Samsun Büyükşehir Belediyesi 5 Adet Hafif Rayli Sistem Araci Alimi İhalesi

İhale No :2012/100126
Kategori 1 :Araç – İş Makinaları ve Aksamları
İhale Başlığı: HAFİF RAYLI SİSTEM ARACI SATIN ALINACAKTIR
Kurum: Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı İhale Şehri Samsun
İhale Tarihi: 25.09.2012
Yayınlanma :13.08.2012
Durumu :Sonuçlanmamış
HAFİF RAYLI SİSTEM ARACI SATIN ALINACAKTIR
Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
5 Adet Hafif Rayli Sistem Araci Alimi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2012/100126
1-İdarenin
a) Adresi:Pazar Mahallesi Necipbey Caddesi 35 55020 Ilkadim/Samsun
b) Telefon ve faks numarası:3624316090 – 3624360083
c) Elektronik Posta Adresi:ulasim@samsun.bel.tr
KAMU İHALE BÜLTENİ / MAL ALIMI İHALELERİ 13 AĞUSTOS 2012 – Sayı 2165
94
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Samsun/Türkiye olup ; Teslimat ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak aşağıda detayları belirtilen şekilde olacaktır. Yüklenici Hafif Raylı Sistem araçlarını idarece gösterilen; Samsun Hafif Raylı Sistem Güzergâhı Gar İstasyonu Bölgesi İlkadım/Samsun/Türkiye adresine; ‘INCOTERMS 2000 DDU(güncellenmesi halinde en son yayınlanan şekline uygun olarak) teslim şekline göre teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri:a)1 (bir) adet Hafif Raylı Sistem aracı sözleşme tarihinden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günü içinde, b)Diğer 2 (iki) adet Hafif Raylı Sistem aracı sözleşme tarihinden itibaren 396(üç yüz doksan altı ) takvim günü içinde, c)Diğer 2 (iki) adet Hafif Raylı Sistem aracı sözleşme tarihinden itibaren 427(dört yüz yirmi yedi) takvim günü içinde, İdarenin göstereceği noktada ray üstü teslimi yapılacaktır. Ray üstü teslimi yapılan araçların her türlü uyum, tip ve rutin testleri 15 takvim günü içinde tamamlanarak gelir amaçlı işletmeye alınacaktır. Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları: Teslimat ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak aşağıda detayları belirtilen şekilde olacaktır. Yüklenici Hafif Raylı Sistem araçlarınıidarece gösterilen; Samsun Hafif Raylı Sistem Güzergâhı Gar İstasyonu Bölgesi İlkadım/Samsun/Türkiye adresine; ‘INCOTERMS 2000 DDU(güncellenmesi halinde en son yayınlanan şekline uygun olarak) teslim şekline göre teslim edilecek ve devamında kesin kabule kadar sözleşmenin uygulanması sürecinde ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç vb. ile nakliye, montaj, yükleme, boşaltma ve her türlü sigorta giderleri, Yüklenici teklif fiyatına dahil olacaktır. Gümrük işlemleri İdare adına Yüklenici tarafından takip edilecek ve gümrük işlemlerinin yürütülmesi ve takibi için gerekecek her türlü masraf Yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici yukarıda belirtilen hususlarla ilgili İdareden hak talebinde bulunamayacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Pazar Mahallesi Necip Bey Caddesi No:35 İlkadım/Samsun/Türkiye
b) Tarihi ve saati:25.09.2012 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
KAMU İHALE BÜLTENİ / MAL ALIMI İHALELERİ 13 AĞUSTOS 2012 – Sayı 2165
95
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya üretim kapasite raporunu sunacaktır. Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
KAMU İHALE BÜLTENİ / MAL ALIMI İHALELERİ 13 AĞUSTOS 2012 – Sayı 2165
96
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekliler, her bir aracın kendi garanti süresinin geçici kabul ile başlayıp , geçici kabül tarihinden itibaren 2(iki) yıl boyunca servis , bakım ve onarım garantisi ve hizmetlerinin devam edeceğini taahhüt edeceklerdir.
4.3.4. Kapasite raporuna ilişkin belgeler:
İsteklilerin üretim kapasite raporu sunmaları gerekmektedir.
4.3.5. Alım konusu ile ilgili imalat yeterlik belgesi:
Tramvayların tüm sistemleri (Mekanik – Elektrik – Elekronik – Elektromekanik) Teknik şartnamenin 3.1.maddesinde yer alan standartları veya eşdeğerlerini sağlamak zorundadır.
4.3.6.
4.3.6.1. Standarda ilişkin belgeler:
Araç ve alt sistemleri için aşağıda verilen standartlar veya eşdeğerleri dikkate alınacak, yüklenici araçta uyduğu diğer standartları belirtecektir.
DIN 17525 Bölümlü Alüminyum alaşımlar, dövme alaşımlar UIC 515-4 Vagon boji şasisi yapısal mukavemet testleri UIC 564-2 Yangından Korunma Kuralları ISO 2631 Karoser titreşiminden insan etkilenmesine ilişkin kılavuz ISO 281:2007 Rolling bearings — Dynamic load ratings and rating life BS 857, ECE-R 43 Kara Aracı emniyet camı BS 5892 Çeken ve çekilen araç aksları, dövme ve haddelenmiş tekerlek göbekleri, mono blok tekerlekler IEC 60077 Elektrikli Cer teçhizatı kuralları IEC 61000-4 Elektro Manyetik Uyumluluk IEC 60664 Elektriksel açıklık IEC 60068-2 Çevre şartları testi IEC 60947-2 Devre kesiciler IEC 60947-3 Anahtarlar. Ayırıcılar IEC 60947-4-1 Kontaktörler IEC 60747-6 Yarıiletkenler için elektrik tip testi IEC 60749 Yarıiletkenler için mekanik ve ısı test metotları IEC 60384-1 ve 60384-4 Elektrolitik kapasiteler
IEC 60871-1 AC güç kapasiteleri IEC 61071-1 Güç elektroniği kapasiteleri IEC 60310 Cer transformatörleri ve endüktansları IEC 60076 Güç transformatörleri IEC 60322 Yüksek Güç Dirençleri IEC 60115-1 Küçük dirençler EC 60227 ve 60245 Alçak Gerilim kabloları
EC 60502 Yüksek gerilim kabloları IEC 60034-1 Dönen elektrikli makinalar, değerleri ve performansları IEC 60034-7 Dönen elektrikli makinalar IEC 60623 Bataryalar DİN 43620 Sigortalar NFPA130 Demiryolu araçları için yangına dayanım DİN 5510 Toplu taşıma araçları için yangına dayanım EN 12080:1998 Railway applications – Axleboxes – Rolling bearings EN 12081:1998 Railway applications – Axleboxes – Lubricating greases EN 12082:1998 Railway applications – Axleboxes – Performance testing EN 12663:2000 Railway applications – Structural requirements of railway vehicle bodies EN 13103:2001 Railway applications – Wheelsets and bogies – Non-povvered axles – Design method EN 13104:2001 Railway applications – Wheelsets and bogies – Povvered axles – Design method EN 13260:2003 Railway applications – Wheelsets and bogies – Wheelsets – Products requirements EN 13261:2003 Railway applications – Wheelsets and bogies – Axles – Product requirements EN 13262:2004 Railway applications – Wheelsets and bogies – Wheels – Product requirements EN 13272:2001 Railway applications – Electrical lighting for rolling stock in public transport systems EN 13298:2003 Railway applications – Suspension components – Helical suspension springs, steel
KAMU İHALE BÜLTENİ / MAL ALIMI İHALELERİ 13 AĞUSTOS 2012 – Sayı 2165
97
EN 13452-1:2003 Railway applications – Braking – Mass transit brake systems – Part 1: Performance requirements EN 13452-2:2003 Railway applications – Braking – Mass transit brake systems – Part 2: Methods of test EN 13715:2006 Railway Applications – Wheelsets And Bogies – Wheels – Wheels Tread EN 13749:2005 Railway applications – VVheelsets and bogies – Methods of specifying structural requirements of bogie frames EN 13802:2004 Railway applications – Suspension components – Hydraulic dampers EN 13913:2003 Railway applications – Rubber suspension components – Elastomer-based mechanical parts EN 13979-1:2003 Railway applications – Wheelsets and bogies – Monobloc wheels – Technical approval procedure – Part 1: Forged and rolled wheels EN 14200:2004 Railway applications – Suspension components – Parabolic springs, steel EN 14363:2005 Railway applications – Testing for the acceptance of running characteristics of railway vehicles – Testing of running behaviour and stationary tests EN 14478:2005 Railway applications – Braking – Generic vocabulary EN 14531-1:2005 Railway applications – Methods for calculation of stopping distances, slowing distances and immobilization braking – Part 1: General algorithms EN 14535-1:2005 Railway applications – Brake discs for railway rolling stock – Part 1: Brake discs pressed or shrunk onto the axle or drive shaft dimensions and quality requirements EN 14750-1:2006 Railway applications – Air conditioning for urban and suburban rolling stock – Part 1: Comfort parameters EN 14750-2:2006 Railway applications – Air conditioning for urban and suburban rolling stock – Part 2: Type tests EN 14752:2005 Railway applications – Bodyside entrance systems EN 15016-1:2004 Technical dravvings – Railway applications – Part 1: General Principles EN 15016-2:2004 Technical dravvings – Railway applications – Part 2: Parts lists EN 15016-3:2004 Technical dravvings – Railway applications – Part 3: Handling of modifications of technical documents EN 15016-4:2006 Technical dravvings – Railway applications – Part 4: Data exchange EN ISO 3095:2005 Railway applications – Acoustics – Measurement of noise emitted by