Kamu Denetçiliği Kurumu 6 Personel Alımı Yapacak

Kamu Denetciligi Kurumu
Kamu Denetçiliği Kurumu

Kamu Denetçiliği Kurumu Anayasamızın 74 üncü maddesinde yer alan Anayasal bir kurumdur. 6328 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla… ” görevlendirilmiştir.

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

Kurumumuz, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmekte, halkın avukatlığını yapmakta ve aldığı kararlar ile idareye yol göstermektedir. “İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır” inancı ile “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” ilkesini kendisine rehber edinen Kamu Denetçiliği Kurumu; idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, şeffaf, hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır.

Kurumumuzda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncım addesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli
İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde 70 (yetmişi) (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (On) katı aday arasından, Kurumumuzca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasteni şlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Sağlık durumu itibarıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

d) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik – elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

e) (d) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 katına kadar olan ilan için başvuru yapabilirler)

f) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katına kadar olanlar için en az 3 yıllık, üç katına kadar için en az 5 yıllık ve dört katına kadar için en az 7 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

g) Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilecektir.)

h) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

i) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış ya da muaf olmak,

j) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna ayak uydurabilen, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisi yüksek, analitik düşünebilen, disiplinli çalışmaya yatkın olmak,

k) Kurum bünyesinde geliştirilmiş olan projelere uyum sağlayabilen, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı, gelişime açık ve çözüm odaklı olmak,

l) Dahil olacağı yada geliştireceği uygulamalar kapsamında personel ve vatandaş ile iletişim kurabilmek gerektiğinde destek olmak,

m) Ekip arkadaşlarına gerektiğinde destek ve eğitim verebilmek,

n) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,

o) Teknik literatürü takip edecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak.

BAŞVURU TARİHİ ve ŞEKLİ

1. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 01.02.2023-15.02.2023 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaat kabul edilmeyecektir.

2. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

3. Başvurular isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacağından, adayların e-Devlet şifresinin bulunması zorunludur. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden şahsen başvuru yaparak, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz etmek suretiyle temin edebilirler.

4. Adayların istenilen bilgilerinin e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini de pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.

Günceleme: 01/02/2023 11:34

Benzer Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*