Muhtelif Proje ve Fizibilite, Etüd Proje ve Mühendislik Hizmetleri (GAP, DAP) – Sinan-Batman Dmy.Et.Pr.HizGENEL BİLGİ
Ülke: Türkiye
İlan No: kik:2011/20064
Yayınlanma Tarihi: 22 Şubat, 2011
İhale Tarihi: 10 Mart, 2011
Alıcı: HİZMETİ ALINACAKTIR Ulaştırma Bakanlığı Dlh İnşaatı Genel Müdürlüğü
Orjinal dili: Türkçe
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Türkiye
Telefon: 3122031692
Faks: 3122031476
E-posta: tıklayınız
ÜRÜNLER, İŞLER ve HİZMETLER

45111290 – Hizmet için birincil işler

Orjinal Metni
Çeviri dili::

DEMİRYOLU ETÜT PROJE VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ DANIŞMANLIK
HİZMETİ ALINACAKTIR
Ulaştırma Bakanlığı Dlh İnşaatı Genel Müdürlüğü

Sinan-Batman Demiryolu Etüt Proje ve Mühendislik Hizmetleri danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye
sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi
sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle
kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek adayların katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde
yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2011/20064
1-İdarenin
a) Adresi : Emek Hakkı Turaylıç 5 06338 Çankaya Ankara
b) Telefon ve faks numarası : 3122031692 – 3122031476
c) Elektronik Posta Adresi : dlhdemetd@ubak.gov.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa):

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta
a) Niteliği, türü ve miktarı : (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ön yeterlik
dokümanı içinde bulunan ön yeterlik şartnamesinden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Batman
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 120 takvim günüdür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : DLH İnş.Gn.Md.lüğü
b) Tarihi ve saati : 10.03.2011 12:00
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan
tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
50000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya
gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle
de sağlanabilir.
4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler:
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç
kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç
defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait
gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır.
Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi
dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden
hesaplanacak oranlar aranmaz. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu
veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait
belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç
önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması
üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık
hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest
meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 60000 TRY (Türk Lirası)
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık
hizmet işleri için, 50000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki
yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir
tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç

önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 200000
TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
İhale konusu danışmanlık hizmeti işi için asgari olarak aşağıda pozisyon ve nitelikleri belirtilen kilit personelin
çalıştırılması istenmektedir.
Pozisyon
Adet Asgari Tecrübe(Yıl)
15 Yıl Benzer iş konusunda çalışmış ve en az beş yıl proje Müdürü olarak görev
Proje Müdürü
1
yapmış olmak. (İnş.Müh.)
Güzergah Uzmanı
10 Yıl Benzer iş konusunda çalışmış ve en az beş yıl Güzergah Uzmanı olarak

1
görev yapmış olmak (İnş.Müh veya Har.Müh.)
Köprü ve Sanat Yap.
10 Yıl Benzer iş konusunda çalışmış ve en az beş yıl Köprü ve Sanat Yap.
Uzmanı
1

Uzmanı olarak görev yapmış olmak İnş.Müh .)
Tünel Uzmanı
10 Yıl Benzer iş konusunda çalışmış ve en az beş yıl Tünel Uzmanı olarak görev

1
yapmış olmak. (İnş.Müh .veya Jeoloji Müh.)
Jeoteknik Uzmanı
10 Yıl Benzer iş konusunda çalışmış ve en az beş yıl Jeoteknik Uzmanı olarak

1
görev yapmış olmak.(İnş.Müh . Jeoloji Müh .veya Jeofizik Müh.)
Adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi ve belgeler ile kendisi veya yönetici
kadrosunun,anahtar teknik personelin ve teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi
ve toplam deneyimi süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş
belgesinin istenilmesi zorunludur.Bu belgeler Ön Yeterlik Aşamasında sadece anahtar teknik personel için
istenilmektedir.
Bu personelin deneyim süresi mezuniyete ilişkin belgeyle;aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu
ise,ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı
değerlendirilir.
Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu
işte aday veya isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.
Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca,
başka bir gerçek veya tüzel kişide anahtar teknik personel olarak çalışamazlar.
b) Teknik Personel:
Pozisyon
Adet
Asgari Tecrübe(Yıl)
15 Yıl Benzer iş konusunda çalışmış ve en az beş yıl proje Müdürü olarak görev
Proje Müdürü
1
yapmış olmak. (İnş.Müh.)
Güzergah Uzmanı
10 Yıl Benzer iş konusunda çalışmış ve en az beş yıl Güzergah Uzmanı olarak

1
görev yapmış olmak (İnş.Müh veya Har.Müh.)
Köprü ve Sanat
10 Yıl Benzer iş konusunda çalışmış ve en az beş yıl Köprü ve Sanat Yap. Uzmanı
Yap. Uzmanı
1

olarak görev yapmış olmak (İnş.Müh .)
Tünel Uzmanı
10 Yıl Benzer iş konusunda çalışmış ve en az beş yıl Tünel Uzmanı olarak görev

1
yapmış olmak..(İnş.Müh .veya Jeoloji Müh.)
Jeoteknik Uzmanı
10 Yıl Benzer iş konusunda çalışmış ve en az beş yıl Jeoteknik Uzmanı olarak

1
görev yapmış olmak.(İnş.Müh . Jeoloji Müh .veya Jeofizik Müh.)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: -Ana hat demiryolu, -Hafif Raylı Sistem, -Metro, –
Otoyol, Değerlendirmede,adayların tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyimleri dikkate alınır. Birden
fazla iş deneyimi, bunlar benzer işlere ait olsa dahi toplanarak değerlendirilmez. İş ortaklıklarında pilot
ortağın,istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini,diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının
en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı,asgari iş

deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.
5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 6 aday teklif vermek
üzere davet edilecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı
DLHİnş.Gn.Md.lüğü Dmy.Et.Prj.Dai.Bşk.lığı adresinden satın alınabilir.
7.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları zorunludur.
8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.
9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar DLH
İnş.Gn.Md.lüğü.Dmy.Et.Pr.Dai.Bşk. adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
11. Diğer hususlar:
İşin Tanımı : Sinan-Batman demiryolu hattının (yaklaşık 15 Km.);İdarenin öngördüğü standartlarda olacak
şekilde 1/25000 ölçekli güzergah araştırması ve amenejman etüdü,1/2000 ölçekli şeritvari haritalarının alınması
ve güzergahın bu haritalara işlenmesi,kamulaştırma planlarının hazırlanması,güzergah üzerinde gerekli sondajlar
ile laboratuar deneylerinin ve diğer zemin araştırma işlerinin yapılması, tüneller, köprüler, istinat duvarları gibi
sanat yapıları ile istasyon tesislerinin ve demiryolunun teknik şartnamelerdeki esaslara göre projelerinin
yapılması,Üst Yapı,Elektrifikasyon,Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Projelerinin yapılması,güzergahın keşif
ve metrajları ile ihale dosyalarının hazırlanması işidir.
Benzer iş olarak kabul edilecek projelerin kapsamında :
a)Güzergah ön ve kesin etüdü,
b) Jeodezi işleri,
c) Zemin Etütleri işleri ,
d) Tünel veya Köprü kesin projelerinin yapımı,
İşlerinin yapılması şarttır.
Herhangi bir Kontrolluk ve Müşavirlik Hizmetleri benzer iş olarak değerlendirilmeyecektir.

 1. İHALE DÜZELTME İLANLARI
  3.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
  İ İHALE İLANLARI
  10.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
  Bu sayıda “13(b)/1 Kapsamındaki İhale İlanı” bulunmamaktadır.
 2. 13(b)/1 KAPSAMINDAKİ İHALE DÜZELTME İLANLARI
  11.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
 3. 13(b)/1 KAPSAMINDAKİ İHALE DÜZELTME İLANLARI

11.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
Bu sayıda “13(b)/1 Kapsamındaki İhale Düzeltme İlanı” bulunmamaktadır.
12. 13(b)/1 KAPSAMINDAKİ İHALE İPTAL İLANLARI
12.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
KANUN KAPSAMINDA OLMAYAN İLANLAR (DİĞER
İLANLAR)
1. İSTİSNA İHALE İLANLARI
1.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
1. İSTİSNA İHALE İLANLARI
1.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
Bu sayıda “İstisna İhale İlanı” bulunmamaktadır.
2. İSTİSNA DÜZELTME İLANLARI
2.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
2. İSTİSNA DÜZELTME İLANLARI
2.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
Bu sayıda “İstisna Düzeltme İlanı” bulunmamaktadır.
3. İSTİSNA ZEYİLNAME
3.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
3. İSTİSNA ZEYİLNAME
3.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
Bu sayıda “İstisna Zeyilname” bulunmamaktadır.
4. İSTİSNA İPTAL İLANLARI
4.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
4. İSTİSNA İPTAL İLANLARI
4.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
Bu sayıda “İstisna İptal İlanı” bulunmamaktadır.
5. İSTİSNA SONUÇLARININ İLANLARI
5.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
5. İSTİSNA SONUÇLARININ İLANLARI
5.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
Bu sayıda “İstisna Sonuçlarının İlanı” bulunmamaktadır.
6. KAPSAM DIŞI İHALE İLANLARI
6.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
6. KAPSAM DIŞI İHALE İLANLARI
6.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
Bu sayıda “Kapsam Dışı İhale İlanı” bulunmamaktadır.
7. KAPSAM DIŞI DÜZELTME İLANLARI
7.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
7. KAPSAM DIŞI DÜZELTME İLANLARI
7.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
Bu sayıda “Kapsam Dışı Düzeltme İlanı” bulunmamaktadır.

 1. KAPSAM DIŞI ZEYİLNAME
  8.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
 2. KAPSAM DIŞI ZEYİLNAME
  8.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
  Bu sayıda “Kapsam Dışı Zeyilname” bulunmamaktadır.
 3. KAPSAM DIŞI İPTAL İLANLARI
  9.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
 4. KAPSAM DIŞI İPTAL İLANLARI
  9.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
  Bu sayıda “Kapsam Dışı İptal İlanı” bulunmamaktadır.
 5. KAPSAM DIŞI SONUÇLARININ İLANLARI
  10.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
 6. KAPSAM DIŞI SONUÇLARININ İLANLARI
  10.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
  Bu sayıda “Kapsam Dışı Sonuçlarının İlanı” bulunmamaktadır.
 7. KAPSAM DIŞI SATIŞ İHALELERİNİN İLANI
  11.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
 8. KAPSAM DIŞI SATIŞ İHALELERİNİN İLANI
  11.1. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ
  Bu sayıda “Kapsam Dışı Satış İhalelerinin İlanı” bulunmamaktadır.
Reklamlarİlk yorum yapan olun

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.