railbound vehicles (ISO 3095:2005) EN ISO 3381:2005 Railway applications – Acoustics – Measurement of noise inside railbound vehicles (ISO 3381:2005) EN 50124-1/A1 Railway applications – Insulation coordination – Part 1: Basic requirements; Clearances and creepage distances for all electrical and electronic equipment; Amendment A1 EN 50155+A1 Railway applications – Electronic equipment used on rolling stock EN 50125-3 Railway applications – Environmental conditions for equipment – Part 3: Equipment for signalling and telecommunication EN 50306-1 Railway applications – Railway rolling stock cables having special fire performance – Thin wall ~ Part 1: General requirements EN 50306-2 Railway applications – Railway rolling stock cables having special fire performance – Thin wall — Part 2: Single core cables EN 50306-3 Railway applications – Railway rolling stock cables having special fire performance – Thin wall – Part 3: Single core and multicore cables (pairs, triples and quads) screened and thin wall sheathed EN 50306-4 Railway applications – Railway rolling stock cables having special fire performance – Thin wall – Part 4: Multicore and multipair cables standard wall sheathed EN 50355 Railway applications – Railway rolling stock cables having special fire performance – Thin wall and standard wall; Guide to use EN 50305 Railway applications – Railway rolling stock cables having special fire performance – Test methods EN 60077-3 Railway applications – Electric equipment for rolling stock – Part 3: Electrotechnical components; Rules for d.c. circuit-breakers (IEC 60077-3:2001) EN 60077-4 Railway applications – Electric equipment for rolling stock –Part 4: Electrotechnical components – Rules for AC circuit-breakers EN 60077-5 Railway applications – Electrotechnical equipment for Rolling stock – Part 5: Electrotechnical components; Rules for HV fuses (IEC 60077-5:2003) / Note: Endorsement notice EN 60310 Railway applications – Traction transformers and inductors on board rolling stock EN 60322 Railway applications – Electric equipment for rolling stock – Rules
KAMU İHALE BÜLTENİ / MAL ALIMI İHALELERİ 13 AĞUSTOS 2012 – Sayı 2165
98
for povver resistors of öpen construction EN60349-1/A1 Electric traction – Rotating electrical machines for rail and road vehicles – Part 1: Machines other than electronic convertor-fed alternating current motors EN 60349-2 Railway applications – Rotating electrical machines for rail and road vehicles – Part 2: Electronic converter-fed alternating current motors (IEC 60349-2:1993, modified) EN 61377-2 Railway applications – Rolling stock – Combined testing — Part 2:Chopper-fed direct current traction motors and their control EN 61377-3 Railway applications – Rolling stock – Part 3: Combined testing of alternating current motors, fed by an indirect convertor, and their control system EN 61881 Railway applications- Rolling stock equipment- Capacitors for power electronics (IEC 61881:1998) EN 50311 Railway applications – Rolling stock – D.C. supplied electronic ballasts for lighting fluorescent lamps
EN 50343 Railway applications – Rolling stock – Rules for installation of cabling EN 50388 Railway applications – Povver suppiy and rolling stock – Technical criteria for the coordination betvveen povver suppiy (substation) and rolling stock to achieve interoperability EN ISO 3864E Emniyet ile ilgili renkler ve işaretler EN 50355 Railway applications – Railway rolling stock cables having special fire performance – Thin wall and Standard wall; Guide to use EN 50121-1 Railway applications- Electromagnetic compatibility- Part 1: General EN 50121-2 Railway applications – Electromagnetic compatibility – Part 2: Emission of the vvhole railway system to the outside vvorld
EN 50121-4 Railway applications – Electromagnetic compatibility – Part 4 : emission and immunity of the signaling and telecommunications apparatus EN 50124-1 Railway applications – Insulation coordination – Part 1: Basic requirements; Clearances and creepage distances for ali electrical and electronic equipment EN 50124-2 Railway applications – Insulation coordination – Part 2: Overvoltages and related protection EN 50126 Railway applications- The specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS) EN 50207 Railway applications – Electronic povver converters for rolling stock EN 50261 Railway applications- Mounting of electronic equipment IEC 60077-1 Railway applications – Electric equipment for rolling stock – Part1: General service conditions and general rules IEC 60077-2 Railway applications – Electric equipment for rolling stock – Part2: Electrotechnical components – General rules EN 60349-3 Electric traction – Rotating electrical machines for rail and road vehicles – Part 3: Determination of the total losses of convertor- fed altemating current motors by summation of the component losses EN 61373 Railway application- Rolling stock equipment- Shock andVibration tests. EN 61377 Electric traction-Rolling stock-Combined testing of inverter-fed altemating current motors and their control EN 50121-3-1 Railway applications- Electromagnetic compatibility- Part 3-1: Rolling stock train and complete vehicle EN 50125-1 Railway applications- Environmental conditions for equipment-Part 1: Equipment on board rolling stock EN 50153 Railway applications-Rolling stock-Protective provisions relating to electrical hazards EN 50206-2 Railway applications- Rolling stock- – Characteristics and test Part 2: Pantographs for metros and light rail vehicles EN 50215 Railway applications- Testing of rolling stock after completion of construction and before entry into service
KAMU İHALE BÜLTENİ / MAL ALIMI İHALELERİ 13 AĞUSTOS 2012 – Sayı 2165
99
EN 50163 Railway applications-Supply voltages of traction systems IEC 60631 Ed. 1.0 b:1978 Characteristics and tests for electrodynamic and electromagnetic braking systems EN 61000-4-2 Electromagnetic compatibility (EMC)- Part 4-2: Testing and measurement techniques – Electrostatic discharge immunity test TS 3033 EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (İP Code) TS 3206 EN 60034-2 Rotating electrical machines. Part 2: Methods for determining İosses and efficiency of rotating electrical machinery from tests (excluding machines for traction vehicles) TS 3211 EN 60034-7 Rotating electrical machines – Part 7: Classification of types of construction, mounting arrangements and terminal box position (İM Code) IEC 61375-1 Ed. 1.0 en:1999 Electric railway equipment – Train bus – Part 1: Train Communication network IEC 60027-1 Amd.2 Ed. 6.0 b:2005 Amendment 2 – Letter symbols to be used in electrical technology – Part 1: General IEC 60027-2 Ed. 3.0 b:2005 Letter symbols to be used in electrical technology – Part 2: Telecommunications and electronics IEC 60027-3 Ed. 3.0 b:2002 Letter symbols to be used in electrical technology – Part 3: Logarithmic and related quantities, and their units EN 60721-3-5 Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Section 5: Ground vehicle installations EN 12299 Railway applications – Ride comfort for passengers -Measurement and evaluation IEEE_STD_11_2000 IEEE std for rotating electric machinery for rail and roadvehicles IEEE_STD_16_2004 IEEE std for electrical and electronic control apparatus onrail vehicles IEEE_STD_112_2004 IEEE std test procedure for polyphase induction motors and generators BOSTrabJ987 German federal regulations on the construction and operation of light rail transit systems. 1987 VDV152 VDV Recommendation Structural requirements to rail vehicles f or the public mass transit in accordance with BOStrab UIC 615-0 Tractive units- Bogies and running gear-general provisions UIC 615-1 Tractive units- Bogies and running gear-general provisions applicable to component parts UIC 615-4 Motive power units- Bogies and running gear-Bogie framestructure strength tests UIC 813 Technical specification for the supply of wheelsets for tractive and trailing stock – Tolerances and assembly
4.3.7. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler, teklif ettikleri malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla; Teknik Şartname’nin ilgili maddesine atıf yapılarak hazırlanacak olan, teklif ettikleri malların istenen asgari özelliklere uygunluğunu gösteren teknik spesifikasyonları, ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogları, fotoğrafları ve benzeri tanıtım materyallerini de teknik şartnamenin 19. Maddesinde belirtildiği biçimde hazırlayarak teklifleri dâhilinde sunacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Hafif Raylı Sistem, hızlı tren, tramvay, metro, şehirler arası yolcu treni gibi araçları üretmek işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1000 TRY (Türk Lirası) karşılığı Samsun Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Fen İşleri Diare Bşk. 2. kat adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 1050 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 1200 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Ziraat Bankası Saathane Şubesi 28597498-5001 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının
KAMU İHALE BÜLTENİ / MAL ALIMI İHALELERİ 13 AĞUSTOS 2012 – Sayı 2165
100
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Pazar Mahallesi Necip Bey Caddesi No:35 İlkadım/Samsun/Türkiye adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (Yüz Seksen) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.İlk yorum yapan olun

Yorumlar