Ticaret Bakanlığı 115 Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Ticaret Bakanligi
Ticaret Bakanligi

Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 115 personel alımı yapacak.BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Sürekli   işçi   kadrolarına   ilişkin  ilan,   15.02.2021   tarihinde  İŞ-KUR   internet  sitesi üzerinden yayımlanacaktır.

İlan  şartlarını  taşıyan  adaylar,  ilanın  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  internet  sitesinde yayımlandığı  tarihten  itibaren  5  gün  içinde  esube.iskur.gov.tr  internet  adresinden  “İş  Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilir. (posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

İlanın Detayları İçin TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 2527  sayılı  Kanun  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

 • a.Türk Vatandaşı olmak,
 • b.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • c.Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak) d.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2. Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarında  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  malvarlığı  değerlerini  aklama  veya  kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik,  yaşlılık  veya  malullük  aylığı almıyor olmak şartları aranır.

5. Başvurulan;

 • Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Kadrosu için:
 • En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak,
 • 5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik  tarafından  düzenlenen  Özel  Güvenlik  Kimlik  (silahlı)  Kartına  sahip  olmak  (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)
 • Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu    Beraberi    Eşya/Araç    Ambarları    ile    Geçici    Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,
 • Güvenlik  işi  yapmaya  engel  sağlık  sorunu  bulunmamak,  sağlık  durumunu  Özel Güvenlik  Hizmetlerine  Dair  Kanunun  Uygulanmasına  İlişkin  Yönetmelik’in  Sağlık  Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik görevlisi olur” şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
 • Güvenlik Görevlisi sürekli işçi kadrosuna atanabilmek için erkek adaylar için 172 cm kadın adaylar için 165 cm boy şartını sağlıyor olmak.
 • b. Beden İşçisi Kadrosu için:
 • En az ortaöğretim mezunu olmak
 • Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu    Beraberi    Eşya/Araç    Ambarları    ile    Geçici    Depolama Yeri/Antrepo   gibi   hizmet   yerlerinde   ihtiyaç   duyulan,   eşyanın   teslim   alınması,   çekimi   ve taşınması,  araçlara  yüklenmesi,  boşaltılması,  tasnif  edilmesi,  ambar  ve  saha  temizliği  gibi  ağır işlerde bedenen çalışma gerektiren işler ve ilgili diğer hizmetlerin yürütülmesinde görevini sürekli yapmasına engel hali bulunmamak.
sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar