Sivas-Samsun Arası Mevcut Demiryolu Hattının Fotoğrametrik Yöntemle Ölçülmesi İhalesi

Ihale Sorumlu:Macit Derici
Ihale Yöneticisi Telefon:0346 2217000/4108
Ihale Yöneticisi Fax:0346 2237677
Ilan Tarihi:02.07.2012 00:00:00
Ihale Tarihi:23.07.2012 00:00:00-SAAT10:00
ŞartName Bedeli:200TL
Ihale Usulü:Hizmet Alımı
Ihale Konusu:Hizmet Alimi
Kayıt No:2012/81599
Mail:4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
SİVAS-SAMSUN ARASI MEVCUT DEMİRYOLU HATTININ FOTOĞRAMETRİK YÖNTEMLE ÖLÇÜLMESİ
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 4. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
SİVAS-SAMSUN ARASI MEVCUT DEMİRYOLU HATTININ FOTOĞRAMETRİK YÖNTEMLE ÖLÇÜLMESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2012/81599
1-İdarenin
a) Adresi:TCDD Sivas 4.Bölge Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu (Giriş Kat)
b) Telefon ve faks numarası:3462217000 – 3462237677
c) Elektronik Posta Adresi:4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:ekap.kik.gov.tr
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı:İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:TCDD 4.Bölge mıntıkası Sivas-Samsun arasındaki mevcut demiryolu hattı.
c) Süresi:İşe başlama tarihinden itibaren 60(Altmış) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı İstasyon Caddesi No : 1 58030-SİVAS
b) Tarihi ve saati:23.07.2012 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Özel izin, ruhsat yada belgeler: İstekliler Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasında alınmış olan Serbest harita-kadastro mühendislik müşavirlik hizmetlerini yapmaya yetkisi olduğunu gösterir “Büro Tescil Belgesi” ni teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler: İstekliler ihale konusu hizmetleri yürütebilmeleri için Fotogrametrik yöntemle harita alımı için gerekli Uçuş ekipman setine “Uçak,Dijital kamera,uçuş yönetimi sistemleri v.b” sahip olacaklardır. İsteklilerden Makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olma şartı aranacaktır. İstekliler kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir.
Makine, teçhizata ilişkin teknik özellikler:
Uçak : Çift Motorlu minimum hızı 200 Km/h. olan motorları minimum 400 beygir Turbo CHANGER özellikli,Kabin basınçlı, Sertifikalı, Pilotlar Fotogrametrik uçuş tecrübeli olması, Kamera camı gövdede standart çapta ve Operatör taşıyabilen özellikte uçağa sahip olmak,
Dijital kamera: Hava kamerası minimum Large (geniş) format kameralar kullanılacak, resim formatı en az 13044×8890 Piksel Çözünülürlükte olacaktır. Uçuşu sağlamak amacıyla uçuş yönetimi sistemine sahip olmak, (Sözleşme aşamasında veya en geç yer tesliminden önce Uçak ve Pilotlara ait belgeler Uçuş izni alınmak üzere İDARE’ye sunalacaktır.)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Benzer iş : 15.07.2005 tarihinde yayınlanan “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği” hükümlerine göre ITRF-96 koordinat sistemlerine dayalı olarak üretilen ve 3194 sayılı Kanuna göre onaylanan 1/1000 veya 1/5000 ölçekli sayısal fotogrametrik hâlihazır haritalardan enaz 500 adet pafta veya en az 300 km lik şeritvari fotogrametrik harita üretmiş olmak veya İhale konusu iş ile ilgili nicelik ve nitelik bakımından benzerlik gösteren işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD Sivas 4.Bölge Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu (Giriş Kat) adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 210 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.Vakıflar Bankası Sivas Şubesi TCDD Sivas 4 Bölge Hesabına TR 410001500158007293478674 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD Sivas 4.Bölge Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu (Giriş Kat) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

Levent Ozen hakkında
Her yıl yüksek hızda büyüyen Türkiye demiryolu sektörü Avrupa’nın lideri. Bu hızını yüksek hızlı trenlerden alan demiryollarına yapılan yatırımlar da artmaya devam ediyor. Ayrıca şehiriçi ulaşım için yapılan yatırımlarla birlikte, yerli üretim yapan pek çok firmamızın yıldızı parlamaktadır. Yerli tramvay, hafif raylı sistem ve metro aracı üreten firmaların yanında, Türk yapımı yüksek hızlı “milli tren” imalatına başlanmış olması gurur vericidir. Bu gurur verici tabloda olmaktan bizde oldukça mutluyuz.

İlk yorum yapan olun

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.