Dumankaya İnşaat hızlı tren projesiyle çevre illere açılacakDumankaya İnşaat hızlı tren projesiyle çevre illere açılacak :Bugüne kadar İstanbul’un Anadolu Yakası’na odaklanan Dumankaya hızlı tren projesiyle çevre illere açılacak. Uğur Dumankaya, dolardaki yükselişin yabancıya satışı artırdığını söyledi.

Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketlerinden Dumankaya radarına İstanbul çevresini aldı. Bugüne kadar İstanbul’a proje geliştiren şirket hızlı trenin yakınlaştıracağı Afyon, Kütahya, Edirne gibi güzergâhlara yönelecek.

Düşük segmente yoğunlaşacak

Ulaşımın ucuzlaması ve ulaşım süresinin neredeyse yarı yarıya kısalmasıyla bu kararı aldıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya, “Hızlı trenin gelmesiyle birlikte arazi maliyetinin düşük olduğu konutlara talep oluşacak. Bizim de daha düşük segmenteki projelerimizi şehrin girişlerinde konumlandırmaya yönelik çalışma ve araştırmalarımız var. Bu tür projeler şirketimizin 3 senelik planları
arasında yer alıyor” dedi.

FED’in kararı bizi etkilemedi

Amerikan Merkez Bankası FED’in parasal genişletmeyi daraltma kararının ardından kurda yaşanan oynaklık markalı konut şirketlerini etkilemedi. Dumankaya, “Aksine dolardaki artış nedeniyle yabancı alımları arttı. Biz satışlarımızın yüzde 30’unu bu dönemde yabancılara yaptık. Yerel seçimlerin ardından beklentimiz faizlerde düşüş olması ve satışlarımızın yüzde 40-45’lik oranını yaz döneminde gerçekleştirmek” diye konuştu.

Yabancıyla el sıkışıyoruz

Dumankaya, gelecekte finansal enstrümanları çok iyi kullanan, elindeki kaynakları paylaşarak oluşacak sinerjiyle harekete geçen firmaların başarı oranlarının yükseleceğini söyledi. Dumankaya bu öngörüden yola çıkarak farklı projelerde farklı ortaklıklarla yol almayı planladıklarını aktardı. Bu yöndeki ilk imza yabancı bir ortakla yakın zamanda atılacak. İlerleyen süreçte yerli yatırımcılarla da proje ortaklığı için masaya oturulacak.

Seçimler birleştirilmeli

Se­çim dö­nem­le­ri­nin eko­no­mi­yi ki­lit­le­di­ği­ni be­lir­ten Du­man­ka­ya, ge­nel se­çim­le­rin Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­riy­le ay­nı an­da ya­pıl­ma­sı­nın be­lir­siz­li­ği or­ta­dan kal­dı­ra­ca­ğı­nı söy­le­di. Du­man­ka­ya, “İ­ki se­çi­min bir ara­da ol­ma­sı iş dün­ya­sı­nın da­ha çok işi­ne ge­lir. Tür­ki­ye za­man ka­za­nır. Se­çim at­mos­fe­rin­den çı­kı­lır ve eko­no­mi­miz yük­se­len eko­no­mi­ler ara­sın­da ye­ri­ni alır. Se­çim­le­rin bir­leş­ti­ril­me­si si­ya­set­te­ki ku­tup­laş­ma ve ge­ri­lim­le­rin bit­me­si­ni de sağ­lar. Biz 2015’e çok da­ha olum­lu gi­re­riz. 2014 Ağus­tos ayın­da­ki en­ge­li de aşar­sak Tür­ki­ye­’nin önü­nü çok par­lak gö­rü­yo­rum.”

GERGİN HAVA DAĞITILMALI

Eko­no­mi­de­ki den­ge­le­rin has­sas­laş­tı­ğı­nı ifa­de eden Uğur Du­man­ka­ya, şöy­le ko­nuş­tu: “Se­çim so­nuç­la­rı Türk mil­le­ti­nin is­tik­ra­rı ter­cih et­ti­ği­ni gös­ter­di. Hü­kü­me­tin de is­tik­ra­ra oy ve­ren va­tan­daş­la­rın ta­le­bi­ne yö­ne­lik ola­rak se­çim ön­ce­sin­de olu­şan ger­gin ve kas­vet­li ha­va­yı da­ğı­ta­ca­ğı­nı umut edi­yo­rum. Ar­tık önü­mü­ze bak­ma­lı­yız. Ba­zı sek­tör­ler­de cid­di an­lam­da dur­ma­lar var. Dün­yay­la en­teg­re ol­mak için ya­ban­cı ser­ma­ye ür­kü­tül­me­me­li. Stra­te­jik sek­tör­ler­de ve yer­ler­de yer­li ser­ma­ye dev­let ta­ra­fın­dan des­tek­len­me­li.”

Türkiye’nin dışında da fırsat kolluyor

Du­man­ka­ya Hol­ding ken­di­si­ni ye­ni Tür­ki­ye­’ye ve ye­ni eko­no­mi­ye ha­zır­la­mak için yo­ğun bir ça­ba­nın içi­ne gir­di. Şir­ket ar­tık sa­de­ce Tür­ki­ye­’de de­ğil yurt­dı­şın­da da ya­tı­rım he­def­li­yor. Uğur Du­man­ka­ya, Türk fir­ma­la­rı­nın dün­ya ile en­teg­re ola­bil­me şan­sı­nın da çok yük­sek ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Ücretsiz haber bülteni

Hergün e-postanıza gelsin!İlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.