TCDD Yozgat Yerköy tren garını otel yapılmak üzere kiraya verecekTCDD Yozgat Yerköy tren garını otel yapılmak üzere kiraya verecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Yozgat Yerköy Gar  binasını tadil edilerek otel olarak kullanılmak üzere kiraya verecek.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan konuyla ilgili ilanda şu bilgilere yer verildi:

  • Yozgat İli, Yerköy İlçesi, Yerköy Gar sahası 551 ada 8 sayılı parselde kayıtlı bulunan 1.041,00 m2.si açık, 455,00 m2.si kapalı (Bina oturum alanı) olmak üzere toplam 1.496,00 m2.lik taşınmaz (Eski Yatakhane Binası) tadil edilerek “Otel” olarak kullanılmak üzere Aylık KDV hariç 1.500,00- TL muhammen bedel üzerinden “Kapalı Teklif Yöntemiyle” kiralanacaktır.

2 – İhale 02.07.2013 tarihinde saat 14.00’da 2. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz ihale Komisyonunca yapılacaktır.

3 – İhale konusu taşınmaz için Sözleşme imza (Noter) tarihinden itibaren 15 yıl süreyle geçerli olmak üzere sözleşme akdedilecektir.

4 – İhaleye yerli istekliler katılabilecektir.

5 – İhaleye ait dokümanlar taşınmazın bulunduğu mahaldeki Gar-İstasyon Şefliklerinden veya TCDD 2. Bölge Müdürlüğünden ücretsiz görülebileceği gibi TCDD’nin “www.tcdd.gov.tr.” internet adresinde de görülebilir.

6 – İhaleye Katılacak isteklilerden;

a) Geçici teminat bedeli 4.500,00,-TL alınacak olup, nakit yatırılması halinde en geç ihale günü saat 14.00’a kadar 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Veznesine yatırıldığına dair makbuz. (Teminat mektubu olarak verilmesi halinde en az 1 (Bir) Yıl süreli olacaktır)

b) İhale şartname bedeli 500 TL+KDV olup, şartnamenin satın alındığına dair makbuz,

c) İsteklilerin 2013 Yılı için bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Vergi Dairelerine borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumunda ve Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına dair taahhütname,

d) Gerçek kişilerden; Açık Alan Kiralama Şartnamesinin 6.1.A maddesinde belirtilen belgeler,

e) Tüzel kişilerden Açık Alan Kiralama Şartnamesinin 6.1.B maddesinde belirtilen belgeler,

f) Ortak girişim olması halinde; Açık Alan Kiralama Şartnamesinin 6.1. A.B.C maddesinde belirtilen belgeler,

7 – Teklif Mektubu,

(İstenilen belgelerin tümü son altı ay içinde alınmış asılları veya noter tasdikli suretleri olacaktır)

8 – İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 02.07.2013 günü saat 14.30’a kadar TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.

9 – Posta ile yapılan teklifler geçerli olup, gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan, ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10 – Yapılan ihaleden sonuç alınamaması ve/veya ihaleye katılımın olmaması halinde aynı şartlarla Taşınmaz İhale Komisyonunca uygun görülmesi halinde; Aşağıda belirtilen gün ve saatlerde istekliler arasında PAZARLIK YÖNTEMİ uygulanacaktır.

  • İhale tarihinden itibaren (15) onbeş gün içerisinde istekli olması durumunda 15.07.2013 günü, saat 14.00’da,
  • Bu sürede talipli çıkmazsa ayrıca (30) otuz gün içerisinde istekli olması durumunda 29.07.2013 günü, saat 14.00’da,

  • Yine talipli çıkmaması halinde ayrıca 45 (kırkbeş) gün içerisinde istekli olması durumunda son kez 12.08.2013 günü, saat 14.00’da pazarlık yöntemi uygulanacak olup, talipli çıkmaması veya sonuç alınamaması halinde ihale iptal edilecektir.

11 – TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ve 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”na tabi değildir. Bu nedenle de bu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte, dilediği istekliye ihale etmekte veya ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir. Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

İlgililere duyurulur.

ADRES:

TCDD Genel Müdürlüğü

  1. Bölge Müdürlüğü Behiçbey/Ankara

Tel: (0312) 309 05 15 – 4918

Faks: (0312) 211 15 71

TCDD_Yozgat_Yerkoykoy_Gari

Kaynak : www.turizmdebusabah.com

Reklamlarİlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.