İhale İlanı : TOPRAKKALE GAR 2. VE 3. YOLLAR ARASINDAKİ PERONUN TADİLATI yapım işiTCDD 6. BÖLGE EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAKKALE GAR 2. VE 3. YOLLAR ARASINDAKİ PERONUN TADİLATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt Numarası : 2012/35999

 

1-İdarenin
a) Adresi : Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi 01240 Seyhan / ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3224575354 – 3225475807
c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgetasinmazmallarmudurlugu@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Toprakkale İstasyonu/OSMANİYE
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu (1. Kat)

b) Tarihi ve saati

:

04.04.2012 – 14:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.

b) Teknik Personel:

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

Şantiye Şefi

İnşaat Mühendisi

5 yıl deneyimli

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan (A) XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ, benzer iş olarak kabul edilecektir. Ayrıca beton ve betonarme işleri de benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD 6. Bölge Emlak ve İnşaat Müdürlüğü (6. Kat) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD 6. Bölge Emlak ve İnşaat Müdürlüğü (6. Kat) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 • İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 • Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

 • Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 • Diğer hususlar:

 • İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

  Kaynak : TCDD

  Demiryolu Haber özetleri

  İhale İlanı : İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİ HATLARINDA DEĞİŞMESİ GEREKEN HATALI KAYNAK VE RAYLAR İLE İZOLE C... İHALE İLANI İZMİR BANLİYÖ SİSTEMİ HATLARINDA DEĞİŞMESİ GEREKEN HATALI KAYNAK VE RAYLAR İLE İZOLE CONTALARIN İZOLE KUPON RAYLAR İLE DEĞİŞTİRİLMESİ İLE...
  Rayli Sistemler ile ilgili tüm ihaleleri bulabileceğiniz ihale sitesi Rayihale (Özel Haber) Özen yayın grubunun bir parçası olan Rayihale raylı sistem dünyasından tüm ihaleleri dökümanları ile birlikte siz Rayhaber okurları ile paylaşıyor. R...
  Ankara-İzmir hızlı tren ihalesi 28 Aralık 2011de yapılacak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Ankara-İzmir YHT projesinde teklif verme süresinin 28 Aralık 2011'e uzatıldığını açıkladı....
  İhale İlanı : Konya Buğday Pazarı YHT Garı Uygulama Projelerinin Hazırlanması Danışmanlık İşi... GAR UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) EMLAK ve İNŞA...
  İhale İlanı : UIC 60E1’LİK RAYA UYGUN HM SKL 14 TİPİ ELASTİK BAĞLANTILI ÖN-GERMELİ, ÖN-ÇEKMELİ... 200.000 ADET UIC 60E1'LİK RAYA UYGUN HM SKL 14 TİPİ ELASTİK BAĞLANTILI ÖN-GERMELİ, ÖN-ÇEKMELİ B-70 BETON TRAVERS TEMİNİ. T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLE...
  Kırıkkale-Yerköy Arası (Kesim-II) Altyapı İnşaatı Yapım İşi” ihalesi Kırıkkale-Yerköy arası (Kesim II) altyapı inşaatı ihalesi için beklenen ilan yapıldı T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafın...
  TCDD yerel kumanda masası yenilemesi ihalesinin teklifleri toplandı TCDD yerel kumanda masası yenilemesi ihalesinin teklifleri toplandı : T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşti...
  İhale İlanı : NARLI GARIN 1. VE 2. YOLLARI ARASINDA BULUNAN PERONBEJLERİN YENİLENMESİ yapım işi... TCDD 6. BÖLGE EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ NARLI GARIN 1. VE 2. YOLLARI ARASINDA BULUNAN PERONBEJLERİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanu...
  İhale İlanı : Köprüağzı İstasyonu 2. ve 3. Yollar arasına 100 metrelik peronbej yapılması yapım işi... TCDD 6. BÖLGE EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ Köprüağzı İstasyonu 2. ve 3. Yollar arasına 100 metrelik peronbej yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale ...
  Kayseri Toprakkale Hattı Elektrifikasyon Projesi İçin Teklifler toplandı T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün, “Kayseri - Boğazköprü - Ulukışla - Yenice, Mersin - Yenice - Adana - Toprakkale Hat Kes...
  TCDD Kayseri – Niğde – Ulukışla – Mersin – Adana – Toprakkale Kesimi G... T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü'nün “Kayseri - Niğde - Ulukışla - Mersin - Adana - Toprakkale Kesimi GSM-R ve Transmisyon Sistemleri Y...
  Kamu ihalelerine Fransız firmalarının alınmaması gündemde Fransa Senatosu’nda Ermenilerin iddialarına yönelik düzenleminin görüşüldüğü saatlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti Genel Merkezi’nde par...
  TCDD , Ankara-İstanbul YHT Projesi kapsamında Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı için 17 Temmuz'da i... Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Ankara-İstanbul YHT Projesi kapsamında yap-işlet-devret (YİD) modeliyle Ankara'ya yapılması planlanan ...
  İhale İlanı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Cumaovası – Torbalı – Selçuk, Sarayköy – Goncalı İstasyonları... İHALE BİLGİLERİ İHALEYİ YAPACAK BİRİM 3.BÖLGE MAL VE HİZMET ALIM İHALE KOMİSYONU İHALE SORUMLUSU MUHSİN KEÇE İHALE ADRESİ TCDD İŞLETMESİ 3....
  TCDD ,İhalelerin gizli tutulması söz konusu değil TCDD ,İhalelerin gizli tutulması söz konusu değil :Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları(TCDD), "Otomatik tren yolsuzluğu" haberlerinin gerçeği yans...
  Bursa-Yenişehir hızlı tren hattı için ayrılan bütçesinin Yüzde 96'sı bitti Bursa-Yenişehir hızlı tren hattı için ayrılan bütçesinin % 96'sı bitti :Türkiye’nin son dönemdeki en büyük projelerini gerçekleştiren Türkiye Cumhuriy...
  İhale İlanı : TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALSANCAK – CUMAOVASI İLE BASMANE – ALİAĞA HAT KESİMİNDE İYİLEŞ... TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALSANCAK – CUMAOVASI İLE BASMANE – ALİAĞA HAT KESİMİNDE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 4.000 METRE 30X1,5 EKRANLI VE ZIRHLI...
  İhale İlanı : Nusaybin-Cizre-Silopi-Habur Demiryolu Projesi Etüt-Proje ve Mühendislik Hizmetleri dan... DEMİRYOLU PROJESİ ETÜT-PROJE VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) DEMİRY...
  İhale İlanı : Afyonkarahisar-Konya hattında muhtelif binalarda bakım onarım yapılması yapım işi... TCDD 7. BÖLGE EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ Afyonkarahisar-Konya hattında muhtelif binalarda bakım onarım yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanun...
  İHALE İLANI : KURULUŞUMUZ PARKINDA MEVCUT ÇEKEN VE ÇEKİLEN ARAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE 15 KALEM RULM... TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: İhale Kayıt No: 2012/20852 1- İdarenin: a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü b) Telefon ve Faks Numarası...

  Hızlı Tren Haberleri  Benzer Raylı Sistem Haberleri

  İlk yorum yapan olun

  Yorum Yazın

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.