TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu
Sivas’ta bulunan TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 2 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı işlemleri TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülecektir.
Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
A) Sınav Tarihi ve Saati : Yazılı sınav 29-30 Eylül 2012 (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde, 10/00-15/40 saatleri arasında, Yabancı Dil sınavı 30 Eylül 2012 tarihinde saat 16/00-16/40 saatleri arasında yapılacaktır.
B) Sınav Yeri : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ülkü Mah. Talatpaşa Bulvarı No:3 Altındağ/Ankara Kafeterya Salonu.
C) Sınava Katılma Şartları :
1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak.
2) Sınav tarihinde (19 Eylül 2012) 35 yaşını bitirmemiş olmak (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir).
3) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
4) ÖSYM tarafından 2011 veya 2012 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A Grubu, KPSSP117 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış ilk 20 aday içerisinde bulunmak. (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 20 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 20 aday giriş sınavına alınacaktır. 20.aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır.)
5) Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karekter bakımından Müfettişliğe engel olacak bir hali bulunmamak. (Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusudur.)
6) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
7) Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak
D) Sınav Başvurusu ve Sınav Giriş Belgesi :
Sınav başvuruları, sınav duyurusunun Resmi Gazetede yayınlanmasını takip eden günden başlayarak 18.09.2012 Cuma günü mesai saati sonuna kadar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Ülkü Mah. Talatpaşa Bulvarı No:3 06330 Altındağ/Ankara adresine şahsen veya posta ile yapılabilecek, bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır. “TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” yukarıda belirtilen adresten alınmak veya www.tcdd.gov.tr ile www.tudemsas.gov.tr internet adreslerinden indirilmek suretiyle doldurulacaktır. Zamanında yapılmayan ve eksik belge ve bilgi ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.
Sınava müracaat eden adaylardan değerlendirme ücreti olarak 10,-TL, sınava girmeye hak kazanan adaylardan da sınav ücreti olarak 40,-TL ücret alınacaktır. Ücretler Halkbank Ankara Kurumsal Şube TR 710001200945200013000001 No.lu veya Vakıfbank Emek Şubesi TR 140001500158007262158442 No.lu hesaplarına yatırılacaktır. Para iadesi yapılmayacak olup, para yatırılırken bankaya, dekontun açıklama bölümüne “Müfettişlik sınavı” meşruhatı yazdırılacaktır.
Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adayların kesin listesi 21.09.2012 tarihinde, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığından öğrenilebilecek, ayrıca, http://www.tcdd.gov.tr ile http://www.tudemsas.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır. Sınava giriş şartlarını taşıyan adaylara “Sınava Giriş Belgesi” 24.09.2012 tarihinden itibaren TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenerek elden verilecek, sınav tarihine kadar alınmayan “Sınava Giriş Belgesi” sınav günü sınav salonundan da teslim alınabilecektir. Sınavda öncelikle bu belge ibraz edilecek, giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C Kimlik No.sunu içeren nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı geçerli bir kimlik belgesi de ayrıca bulundurulacaktır.
E) Sınav İçin İstenen Belgeler :
Sınava girmek isteyenler ;
1) T.C Kimlik Numarası beyanı veya T.C Kimlik No.sunu içeren kimlik belgesinin fotokopisi
2) Sınav Başvuru Formu (www.tcdd.gov.tr ile www.tudemsas.gov.tr internet adreslerinden veya elden teslim alınan)
3) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS Sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısının kurumca onaylı örneği.
4) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.
5) Altı adet fotoğraf (4,5 x 6 cm)
6) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı.
7) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
8) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan.
9) Adayın özgeçmişi
10) Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri dışında, yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olnalr için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı fotokopisi,
11) Değerlendirme ücreti olan 10,-TL’nin yatırıldığına dair banka dekontu.
F) Yazılı sınavın şekli ve konuları :
Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre yapılacaktır. Her sınav grubu için adaylara soru değeri 1’er puan olmak üzere 100’er soru, seçilecek her yabancı dil grubundan ise 40’ar soru sorulacaktır.
Yazılı sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir.
1) Hukuk a) Anayasa Hukuku b) İdare Hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar) ç) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç) d) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar) e)Ticaret Hukuku (Genel Esaslar) f) İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar)
2) İktisat a) Mikro İktisat b) Makro İktisat c) Uluslararası İktisat ç) İşletme İktisadı
3) Maliye a) Maliye Politikası b) Kamu gelir ve giderleri c) Bütçe ç) Türk Vergi Mevzuatının genel esasları
4) Muhasebe a) Genel Muhasebe b) Bilanço analiz ve teknikleri c) Ticari Hesap
5) Yabancı dil : İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri.
G) Sınav tarih ve süreleri :
1. Gün (29.09.2012)
(1.Oturum) Saat 10/00-11/40 : Hukuk,
(2.Oturum) Saat 14/00-15/40 : İktisat
2. Gün (30.09.2012)
(1.Oturum) Saat 10/00-11/40 : Maliye
(2.Oturum) Saat 14/00-15/40 : Muhasebe
(3.Oturum) Saat 16/00-16/40 : Yabancı Dil
H) Değerlendirme :
Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınamazlar. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav gruplarından alınan notlardan herbirinin 60’dan ve ortalamasının da 65’den az olmaması gerekir. Yazılı sınavı kazanan adayların isimleri, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığından öğrenilebilecek, ayrıca, www.tcdd.gov.tr ile http://www.tudemsas.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak olup, sınav sonuçları ile yazılı sınavı kazanan adaylara, sözlü sınav tarihi ve yeri, haberleşme adreslerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir.
Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi bilgileri ile zeka, intikal sürati, ifade kabiliyeti, tavır ve hareket gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulur.
Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavdan alınan notun 65’den az olmaması gerekir.
Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 65’den az olmaması gerekir. Giriş sınav notu, yabancı dil dışında yazılı sınav notu ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.
Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığından öğrenilebilecek, www.tcdd.gov.tr ile www.tudemsas.gov.tr adreslerinden ilan edilecek ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılacaktır.
I-) Sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz :
Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 5 gün içerisinde Halkbank Ankara Kurumsal Şube TR 710001200945200013000001 No.lu veya Vakıfbank Emek Şubesi TR 140001500158007262158442 No.lu hesaplarına 25 TL (Yirmibeş Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapabileceklerdir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
İ-) Diğer Hususlar :
– Yazılı sınava girme şartlarının taşımayan adaylara talepleri halinde sınava giriş belgeleri iade edilecektir.
– Sınav salonunda hesap makinesi, cep telefonu v.b elektronik aletler alınmayacaktır.
– Sınavla ilgili olarak TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığının 0312 3090515/4470,4770 Numaralı telefonlardan bilgi temin edilebilir.
– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
– Başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.Başvuru Formu

Armin

sohbet

İlk yorum yapan olun

Yorumlar