Limited Şirket Nedir? Limited Şirket Nasıl Kurulur, Kurma Ücreti Nedir?

limited sirket nedir limited sirket nasil kurulur kurma ucreti nedir
limited sirket nedir limited sirket nasil kurulur kurma ucreti nedir
Abone Ol  


Gerçek veya tüzel kişilikte, bir veya birden daha çok kişi tarafından kurulan şirketlere, Limited Şirket denilmektedir. 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7099 sayılı Kanun ile Limited Şirket’in kuruluşu tek bir yerde toplanmıştır ve artık tek bir noktadan kurulduğu için de kuruluş süreci kolaylaştırılmıştır.

Limited şirket sözleşmesi, artık Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde imzalanmaya başlanmaktadır. Önceki uygulamada Türk Ticaret Kanunu (TTK), şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü/yardımcısı huzurunda imzalanmasına izin verse de, bu fiilen uygulanamıyordu ve limited şirket kuruluşu için notere gitmek zorunluydu.

Yapılan değişiklik ile birlikte limited şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulaması kaldırıldı. Şirket adına imzaya yetkili kimselerin imza beyanının, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilmesi uygulaması getirilmiştir.

Limited Şirket Kurmak İçin Gereken Belgeler

Limidet şirket; 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği; 503’üncü maddesinde iki ya da daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından; ticaret unvanı altında kurulan, ortakların mesuliyeti koymaya taahhüt ettikleri sermaye ile mahdut ve esas sermayesi muayyen olan şirkettir. Ancak yeni düzenleme ile beraber, limeted şirketlerin yalnızca tek ortağı olabilmektedir. En fazla ortak sayısı ise 50 olarak belirlenmiştir. En az on bin Türk lirası sermaye taaahhüdü gerekmektedir. Bunun yanı sıra, pay sahibi olacakların 25 liradan daha fazla yatırmış olması gerekmektedir.

Limited şirket kurmak için gereken belgeler ise kısaca; dilekçe, Kuruluş Bildirim Formu, Noter Tasdikli Sözleşme, İkametgah Belgesi, Oda Kayıt Beyannamesi, Sermayenin Yatırıldığına Dair Dekont, Kira Kontratı olmaktadır.

Limited şirket ile yasalar çerçevesinde belirlenmiş ve kararlaştırılmış her türlü ticari faaliyet gerçekleştirilebilir. Ancak bu aşamada bilinmesi gereken bankacılık ve sigortacılık sektörü için limited şirket kurulamayacağıdır. Şirket kurulurken yapılan sözleşmedeki hükümlere göre tüm ortakların yetki ve payları da tespit edilmektedir.

Limited Şirket Nasıl Kurulmaktadır?

Limeted şirket kuruluş aşamasında çeşitli zorunlulukların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunların başında ticaret unvanını seçmek gelmektedir. Bunun yanı sıra; seçilen ticaret unvanını ve imzaya yetkili şahısların unvanının altına atacakları imzalarını notere tasdik ettirmeleri, sermayenin on binde dördü oranındaki tutarı Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırmaları, biri asıl olmak üzere üç nüsha şirket ana sözleşmesini 15 gün içinde şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda yetkili olan ticaret sicili memurluğuna tescil ettirmek ve noter tasdikli imza beyannamesini teslim etmek gerekmektedir. Bunun yanı sıra Türk Ticaret Kanunu’nun 511 inci maddesinde ifade edilen bilgileri içeren kayıt beyannamesini ticaret sicili memurluğuna teslim etmek de gerekmektedir. Limited şirketi kurmak için diğer önemli hususular ise; Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29 uncu maddesine göre düzenlenecek olan taahhütnameyi ticaret sicili memurluğuna teslim etmek ve Şirket kurucularının gerçek kişi olması durumunda onaylı nüfus cüzdanı sureti ile ikametgâh ilmühaberlerini ticaret sicili memurluğuna teslim etmektir. Şayet şirketin kurucuları tüzel kişi ise; yetkili birimlerin noter onaylı olan iştirak kararlarını ticaret sicili memurluğuna teslim etmek gerekmektedir. Bununla beraber aynı sermaye söz konusu ise aynı olan sermayenin değerini ifade etmek için mahkeme bilirkişi tespit kararı ve mahkemece onaylı bilirkişi raporunu ticaret sicili memurluğunda tescil ettirmek de gerekmektedir. Vergi ve sosyal güvenlik kaydı için şirket kuruluş dilekçesi formunu ticaret sicili memurluğuna iletmekle beraber işletmenin faaliyet gösterdiği bölgedeki yetkili olan ticaret odasına veya ticaret ve sanayi odasına kaydolmak da gerekmektedir. İşletmenin ve ticaret unvanının tescil edildiğini gösteren ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlatmak gerekmektedir.

Limited Şirket En Az ve En Çok Kaç Kişi İle Kurulur?

Limited Şirket en az iki en fazla elli kişi ile kurulabilir. LTD şirketler ortak sayısı 20 üzeri ise iç denetçi bulundurmak zorundadır.

Limited Şirket Kararlar Nasıl Alınır?

Limited Şirket’te kararlar oy çokluğu ile alınır.

Limited Şirkette Bulunması Mecburi Birimler Nelerdir?

Limited şirkette bulunması gereken mecburi birimler genel kurul ve yöneticilerdir. Genel kurul; limited şirketlerde bulunması zorunlu bir birimdir. Limited şirket ortaklarının genel haklarını, şirketin idari halini ve mali durumlarını görüştükleri, çoğunlukla 3 ayda bir düzenlenen toplantılar olarak ifade edilebilir. Yöneticiler ise genel kurul tarafından; şirketi temsil eden ve aynı zamanda idare eden müdürlerdir. Atamaları da genel kurul tarafından yapılmaktadır.

Limited Şirket Kurma Ücreti Nedir?

Genel itibariyle limited şirket kurma ücreti; sermaye, müdür sayısı, kira tutarı ve sektör maliyetleri gibi birçok unsura göre belirlenen ve standart olmayan ücretlerdir. Bunun yanı sıra şirketin kurulduğu şehir de ücreti etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkar. Genel olarak standart bir ücret söz konusu olmasa da sermayenin en az 10 bin TL olması ve tek ortak ile tek müdür alınması zorunludur. Kalan masrafların mali müşavir ile görüşülmesi daha sağlıklı olacaktır.

İlk yorum yapan olun

Yorumlar