Yılmaz Ulusoy: Türkiyeyi ulaşımda demiryolu kurtarırYılmaz Ulusoy: Türkiyeyi ulaşımda demiryolu kurtarır :50 yıl otobüs işletmeciliği yaptıktan sonra bu işi Haluk Ulusoy’a bırakan Yılmaz Ulusoy, son yıllarda havayollarına çok yatırım yapıldığını belirtti.Ulusoy, “Her yere havaalanı yapamazsınız ama her yere demiryolunu getirebilirsiniz. Uzun yolda demiryolundan başka kurtuluş yoktur” dedi.
Çev­re­de bir­çok gök­de­len ve AVM yük­sel­se de, Yıl­maz Ulu­soy bun­la­rı gör­mez­den ge­lip Le­ven­t’­te­ki vil­la-ofi­sin­de mut­lu, me­sut ça­lı­şı­yor. Ve bir es­ki za­man be­ye­fen­di­si ola­rak İs­tan­bu­l’­a sü­rek­li yük­sek bi­na­la­rın di­kil­me­sin­den hoş­lan­mı­yor. Ofi­sin­de­ki ça­lış­ma oda­sın­da bu­lu­şup ko­nu­şur­ken, he­men kar­şı­mız­da­ki mi­nik se­ra bah­çe­sin­de gü­lüm­se­yen ren­ga­renk çi­çek­le­ri sey­re­di­yo­ruz. Ya­tı­rım­dan söz et­sin di­ye bek­li­yo­rum ama o sö­ze do­ğa­dan, de­niz kir­li­li­ğin­den, ik­lim de­ği­şik­li­ğin­den, ba­rış­tan baş­lı­yor.
Do­ğa bi­lim­ci ve ak­ti­vist
İç sa­vaş ya­şa­yan ül­ke­ler için “a­kil adam­la­r”­ın bir­le­şip dev­re­ye gir­me­si ge­rek­ti­ği­ni öne­ri­yor. San­ki, kar­şım­da bir do­ğa bi­lim­ci, kü­re­sel­leş­me kar­şı­tı bir ak­ti­vist var. 56 yıl­lık iş ha­ya­tın­dan da­mıt­tı­ğı ha­yat tec­rü­be­le­ri­ni ki­tap­la­rın­da top­lu­yor.Dör­dün­cü ki­ta­bı­nı çı­ka­ra­cak ya­kın­da.
*Yıl­maz Bey, Tür­ki­ye­’nin önem­li iş ai­le­le­rin­den bi­ri­si­ne men­sup­su­nuz. Ai­le­niz çok ge­niş de­ğil mi?
Trab­zo­n’­un Of il­çe­sin­den çık­mış, çok ge­niş bir ai­le­yiz. Ba­bam Meh­met Fa­tih Ulu­so­y’­un kur­du­ğu iş­le­ri ai­le­miz­le bir­lik­te gö­tür­dük. Ken­di­si 80 ya­şın­day­ken 1980 yı­lın­da ve­fat et­ti.
*Siz de in­şa­at­la mı baş­la­dı­nız?
Ba­bam 1922’de sav­cı­lık­la baş­la­dı. Son­ra tüc­car­lık, mü­te­ah­hit­lik yap­tı. 1937’de de ilk oto­bü­sü­mü­zün üze­ri­ne “U­lu­so­y” adı­nı yaz­dı. Son­ra iş­le­ri bi­ze dev­ret­ti. Biz de 50 se­ne iş­le­ri be­ra­ber gö­tür­dük, 2008’de de ede­bi­miz­le ay­rıl­dık, şim­di her­kes ken­di yo­lun­da gi­di­yor.
An­nem 15 ço­cuk do­ğur­du
*Kaç kar­deş­si­niz aca­ba?
Ba­bam tek ha­nım­dan, ya­ni an­nem­den do­ğan 15 ço­cu­ğa sa­hip­ti. Şu an­da ya­şa­yan 8 kar­de­şiz.
*2008’de kar­deş­le­ri­niz­le ay­rıl­dı­nız. Han­gi alan­la­rı üst­len­di­niz?
Ben in­şa­at, de­niz­ci­lik, ener­ji ve ko­nut iş­le­ri­ni üst­len­dim. 5,5 se­ne­den be­ri, ye­re sağ­lam bas­mak, faz­la ag­re­sif ol­ma­mak şar­tıy­la sağ­lık­lı ve öl­çü­lü bü­yü­me di­yo­ruz bu­na. Oğ­lum ve iki kı­zım­la bir­lik­te iş­le­ri gö­tü­rü­yo­ruz.
*Ulu­soy Ai­le­si­’ni ka­mu­oyu ön­ce­lik­le “o­to­büs­çü­” ola­rak ta­nı­yor. Siz bu ala­nı ki­me bı­rak­tı­nız?
Ta­şı­ma ko­nu­sun­da bil­fi­il 50 yıl oto­bü­sü yö­net­tim. Son­ra ulus­la­ra­ra­sı nak­li­yat­çı­lık­ta bir ye­re gel­dik. Oto­büs rah­met­li Saf­fet Bey ve ai­le­sin­de kal­dı, ulus­la­ra­ra­sı nak­li­yat­çı­lık da Ce­mal Be­y’­in ço­cuk­la­rın­da kal­dı.
Oto­bü­sü 50 yıl yö­net­tim
*Bir gö­rüş­me­miz­de “As­lın­da bu ül­ke­nin her ye­ri de­mir­yo­luy­la dö­şen­sey­di, biz bu işi yap­maz­dı­k” de­miş­ti­niz. Hâlâ ay­nı gö­rüş­te mi­si­niz?
De­mir­yol­la­rı bir po­li­ti­ka­dır. De­mir yol­la­rın­dan çok, son yıl­lar­da ha­va­yol­la­rı­na ya­tı­rım ya­pıl­dı. Her ye­re ha­va­ala­nı ya­pa­maz­sı­nız ama her ye­re de­mir­yo­lu­nu ge­ti­re­bi­lir­si­niz. Uzun yıl­la­ra da­ya­nan oto­büs ula­şı­mı tec­rü­be­me da­ya­nak söy­lü­yo­rum ki, de­mir­yo­lun­dan baş­ka kur­tu­luş yok­tur.
*İs­tan­bu­l’­un da­ya­nıl­maz tra­fi­ği için na­sıl bir for­mül öne­ri­yor­su­nuz?
Si­zin­le gö­rüş­me­den ön­ce be­le­di­ye­ler­le önem­li bir top­lan­tı­day­dım. İs­tan­bul Tra­fik Vak­fı­’n­da ku­ru­cu üye­yim. Mü­te­vel­li he­ye­tin­de­yim. Tek yol var­dır; uzak yol­da de­mir­yo­lu, şe­hi­ri­çin­de de ye­ral­tı (un­der­gro­und) yo­lu. Bu­nu 1900’lü yıl­lar­da yap­mış­lar Ba­tı’­da.
2014 zor bir yıl olacak
*Siz­ce 2014 yı­lı na­sıl ge­çe­cek?
Zor bir yıl ola­cak. Çok dik­kat­li ol­ma­lı­yız. Ma­hal­li se­çim­ler, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi var. Ay­rı­ca va­tan­da­şın der­le­nip to­par­lan­ma­sı la­zım. Zen­gin
bir ül­ke gi­bi ya­şa­ya­ma­yız. Hâ­lâ kal­kın­mak­ta olan ül­ke­yiz. Kre­di kart­la­rı­na gü­ve­ne­me­yiz.
*Bun­dan ne za­man çı­ka­ca­ğız?
Tür­ki­ye­’de ön­ce üre­tip son­ra da tü­ke­te­ce­ğiz. Top­ra­ğı­mı­zı da ekip bi­çe­ce­ğiz. Dört mev­si­mi ay­nı an­da ya­şa­yan tek ül­ke­yiz. Göç mut­la­ka dur­du­rul­ma­lı. Top­ra­ğı­mı­zı ek­mez­sek, her fert büt­çe­si­ni yap­maz­sa, kre­di kar­tıy­la ya­şar­sa fu­ka­ra da zen­gin gi­bi ya­şa­ma ar­zu­su­nu gös­te­rir­se ke­sin­lik­le ol­maz.
Tarihi hanları alıp otele dönüştürüyor
*Turizmde neler yapıyorsunuz?
1986’da devletten bir yer aldık, Kemer’in Göynük mevkiinde. Orada bir tatil köyü yaptık. Adı Kemer Holiday Club. Bir otelimiz de Alanya yolunda. Şimdi İstanbul’da butik oteller yaptırıyoruz. Mesela, Karaköy’de İtalyanlar tarafından yapılmış, 186 yıllık eski Sümerbank binasını aldık, onun yanındaki Cemaat Han’ı da aldık. Bu han, Musevilerindi, onların ilk cemaat binasıydı. Bu ilk kez oluyor, bize sattılar. İkisini birleştirdik, 63 odalı 106 yataklı butik bir otel yaptık. Oğlum Mehmet’in planında 2020’ye kadar Asmalı Mescit, Tarlabaşı’na kadar 3 otellik zincir yapmak var. İlkini bitirdi, ikincisine başlayacak.
100 milyon dolar’lık gemi 25 milyona kadar indi
*De­niz­de ne­ler ya­pı­yor­su­nuz?
Çeş­me Li­ma­nı­’nı iş­le­ti­yo­ruz. Tri­es­te­’ye mun­ta­zam Ro-Ro se­fer­le­ri ya­pı­yo­ruz. Zon­gul­da­k’tan No­vo­ro­ris­ki­’ye ta­şı­ma ya­pı­yo­ruz. Ay­rı­ca 4 ku­ru yük ge­mim var. Es­ki­den ka­ra­cıy­dık, şim­di de­niz­de bir ağır­lı­ğı­mız ol­ma­ya baş­la­dı. An­cak de­niz­ci­lik bü­yük sı­kın­tı­da. Ge­mi­ler el de­ğiş­tir­di. Ba­kın 100 mil­yon do­lar­lık ge­mi düş­tü, 25 mil­yon do­la­ra. 50 bin do­lar­lık nav­lun düş­tü 5 bin do­la­ra. Kü­re­sel kri­zin yü­zün­den böy­le ol­du.
Çevreyi bozmadan Zİgana’ya santral
*Enerji alanında hangi çalışmalarınız bulunuyor?
Bu alanda Sürmene’de Vizera bölgesinde Zigana Dağı’nın yamacında bir hidroelektrik santralimiz (HES) var. Rüzgar enerjisi santralimiz de Amasya’da. İzmir Tire’de de bir santral için inceleme yapıyoruz. 2020’ye kadar 150-200 megavata ulaşmayı arzu ediyoruz. Temkinli hareket ediyoruz bu nedenle.
*Çevresel sorunları nasıl hallediyorsunuz?
Çok dikkat ediyoruz. Vizera’da suyu yerin 4,5 metre altından burgularla getirdik. Bize 4,5 milyon dolar ek maliyete sebep oldu ama hiç ağaç kesmediğimiz gibi o yeşil vadiye uygun 18 bin yeni ağaç da diktirdim.
*Çoğu müteahhit, “Ağaç kesiyoruz ama yerine 4-5 katı ağaç diyoruz” diyor. Bu yaklaşım doğru mu?
Ormancı ve ziraatçi değilim ama ‘bir ağaç bir insan’dır. HES’lerde fotoğraf iyi değil. Bunları yapanların çoğu çevresiyle, vatandaşla dalaşıyor, başa da çıkamıyor. Her şeyin bir yolu vardır. Bazı arkadaşlar, öyle HES’ler yaptılar ki, bunları benim aklım hiç almıyor. Beton, beton, beton. Eğer doğanın dengesini bozarsanız, o intikamını alır.
DENiZCiLİĞE HİZMET iÇiN MESLEK LİSELERİ YAPTIRDI
*Bu­gü­ne ka­dar eği­ti­me hiz­met için kaç okul yap­tır­dı­nız?
An­nem, ba­bam, eşim ve ken­di adı­ma okul­lar yap­tır­dım. Ay­rı­ca şir­ke­tin adı­na da var. Eti­le­r’­de de okul pe­şin­de­yiz. Ba­kın, Tür­ki­ye­’nin her ta­ra­fı de­niz­le çev­ri­li. De­niz­ci mil­le­tiz ama ye­te­ri ka­dar alt­ya­pı­mız yok. Bu­nun için okul­la­rın hep­si yük­sek de­niz­ci­lik mes­lek li­se­le­ri. Ay­rı­ca bir de fen li­se­si yap­tı­ra­ca­ğım. Ge­le­cek se­ne in­şal­lah bu­nun te­me­li­ni atıp, 2015’te de ta­mam­la­mak is­ti­yo­rum.
YÜKSEK BiNALARI SEVMiYOR
‘Gökdelen’de yokum
*İs­tan­bu­l’­da bun­ca gök­de­len ve AVM ya­pı­lı­yor. Siz ne­den yap­tır­mı­yor­su­nuz?
Gök­de­len işin­de yo­kum. Ne yap­tık­la­rı­nı da an­la­mı­yo­rum. Ba­kın be­nim ofi­sim, gök­de­le­nin te­pe­sin­de de­ğil. Ta­bi­atın, çi­çek­le­rin için­de ya­şı­yo­rum. Çok da ra­ha­tım. Sa­bah bu ofi­se ge­lip ağaç­la­rın, çi­çek­le­rin içi­ne gi­rin­ce bu gü­zel­lik be­ni re­ha­bi­li­te edi­yor. Ya­şam, bir uz­laş­ma sa­na­tı­dır.
*Siz bir işa­da­mı de­ğil, san­ki bir do­ğa der­ne­ği­nin baş­ka­nı gi­bi­si­niz. Ken­di­ni­zi na­sıl aş­tı­nız?
Ço­cuk­lu­ğum­dan bu ya­na ye­şi­li, da­ha doğ­ru­su şöy­le gü­zel yer­de otu­ra­bil­me­yi çok önem­si­yo­rum. İn­san be­ton yı­ğı­nı için­de sı­kı­lır ya…

Kaynak : ekonomi.bugun.com.tr

Reklamlar