İhale İlanı : TCDD 5 Bölge Tesisler Müdürlüğü mıntıkasına Trafo ve Hemzemin geçitlere IP Kamera sistemi alımı ihalesi

İHALE SORUMLUSU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 5.BÖLGE MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU
İHALE SORUMLUSU ÜZEYİR ÜLKER
İHALE ADRESİTCDD İŞLETMESİ 5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/MALATYA
TELEFON VE FAKS NO 0 422 212 48 00/4118 0 422 212 48 16
İLAN TARİHİ 21/09/2012
İHALE TARİHİ VE SAATİ 15/10/2012 SAAT : 14:00
ŞARTNAME BEDELİ 100,- TL
İHALE USULÜ KİK 19. MADDE AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU MALZEME ALIMI
DOSYA NUMARASI 2012/129853
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr
TCDD 5 BÖLGE TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINA 1-TRAFO MERKEZLERİNE IP KAMERA SİSTEMİ ALIMI 2- HEMZEMİN GEÇİTLERE IP KAMERA SİSTEMİ ALIMI
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
TCDD 5 Bölge Tesisler Müdürlüğü mıntıkasına 1-Trafo merkezlerine IP Kamera sistemi alımı 2- Hemzemin geçitlere IP Kamera sistemi alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2012/129853
1-İdarenin
a) Adresi:INÖNÜ MAHALLESI ISTASYON CADDESI 1 44080 MALATYA MERKEZ/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası:4222124800 – 4222124816
c) Elektronik Posta Adresi:5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:1-Toplam 6 adet Trafo merkezlerine IP Kamera sistemi alimi ve montajı: Yazlak-Doğanşehir-GölbaşıYazıhan-Hekimhan ve Akgedik 2- Toplam 13 adet Hemzemin geçide IP Kamera sistemi alimi ve montajı:1-KM 262+020 (Malatya-Battalgazi), 2- KM 267+380 (Battalgazi-Fırat), 3- KM 252+190 (Malatya-Battalgazi), 4- KM 155+990 (Genç Merkez), 5- KM 500+000 (Diyarbakır-Leylek), 6- KM 497+359 (Diyarbakır-Leylek)-Bir direğe iki adet kamera sistemi bağlanacaktır. 7- KM 493+277 (Diyarbakır-Leylek), 8- KM 92+050 (Batman Mrk), 9- KM 26+290 (Elazığ-Yurt), 10- KM 27+800 (Elazığ-Yurt), 11- KM 24+680 (Elazığ-Yurt), 12- KM 14+380 (Elazığ-Yolçatı), 13- KM 7+850 (Van-Çeken)
c) Teslim tarihleri:Sözleşme tarihlerinde işe başlanacak olup 1-Trafo merkezlerine IP Kamera sistemi alimi işi süresi 60 takvim günüdür. 2- Hemzemin geçitlere IP Kamera sistemi alimi işi süresi 75 takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:TCDD 5 Bölge Müdürlüğü binası Toplantı salonu
b) Tarihi ve saati:15.10.2012 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
istekliler ihale dosyalarına ‘Güvenlik sistemlerinde kullanılan cihazlar için HİZMET YETERLİLİK BELGESİ’ nin aslını veya noter tasdikli suretini koyacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İhaleye girecek olan firma teklif ettiği ürünlerle ilgili, üretici veya distribütör tarafından ihale adına düzenlenmiş ürünleri satmaya ve satış sonrası servislerini vermeye yetkili kılındığına dair belgeyi ihale aşamasında teklif dosyası içerisinde idareye sunacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Firma tarafından kullanılması taahhüt edilen malzeme ile cihazlara ilişkin marka, model ve katalogları teklif dosyası içerisinde idareye sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Özel ve Kamu söktöründe Kamera ve güvenlik sistemleri alımı ve satımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD 5.Bölge Mali İşler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 5.Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliği/Malatya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.


İDARİ SÖZLEŞME
İDARİ ŞARTNAME
STANDART FORMLAR
TEKNİK ŞARTNAME-1
TEKNİK ŞARTNAME-2sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar