Hafif Raylı Sistem Erzurum İçin Bir Mecburiyettir !

Ulaşım; bir toplumun kalkınmasının temel alt yapılarından biridir. Bu altyapı uzun vadeli ihtiyaçlara uygun bir şekilde kurulamadığı müddetçe bir ülkenin veya şehrin kalkınması arzu edilen ölçülerde gerçekleşmez. Asrımızda şehir-içi ulaşım sistemleri, toplumlar için vazgeçilmez sistemler haline gelmiştir. Fertlerin ve toplumların beşeri münasebetleri başta olmak üzere iktisadi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ulaşım sistemlerine bağlıdır.


Günümüzde şehirliler, ale-l-âde değil, eskiye nisbetle daha temiz, daha rahat, hızlı, kaliteli ve memnuniyet verici, hoşnut edici bir ulaşım modeli talep ve arzu etmektedirler.

Mevcut şehir-içi ulaşım ve trafik, sürdürülebilir bir ulaşım modeli değildir. Şehrimiz için düşünülebilecek uzun vadeli şehir-içi ulaşım politikaları; “ferdi otomobil kullanımı” yerine “toplu taşıma”nın; “lastik tekerlekli ve karayoluna bağımlı” vasıtalar yerine “hafif raylı sistem”in ikame edilmesini mecburi kılmaktadır. Hafif Raylı Sistem şehrimiz için artık bir ihtiyaç ve bir mecburiyettir.

ENER Düşünce ve Strateji Derneği olarak, şehrimiz Erzurum için teklif ettiğimiz Hafif Raylı Sistem‟de;
Sistem hattının büyük bir bölümü “yer üstü”nde inĢa edilecektir.Sistem’de “tünel” inşaatı ya olmayacaktır veya kısa ve sığ tünel(ler) olacaktır. Bu sebeple, raylı sistem maliyetlerinde ciddi yekûn teşkil eden “tünel” maliyeti cüz’i bir rakam olacaktır.

Hat güzergâhının coğrafi ve jeolojik hususiyetleri tedkik edilirse, zeminin “bataklık”, “balçık”, “kaya” veya “sert kaya” gibi maliyet artıran vasıfta olmadığı görülecektir.

Hususi veya resmi binalar yerine umumiyetle “arsa” veya “arazi” istimlâk edileceğinden, istimlâk mailyetleri düşük olacaktır.

Bu sebeplerle;

1(bir) km. Hafif Raylı Sistem‟in maliyetinin, vasati 20 milyon TL olacağı tahmin edilmektedir.

Şehrimiz için yaklaşık 20 km raylı sistem inşası düşünüldüğünde, toplam maliyet 400 milyon TL (250 milyon dolar) olmaktadır.

Mezkûr yekûnun, günümüz şartlarında temin edilememesi gayr-i kabildir.

Proje tatbik edilecek olursa;

Ülkemizde, Ulaştırma Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı gibi resmi müesseselerden, Yurt dışında ise, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım ve Kredi Bankaları, Avrupa Birliği yatırım ve kredi kuruluşları ve Avrupa Birliği‟nin muhtelif yatırım fon kaynaklarından malî destek temin edilmesi her zaman mümkündür.

Şehir-içi toplu taşıma için teklif ettiğimiz Hafif Raylı Sistem‟in, ülkemizde otoyol ve havalimanı gibi muhtelif sektörlerde uygulanan “yap-işlet-devret” modeli ile gerçekleştirilmesi de imkânlar dâhilindedir.

Kaynak : ENER Düşünce ve Strateji Derneği


İlk yorum yapan olun

Yorumlar