Demiryolu hat kesimine sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemlerinin tesisi ve Çerkezköy kumanda istasyonunun yenilenmesi işi yaptırılacaktırİHALE BİLGİLERİ

İHALE SORUMLUSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER VE LİMAN SİPARİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE SORUMLUSU ŞUBE MÜDÜRÜ TAMER ÖZGÖÇ
İHALE ADRESİ TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜK KONFERANS SALONU
TELEFON VE FAKS NO 0 312 309 05 15 /4139-4409             0 312 311 53 05
İLAN TARİHİ 05/12/2011
İHALE TARİHİ VE SAATİ 13/01/2012               SAAT : 10:00
ŞARTNAME BEDELİ 750,- TL
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU YAPIM İŞİ
DOSYA  NUMARASI 2011/190940
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ malzemesiparis@tcdd.gov.tr

 

MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ

MALZEMENİN ADI MİKTARI (KG) ŞARTNAME NO
DEMİRYOLU HAT KESİMİNE SİNYALİZASYON VE TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİNİN TESİSİ VE ÇERKEZKÖY KUMANDA MERKEZİNİN YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR ŞARTNAMEYİ GÖRMEK VE İNDİRMEK İÇİN BASINIZ
ZEYİLNAME 13.01.2012 tarihinde ihalesi gerçekleştirilecek olan 2011/190940 İKN`li Tekirdağ – Muratlı Hat Kesimine Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemlerinin Tesisi ve Çerkezköy Kumanda Merkezinin Yenilenmesi yapım işi kapsamında ihale dökümanında Teknik Şartname eki EK-5`in, Birim Fiyat Tarifleri ve Tutarların kapsamları ile Genel İş Kalemi Ayrıntı Listesi, Alt İş Kalemleri Ayrıntı Listesi, Fiyat Analiz Formu ile Fiyat analiz formu ekinin eksik olması, Teknik Şartname eki EK-15 suretlerinin kötü olması sebebiyle bu dokümanlar ekte sunulmaktadır.  Ayrıca İdari Şartnamenin 7.7.4.1. maddesi ile ilgili olarak ekteki Zeyilname-1 yayımlanmıştır.   Bu kapsamda tekliflerin daha sağlıklı hazırlanması için ihale tarihi 02.02.2012 Perşembe günü saat: 10:00`a ertelenmiş ve idari şartnamenin 26.3. maddesinde geçen geçici teminat tarihi 30.06.2012 tarihinden önce olmamak üzere olarak değiştirilmiştir. 

Bilgi alınması ve gereğinin yapılmasını rica ederiz.

DEMİRYOLU HAT KESİMİNE SİNYALİZASYON VE TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİNİN TESİSİ VE ÇERKEZKÖY KUMANDA MERKEZİNİN YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 
Tekirdağ – Muratlı Hat Kesimine Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Sistemlerinin Tesisi ve Çerkezköy Kumanda Merkezinin Yenilenmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2011/190940

 

1-İdarenin
a) Adresi : MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALATPAŞA BULVARI NO: 3 GAR – ALTINDAĞ / ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123090515/4139-4409 – 3123115305
c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Tekirdağ – Muratlı ( Kırklareli) – Çerkezköy ( Tekirdağ) Demiryolu Hat Kesimi Boyunca
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 545 (beşyüzkırkbeş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Konferans Salonu (1. Kat)
b) Tarihi ve saati : 13.01.2012 – 10:00
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
İstekliler 1 adet 5 yıl mesleki deneyime sahip Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik-Haberleşme, Elektronik,  veya Fizik Mühendisine ait anahtar teknik personel listesi ve belgelerini sunacaklardır.
İsteklinin; ticari faaliyette bulunduğu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personeli çalıştırması ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personel için mezuniyetinden itibaren geçirilmesi gereken sürenin sağlandığı hususu; mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.
b) Teknik Personel:
Görevi Mesleği Mesleki Deneyim Benzer iş Deneyimi Adet
Proje Müdürü Elektrik veya Elektronik veya Elektrik-Elektronik veya Fizik Y.Müh. veya Mühendisi 8 Yıl 5 Yıl 1
Şantiye Şefi Elektrik veya Elektronik veya Elektrik-Elektronik veya Fizik Y.Müh. veya Mühendisi 5 Yıl 3 Yıl 1
Şantiye Mühendisi Elektrik veya Elektronik veya Elektrik-Elektronik veya Fizik Y.Müh. veya Mühendisi 3 Yıl 2 Yıl 1

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ” Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliği”nde yer alan E/I grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. E/I. GRUP: TRAFİK İZLEME VE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI İŞLERİ
1. Karayolu sinyalizasyon işleri
2. Demiryolu sinyalizasyon işleri
3. Otoyollarda elektronik ücret toplama sistemleri
4. Veri ve görüntü aktarımı ile kontrol sistemleri
5. Merkezi kontrollü trafik izleme ve yönetim sistemi
6. Haberleşme, veri toplama ve kontrol sistemleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine Mühendislik diplomalarını sunmaları suretiyle ihaleye katılabilecekler için ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak Mühendislik bölümleri, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik-Haberleşme, Elektronik, Fizik Mühendisliğidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 750 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesi (Zemin Kat) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Konferans Salonu (1. Kat) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

1- 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ” Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliği”nde yer alan E/I grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
2- Birim Fiyat Teklif Cetvelleri ile Birim Fiyat Teklif Cetvellerine ait ‘Genel İş Kalemi Ayrıntı Listeleri’ ve ‘Alt İş Kalemi Ayrıntı Listeleri’ isteklilerce doldurularak basılı ve CD (Excel) olarak teklif ekinde idareye verilecektir.
3- İstekliler tekliflerinde sunacağı makas motorları, sinyaller, elektronik interloking sistemleri, güç kaynakları ve lokal kumanda masasıve telekomünikasyon sistemlerine ait malzeme, ekipman ve donanımların katalog ve fotoğrafları ile teknik gereksinimlerine ait dokümanları Türkçe ve İngilizce olarak sunacaktır.
4- Sistemde kullanılacak bütün yedek malzemenin ve bakım işleri için kullanılacak cihaz, ölçü aletlerinin miktarı ve baz birim fiyatları ile bunların resim ve katalogları da tekliflerde ayrıca verilecektir.

 

İHALELER SAYFASINA DÖNMEK İÇİN BUTONA BASINIZ.