TCDD VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İDARİ BİNA, ATÖLYE, LOJMAN VE NÖBET KULÜBELERİNİN 2012-2013 YILINA AİT 170 TON KÖMÜR ALIMI İHALESİ

İHALE SORUMLUSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FERİBOT İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ/TATVAN-BİTLİS
İHALE SORUMLUSU ŞÜKRÜ ÇELİKYÜREK
İHALE ADRESİ VANGÖLÜ FERİBOT İŞLETMESİ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU
TELEFON VE FAKS NO 0 434 825 21 05 0 434 825 21 10
İHALE İLAN TARİHİ 30/07/2012
İHALE TARİHİ VE SAATİ 10/08/2012 SAAT : 10,00
ŞARTNAME BEDELİ 100,- TL
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU MAL ALIMI
DOSYA NUMARASI 2012/96659
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ vangoluferibotsatinalma@tcdd.gov.tr
TCDD VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İDARİ BİNA, ATÖLYE, LOJMAN VE NÖBET KULÜBELERİNİN 2012-2013 YILINA AİT 170 TON KÖMÜR ALIMI.
T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) VANGÖLÜ FERİBOT İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TCDD VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İDARİ BİNA, ATÖLYE, LOJMAN VE NÖBET KULÜBELERİNİN 2012-2013 YILINA AİT 170 TON KÖMÜR ALIMI. alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2012/96659
1-İdarenin
a) Adresi:KALE MAHALLESI AHLAT YOLU CAD. 50 13200 TATVAN BİTLİS
b) Telefon ve faks numarası:4348278040 – 4348278043
c) Elektronik Posta Adresi:vangoluferibotsatinalma@tcdd.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:Müdürlüğümüz İdari bina ve lojman kalorifer kazanı ile atölye kalorifer kazanı önüne
c) Teslim tarihi:sözleşme imzalandıktansonra 30 gün içerisinde teslim edilecektir.(Teknik şartnameye göre)
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:TCDD Vangölü Feribot Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati:10.08.2012 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala/mallara ilişkin Belge,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
e) Türkiye dışında üretim gerçekleştiren istekliler ise ilgili ülke mevzuatına göre imalatçı olduklarını kanıtlayan belge veya belgeler.
İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edebilir.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Ürüne ait TSE veya ISO belgelerinden birini sunacaktır
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD vangölü Feribot Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD Vangölü Feribot Müdürlüğü Satınalma Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


Şartname


İlk yorum yapan olun

Yorumlar