Ankara ve İstanbul metroları için 1,7 milyar liralık doping

Ankara ve İstanbul metroları için 1,7 milyar liralık doping :Ulaştırma Bakanlığı bu yıl Ankara ve İstanbul metrolarına bütçeden önemli bir kaynak ayırdı. Bunun 1,1 milyar lirası Ankara’daki üç metro hattına gidecek.
Ye­rel se­çim ne­de­niy­le hız­lan­dı­rı­lan An­ka­ra ve İs­tan­bul met­ro­la­rı­na bu yıl 1 mil­yar 730 mil­yon li­ra kay­nak ak­ta­rı­la­cak. Ta­ma­mı Ulaş­tır­ma, De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­kan­lı­ğı büt­çe­sin­den ak­ta­rı­la­cak kay­na­ğın 1 mil­yar 121 mil­yon li­ra­sı An­ka­ra, 517,5 mil­yon li­ra­sı da İs­tan­bu­l’­da­ki met­ro­la­ra har­ca­na­cak.
An­ka­ra­’ya 2,9 mil­yar
An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’nin ta­mam­la­ya­ma­ma­sı ne­de­niy­le Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­’na dev­re­di­len üç met­ro hat­tı pro­je­si 43,9 ki­lo­met­re in­şa­at, elek­tro­me­ka­nik, 324 adet araç alı­mı ile mü­hen­dis­lik, mü­şa­vir­lik hiz­met alı­mın­dan olu­şu­yor. 2011’de baş­la­yan pro­je bu yıl bü­yük öl­çü­de bit­miş ola­cak. Top­lam 2,9 mil­yar li­ra bü­yük­lü­ğün­de­ki pro­je­ye bu­gü­ne ka­dar 1 mil­yar 592 mil­yon li­ra har­can­dı. Bu yı­lın büt­çe­sin­den Kı­zı­lay-Çan­ka­ya met­rosuna 25,5 mil­yon li­ra har­ca­na­rak pro­je ta­mam­la­na­cak. Tan­do­ğan-Ke­çi­ören met­ro­su bu yıl 92,6 mil­yon li­ra­lık har­ca­may­la bi­te­cek. Ay­nı şe­kil­de Ba­tı­kent-Sin­can met­ro­su da 4 mil­yon li­ra har­ca­may­la bi­ti­ri­le­cek. Pro­je kap­sa­mın­da 324 adet met­ro ara­cı alı­mı ise bu yıl ya­pı­la­cak 620,7 mil­yon li­ra­lık har­ca­may­la ta­mam­la­na­cak.
İstanbul metrosu için hedef 2017
İs­tan­bu­l’­da ise 2017’de ta­mam­lan­ma­sı ön­gö­rü­len top­lam 3 mil­yar 163 mil­yon li­ra­lık Ba­kır­köy-Bey­lik­dü­zü met­ro­su için bu yıl 295 mil­yon li­ra büt­çe­den öde­nek ay­rıl­dı. Top­lam 1,2 mil­yar li­ra­lık ya­tı­rım­la ta­mam­lan­ma­sı ön­gö­rü­len Ba­kır­köy-Bah­çe­li­ev­ler-Ki­raz­lı met­ro­su için bu yıl 115 mil­yon li­ra ay­rıl­dı. 2015’te ta­mam­lan­ma­sı ön­gö­rü­len 4. Le­vent-Da­rüş­şa­fa­ka met­ro­su­na ise bu yıl 107,5 mil­yon li­ra har­ca­na­cak. Ay­rı­ca İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bu yıl ken­di yü­rüt­tü­ğü met­ro pro­je­le­ri­ne top­lam 1,4 mil­yar li­ra har­ca­ma ya­pa­cak.
sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar