Kayseri Adana Elektrifikasyon İhalesi Ultra Lehine Sonuçlandı (ÖZEL HABER)

Kayseri Adana Elektrifikasyon İhalesi Ultra Lehine Sonuçlandı : Kayseri-Boğazköprü-Ulukışla-Yenice, Mersin-Yenice-Adana-Toprakkale Hat Kesimine Elektrifikasyon Tesisleri Kurulması işi ihalesi 01.02.2012 tarihinde ihale edilmişti. İhaleye en uygun fiyat veren Ultra Tek. San. ve Tic. A.Ş firması 5 bölümden oluşan ihalenin kazananı olmuştu. İhaleye itiraz eden Şahin Yılmaz Enerji İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. + Emre Ray Enerji İnş. San. Tic. Ltd. Şti hakkında KİK düzeltici kararını açıkladı.


Karar metni tam olarak şöyle:

Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.

RESMİ GAZETE SAYISI:
RESMİ GAZETE TARİHİ:

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2013/039
Gündem No : 77
Karar Tarihi : 29.05.2013
Karar No : 2013/MK-163


Şikayetçi:
Şahin Yılmaz Enerji İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. + Emre Ray Enerji İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

İhaleyi Yapan Daire:
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı:

Başvuruya Konu İhale:
Kamu İhale Kurulunun 01.08.2012 tarih ve 2012/UY.III-3142 sayılı kararı hakkında Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 17.04.2013 tarihli E:2012/1611 ve K:2013/706 sayılı karar verilmesine yer olmadığına yönelik kararına ilişkin işlem tesis edilmesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı’nca 01.02.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kayseri-Boğazköprü-Ulukışla-Yenice, Mersin-Yenice-Adana-Toprakkale Hat Kesimine Elektrifikasyon Tesisleri Kurulması” ihalesine ilişkin olarak Şahin Yılmaz Enerji İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. + Emre Ray Enerji İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından yapılan başvuru üzerine, Kamu İhale Kurulunun 01.08.2012 tarih ve 2012/UY.III-3142 sayılı kararı ile; “1) İhalenin 1. kısmına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2) İhalenin II, III ve V. kısımlarına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

3) İhalenin IV. kısmına ilişkin olarak başvurunun reddine,” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Şahin Yılmaz Enerji İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. + Emre Ray Enerji İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 18.01.2013 tarihli ve E:2012/1611 sayılı kararı ile “ … hukuka aykırılığı açık olan dava konusu ihalenin I, II, III ve V. kısımlarına yönelik Ultra Tek. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesi ile ilgili başvurunun reddine ilişkin Kurul kararının uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına,…” karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararı doğrultusunda Kurul’un 28.02.2013 tarih ve 2013/MK-61 sayılı kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 01.08.2012 tarihli ve 2012/UY.III-3142 sayılı kararının ihalenin I, II, III ve V. kısımlarında Ultra Tek. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesi ile ilgili değerlendirmelere ilişkin kısmının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, ihalenin I, II, III ve V. kısımlarına ilişkin olarak Ultra Tek. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunda 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,”karar verilmiştir.

Bu defa Ankara8. İdare Mahkemesinin 17.04.2013 tarihli E:2012/1611 ve K:2013/706 sayılı kararı ile “…Davacılar vekili, 10.04.2013 tarihli dilekçesiyle davadan feragat ettiğini bildirdiğinden, feragat nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına,…” karar verilmiştir.

Anayasanın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 28.02.2013 tarih ve 2013/MK-61 sayılı Kararının iptaline,

2- Kamu İhale Kurulunun 01.08.2012 tarihli ve 2012/UY.III-3142 sayılı kararı doğrultusunda Ultra Tek. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesi ile ilgili olarak, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.


sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar

İlgili Yazılar ve Reklamlar