İhale İlanı : Çap 920 mm Monoblok Gövde Alınacaktır (TÜLOMSAŞ)

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.
Çap 920 mm Monoblok Gövde Alınacaktır
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
I – SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS
Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler
Article-1 Information on Contracting Entity
1.1. İdarenin;
1.1. Contracting Entity’s;
a) Adı: TÜLOMSAŞ, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.
a) Name: TÜLOMSAŞ, Turkish Locomotive & Engine Industries, Inc.
b) Adresi: Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
b) Address: Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
c) Telefon numarası : +90 222 224 00 00
c) Phone number:+ 90 222 224 00 00
ç) Faks numarası : +90 222 225 72 72
ç) Fax number: + 90 222 225 72 72
d) Elektronik posta adresi: tulomsas@tulomsas.com.tr
d) E-Mail Address: tulomsas@tulomsas.com.tr
e) İlgili personelin adı-soyadı –unvanı: GÜNAY GÜVENİR
e) Name, surname / title of the related personnel: GÜNAY GÜVENİR
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
1.2. Tenderers may obtain the necessary information on the tender by contacting the staff in charge at the above address and
numbers.
Madde 2- İhale konusu alıma ilişkin bilgiler
Article 2- Information related to the subject of the tender
2.1. İhale konusu malın;
2.1. Information on the goods, which are the subject of the tender;
a) Adı: ÇAP 920 MM MONOBLOK GÖVDE
a) Description: SOLID WHEELS DIAMETER 920 MM
b) Varsa kodu:
b) If any
c) Miktarı ve türü:
c) Quantity and type:


ç) Teslim edileceği yer:
ç) Location of delivery:
Yerli istekliler için: TÜLOMSAŞ Malzeme Daire Başkanlığı / ESKİŞEHİR
For domestic tenderer: TÜLOMSAŞ General Directorate / ESKİŞEHİR
Yabancı istekliler için : FOB VESSEL STOWED (gemiye yüklenmiş olarak) İTHAL LİMANI veya FCA TRUCK
(Tır’ a yüklenmiş olarak) ve CIF ……….. Limanı veya CIP ……. Limanı/TÜRKİYE
(FOB/FCA/CIF teslime İdare karar verecektir.)
For foreign tenderers: FOB VESSEL STOWED (on board) PORT OF IMPORT or FCA TRUCK (on truck) and CIF ………… Port or
CIP…….. Port/TURKEY (Contracting Entity will decide FOB /FCA /CIF/CIP delivery)
Yabancı isteklilerce verilecek tekliflerde FOB/FCA ve CIF/CIP fiyatları, teklif mektubunda ayrı ayrı
belirtilecektir. Belirtilmediği takdirde teklif geçersiz sayılacaktır.
The tenders that will be given for foreign tenderers will be FOB/FCA and CIF/CIP bases and all prices will be given item by item.
In any case offer will not be accepted.
d) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler:
d) Other information:
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
Article 3- Information with Regard to the Tender
3.1. a) İhale kayıt numarası: 2013/84030
a) PPO (Public Procurement Authority) registers no: 2013/84030
b) İhale usulü: Açık İhale
b) Tendering Method Open Procedure
c)Tekliflerin sunulacağı adres: TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 Eskişehir/TÜRKİYE
c) Place of Submission of Bids: TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 Eskişehir/TÜRKİYE
ç) İhalenin yapılacağı adres: TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 Eskişehir/TÜRKİYE
ç) Address where the tender will be held: TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 Eskişehir/TÜRKİYE
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 17 TEMMUZ 2013
d) Date of the tender (Deadline): JULY 17th, 2013
e) İhale (son teklif verme) saati: 16.00
e) Time of the tender (Deadline): 16.00
f) İhale komisyonu toplantı yeri: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
f) Meeting place of the tender commission: TÜLOMSAŞ Procurement Commission, Procurement Department Meeting Room

İdari Şartname

Teknik Şartname

Tip Sözleşme

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar