi-Poz No:ÖZ-TPR.1A-Depo Sahası, Atölye Binası, Trafo Merkezi-1 (TM-1) Topraklama Sistemi 3. Elektromekanik İşler Topraklama Sistemi-Poz No:ÖZ-TPR.1B-Trafo Merkezi-2 (TM-2) Topraklama Sistemi 3. Elektromekanik İşler Topraklama Sistemi-Poz No:ÖZ-TPR.1C-Trafo Merkezi-3 (TM-3) Topraklama Sistemi 3. Elektromekanik İşler Topraklama Sistemi-Poz No:ÖZ-TPR.1D-İstasyonlar Topraklama Sistemi 3. Elektromekanik İşler Yıldırımdan Korunma Sistemi-Poz No:ÖZ-YKS.1A-Depo Sahası ve Atölye Binası Yıldırımdan Korunma Sistemi 3. Elektromekanik İşler Yıldırımdan Korunma Sistemi Poz No: ÖZ-YKS.1B Trafo Merkezi-1 (TM-1) Yıldırımdan Korunma Sistemi 3. Elektromekanik İşler Yıldırımdan Korunma Sistemi Poz No: ÖZ-YKS.1C Trafo Merkezi-2 (TM-2) Yıldırımdan Korunma Sistemi 3. Elektromekanik İşler Yıldırımdan Korunma Sistemi Poz No: ÖZ-YKS.1D Trafo Merkezi-3 (TM-3) Yıldırımdan Korunma Sistemi 3. Elektromekanik İşler Korozyon Kontrol Sistemi Poz No:ÖZ-KKS.1 Korozyon Kontrol ve Potansiyel izleme Sistemi 3. Elektromekanik İşler 0,4kV Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi Poz No:ÖZ-AGS.1A Depo Sahası ve Atölye Binası 0,4kV Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi 3. Elektromekanik İşler 0,4kV Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi Poz No: ÖZ-AGS.1B Trafo Merkezi-1 (TM-1) 0,4kV Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi 3. Elektromekanik İşler 0,4kV Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi Poz No: ÖZ-AGS.1C Trafo Merkezi-2 (TM-2) 0,4kV Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi 3. Elektromekanik İşler 0,4kV Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi Poz No: ÖZ-AGS.1D Trafo Merkezi-3 (TM-3) 0,4kV Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi 3. Elektromekanik İşler 0,4kV Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi Poz No: ÖZ-AGS.1E İstasyonlar 0,4kV Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi 3. Elektromekanik İşler 0,4kV Alçak Gerilim Tesisatı ve Aydınlatma Sistemi Poz No: ÖZ-AGS.2 Kumanda, Kontrol ve Alçak Gerilim Besleme ve Dağıtım Kabloları 3. Elektromekanik İşler Sinyalizasyon Sistemi Poz No:ÖZ-SİN-1 Sinyalizasyon Sistemi 3. Elektromekanik İşler Scada Sistemi Poz No:ÖZ-SCA.1A Depo Sahası ve Trafo Merkezi-1 (TM-1) SCADA Sistemi 3. Elektromekanik İşler Scada Sistemi Poz No:ÖZ-SCA.1B Trafo Merkezi-2 (TM-2) SCADA Sistemi 3. Elektromekanik İşler Scada Sistemi Poz No:ÖZ-SCA.1C Trafo Merkezi-3 (TM-3) SCADA Sistemi 3. Elektromekanik İşler Yangın Algılama Sistemi Poz No: ÖZ-YAN.1A Hat Üzeri Trafo Merkezleri (TM-1, TM-2 ve TM-3), Depo Sahası Atölye Binası Yangın Algılama Sistemi 3. Elektromekanik İşler Güvenlik Sistemi Poz No: ÖZ-GÜV.1A Hat Üzeri Trafo Merkezleri (TM-1, TM-2 ve TM-3) Güvenlik Sistemi 3. Elektromekanik İşler Hat Boyu Fiberoptik Kablolar Poz No: ÖZ-FOK.1 Hat Boyu Fiberoptik Kablolar 3. Elektromekanik İşler Uygulama Projeleri Poz No: ÖZ-PRO.1 Uygulama Projelerinin Hazırlanması ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.
1. Demiryolu İnşaat İşleri ve İnce İşler 2. Atölye İnşaatı, Trafo İnşaatı ve İnce İşler, 3.Elektromekanik İşler -34,5vK Orta Gerilim Sistemindeki Poz No: ÖZ-OGS.1A TEİAŞ BURSA-I 154/34.5 kV TİM İle Depo Sahası Trafo Merkezi (TM-1) Arası Yeraltı Enerji Kablosu Temini ve Döşenmesi 3x(1×240/25mm²) Poz No: ÖZ-OGS.1B Mevcut Raylı Sistem Trafo Merkezi İle TM-3 Trafo Merkezi Arası Yeraltı Enerji Kablosu Temini ve Döşenmesi 3x(1×240/25mm²) Poz No: ÖZ-OGS.1C Depo Sahası Trafo Merkezi (TM-1) – Trafo Merkezi-2 (TM-2) – Trafo Merkezi-3 (TM-3) Arası OG Ring Şebekesi Yeraltı Enerji Kablosu Temini ve Döşenmesi 3x(1×150/25mm²) Poz No: ÖZ-AGS.1F Hat Boyu Yol Aydınlatma Tesisatı iş kalemleri için ise, teklif birim fiyat şeklinde verecektir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (Yüzseksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilebilir.
12.1. İşin uzmanlık gerektiren kısımları 1-Demiryolu İnşaatı İşleri ve İnce İşler, Uygulama Projeleri (A VI. GRUP: DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı), 2-Atölye İnşaatı, Trafo İnşaatı, İnce İşler ve Ekipmanlar, Sinyalizasyon sistemi hariç-Elektromekanik İşler – (D VI. GRUP: ELEKTRİKLİ ULAŞIM ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ İŞLER) , 3- Elektromekanik İşler-Sinyalizasyon Sistemi (E I. GRUP: TRAFİK İZLEME VE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI İŞLERİ) dir.
12.2. Bu işlere ait benzer işler
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’nde yer Alan
A VI. GRUP: DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı),
D VI. GRUP: ELEKTRİKLİ ULAŞIM ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ İŞLERİ,
E I. GRUP: TRAFİK İZLEME VE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI İŞLERİ
Birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Kaynak : KİK

Demiryolu Haber özetleri

Bursa Heykel-Garaj tramvay hattının 3 boyutlu animasyonu yayınlandı Bursaray yatırımları devam ederken kent merkezindeki ulaşım sorunu ring tramvay hatları ileçözülüyor. Bu alanda uzman bir kuruluş haline gelen İstanbu...
Tramvayın rayları geldi, temel bu hafta Teknik adıyla T1 Hattı olarak geçiyor, ama halk arasında Heykel-Garaj Tramvayı olarak biliniyor. Heykel-İnönü Caddesi-Uluyol-Kent Meydanı-İpekiş-Stady...

Hızlı Tren HaberleriBenzer Raylı Sistem Haberleri

İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.