Ankara Metrosundaki Öpüşme Savcı İfade Özgürlüğü DediAnkara Metrosundaki Öpüşme Savcı İfade Özgürlüğü Dedi : An­ka­ra Met­ro­su’n­da yapılan ‘ah­la­k’ anon­su­na ‘öpüş­erek’ tepki göstermek ‘ifa­de öz­gür­lü­ğü’ sayıldı. Savcı, dosyayı rafa kaldırdı

AN­KA­RA­’nın Kur­tu­luş Met­ro İs­tas­yo­nun­da el ele tu­tu­şan bir çift için “Sa­yın yol­cu­la­rı­mız lüt­fen ah­lak ku­ral­la­rı­na uy­gun ha­re­ket edi­ni­z” anon­su ya­pıl­dı. Bu­nun üze­ri­ne 200 ki­şi, ah­lak anon­su­nu met­ro­da öpüş­me ey­le­mi ya­pa­rak pro­tes­to et­ti.

Karar 3 ayda çıktı

Öpü­şen­ler hak­kın­da so­ruş­tur­ma baş­la­tıl­dı. Yak­la­şık 3 ay sü­ren so­ruş­turma­nın so­nun­da An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ver­di. Ba­sın Suç­la­rı Sav­cı­sı Kür­şat Kay­ral ey­le­min Ana­ya­sa ile gü­ven­ce al­tı­na alı­nan ifa­de öz­gür­lü­ğü kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ğini söyledi.

AİHM’e vurgu yapıldı

Sav­cı­lı­ğın ka­ra­rın­da, “Gös­te­ri yü­rü­yüş­le­ri­nin, top­lu­mun ge­ne­li­ni ra­hat­sız ede­bi­le­cek, en­di­şe­len­di­re­bi­le­cek hat­ta şok ve tah­rik ede­cek ve­ya on­la­rın be­lir­li dü­zey­de tep­ki­le­ri­ni çe­ke­bi­le­cek ve özel­lik­le azın­lık­ta ka­lan ­fikir­le­ri sa­vun­mak ama­cıy­la da dü­zen­le­ne­bi­le­ce­ği­ni­n” ulus­la­ra­ra­sı söz­leş­me­ler­le gü­ven­ce al­tı­na alın­dı­ğı ifa­de edil­di.

Öpüşenlere saldırmışlardı

Tepki için metroda öpüşenlere, kendilerine ‘Müslüman gençler’ diyen bir grup tekbir getirerek saldırmış, polis iki grubu ayırmıştı.

Kaynak : www.turktime.com

Reklamlar