İhale İlanı : Yüksek Hızlı Tren Konsept Tasarımı (TÜLOMSAŞ)Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.
Yüksek Hızlı Tren Konsept Tasarımı
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
I – SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS
Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler
Article-1 Information on Contracting Entity
1.1. İdarenin;
1.1. Contracting Entity’s;
a) Adı: TÜLOMSAŞ, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.
a) Name: TÜLOMSAŞ, Turkish Locomotive & Engine Industries, Inc.
b) Adresi: Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
b) Address: Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
c) Telefon numarası : +90 222 224 00 00 (5910-5915)
c) Phone number:+ 90 222 224 00 00 (5910-5915)
ç) Faks numarası : +90 222 225 99 56 (Pazarlama) – +90 222 225 72 72 (Genel Müdürlük)
ç) Fax number: +90 222 225 99 56 (Marketing Department) – +90 222 225 72 72 (General Management)
d) Elektronik posta adresi: tulomsas@tulomsas.com.tr
d) E-Mail Address: tulomsas@tulomsas.com.tr
e) İlgili personelin adı-soyadı –unvanı: Belgin DOĞRU KALANLAR
e) Name, surname / title of the related personnel: Belgin DOĞRU KALANLAR
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin
edebilirler.
1.2. Tenderers may obtain the necessary information on the tender by contacting the staff in charge at the above address and
numbers.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
Article 2- Information related to the subject of the tender
2.1. İhale konusu hizmetin;
2.1. Information on the service which is the subject of the tender;
a) Adı: YÜKSEK HIZLI TREN KONSEPT TASARIMI
a) Description: THE CONSEPT DESING FOR HIGH SPEED TRAIN (YHT)
b) Miktarı ve türü: Tek katlı, AC/AC tahrik sistemli, IGBT/IGCT kontrollü ve trifaze senkron veya trifaze asenkron
YHT (YÜKSEK HIZLI TREN) lerin “KONSEPT TASARIMI”
b) Quantity and type: “THE CONSEPT DESING” of three-phase synchronous or three-phase asynchronous, one deck,
AC/AC drive system, IGBT/IGCT controlled YHT (HIGH SPEED TRAIN)
c) Yapılacağı Yer:
c) Location of delivery:
2
ç) Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler:
ç) Other information:
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
Article 3- Information with Regard to the Tender
3.1. a) İhale kayıt numarası: 2013/109030
a) PPO (Public Procurement Authority) registers no: 2013/109030
b) İhale usulü: Açık İhale
b) Tendering Method Open Procedure
c)Tekliflerin sunulacağı adres: TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 Eskişehir/TÜRKİYE
c) Place of Submission of Bids: TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi 26490Eskişehir/TÜRKİYE
ç) İhalenin yapılacağı adres: TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 Eskişehir/TÜRKİYE
ç) Address where the tender will be held: TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Ahmet Kanatlı Caddesi 26490
Eskişehir/TÜRKİYE
d) İhale (son teklif verme) tarihi: 09 EYLÜL 2013
d) Date of the tender (Deadline): SEPTEMBER 09th, 2013
e) İhale (son teklif verme) saati: 14.00
e) Time of the tender (Deadline): 14.00
f) İhale komisyonu toplantı yeri: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
f) Meeting place of the tender commission: TÜLOMSAŞ Procurement Commission

IDARI SARTNAME ING. TÜRK.

SÖZLESME ING.TÜRK.

YHT_Concept Design-T Ş – Ver 04- TR-ENG

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.

Reklamlar