Metrobüse binerken buna dikkatMetrobüse binerken buna dikkat :Metrobüste kademeli fiyat uygulaması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi halkı sağlıklı bilgilendirmiyor.
Du­rak­la­ra gö­re ka­de­me­li fi­yat uy­gu­la­nan Met­ro­bü­s’­te yol­cu­lar bin­dik­le­ri du­rak­ta 2.95 li­ra öde­me ya­pı­yor. Yol­cu 1-3 du­rak ara­sın­da iner­se 1.35 li­ra ia­de alı­yor. An­cak İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si (İBB) pa­ra ia­de­si için du­rak­la­ra koy­du­ğu ci­haz­lar hak­kın­da yol­cu­la­rı ye­te­rin­ce bil­gi­len­dir­me­di­ği ve ci­haz­la­rın üze­ri­ne her­han­gi bir uya­rı yaz­ma­dı­ğı için halk böy­le bir fır­sat­tan ha­ber­siz.

800 bin ki­şi kul­la­nı­yor

10 ki­şi­den sa­de­ce 2’si pa­ra ia­de ma­ki­ne­si­ni kul­la­nı­yor. Hal böy­le olun­ca “ma­li­ye­ti tah­min­le­rin üze­rin­de çı­kan met­ro­bü­sün pa­ra­sı halk­tan mı çı­ka­rıl­ma­ya ça­lı­şı­lı­yo­r” so­ru­su akıl­la­ra ge­li­yor.

Gün­de 800 bin ki­şi­nin kul­lan­dı­ğı met­ro­büs­te yol­cu­la­rın ta­ma­mı­nın tam üc­ret öde­me­si du­ru­mun­da İB­B’­nin ka­sa­sı­na 2 mil­yon 360 bin li­ra gi­ri­yor. Sa­de­ce 10 ki­şi­den 2’si­nin ia­de al­ma­sı du­ru­mun­da ise İB­B’­nin ka­sa­sı­na hak­sız yol­dan 900 bin li­ra­nın üze­rin­de pa­ra gir­miş olu­yor.

Ay­lık abon­man, öğ­ren­ci kart­la­rı ve ak­tar­ma ya­pan yol­cu­lar bu ra­kam­dan dü­şül­dü­ğün­de ise İBB gün­de 500 bin li­ra­ya ya­kın ge­lir el­de edi­yor. İETT kap­sa­mın­da 2007 yı­lın­da hiz­me­te gi­ren ilk eta­bı E-5 yo­lu üze­rin­de Top­ka­pı-Av­cı­lar ara­sın­da ça­lış­ma­ya baş­la­yan Met­ro­bü­s’­te 25 du­rak yer alı­yor. Bey­lik­dü­zü-Zin­cir­li­ku­yu ya da Zin­cir­li­ku­yu-Sö­güt­lü­çeş­me is­tas­yon­la­rı ara­sın­da yol­cu ta­şı­yan sis­tem tam bir İs­tan­bul iş­ken­ce­si ol­du.

İlk in­şa edil­di­ğin­de 100 bin yol­cu ta­şı­ma­sı plan­lan­dı an­cak iş­ler plan­lan­dı­ğı gi­bi git­me­di ve gün­lük 800 bin ki­şi bu hat­tı kul­lan­mak zo­run­da bı­ra­kıl­dı.

Met­ro­büs met­ro ola­cak

Geç­ti­ği­miz yıl İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş “Met­ro­büs hat­tı ken­di ka­pa­si­te­si­nin çok üs­tü­ne çık­tı. Ufak bir ka­za­da sis­tem du­ru­yor. Bu­nun çö­zü­mü met­ro hat­tı­nın ge­liş­tir­me­si­di­r” de­di. 6 yıl­dır sü­rek­li fi­yas­ko­lar­la gün­de­me ge­len met­ro­bü­sün öm­rü­nü ta­mam­la­dı­ğı­nı iti­raf eden Top­baş, Met­ro­bü­sü met­ro­ya çe­vir­me za­ma­nı gel­di, Bey­lik­dü­zü­’ne ula­şa­cak met­ro ça­lış­ma­la­rı ya­pı­lı­yo­r” açık­la­ma­sı­nı geç­ti­ği­miz gün­ler­de yap­tı.

Kaynak : www.haber3.com

Reklamlar