Demiryolu meslekleri (Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı)Demiryolu meslekleri (Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı)

Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı (Seviye 5) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin KuruluĢ, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği TCDD’yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından hazırlanmıĢtır
Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı (Seviye 5) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.
Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı (Seviye 5), sinyalizasyon sistemlerinin; montaj ve demontaj işlerinin projesine uygun olarak yapılması, işletmeye hazır bulundurulması için sistemlere ait tüm donanımların periyodik bakımlarının yapılması, arızaların tespiti ve onarılması işlerini yapabilme, yönetiminden sorumlu olduğu elemanlara yaptırabilme bilgi ve becerisine sahip kiĢidir.
Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı (Seviye 5), kısmi nezaret altında gerçekleştirdiği montaj ve demontaj, kontrol, bakım ve onarım işlerinde, yaptığı işlerin doğruluğundan, zamanlamasından ve kalitesinden sorumludur. işlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. Kendi ve yönetiminden sorumlu olduğu ekip elemanlarının iş emniyetini sağlamak da Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısının (Seviye 5) sorumlulukları arasında yer alır.
Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı Seviye 5. meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.
Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Raylı Sistemler Sinyalizasyon Bakım ve Onarımcısı

Reklamlar