TCDD Taşımacılık A.Ş. disiplin amirleri yönetmeliği

TCDD Taşımacılık A.Ş. disiplin amirleri yönetmeliği :Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 7 Ocak 2017 tarihli resmi gazetede Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A. Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin tamamını haberimizden bulabilir eklerini aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi merkez teşkilatı ile merkeze doğrudan bağlı iş yerleri ve servis müdürlüklerinde çalışan personelin disiplin amirlerinin tayin ve tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi merkez teşkilatı ile merkeze doğrudan bağlı iş yerleri ve servis müdürlüklerinde 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine tabi olarak görev yapan memurlar ve sözleşmeli personel hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 44 üncü maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Disiplin amiri: Bu Yönetmeliğe ekli cetvellerde unvanları belirtilen disiplin ve üst disiplin amirlerini,

b) Merkez teşkilatı: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını,

c) Merkeze doğrudan bağlı işyerleri: YHT İşletme Müdürlüğü, Marmaray İşletme Müdürlüğü, Ankara Demiryolu Fabrikası, Eskişehir Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Adapazarı, Ankara, Eskişehir, Sivas Araç Teslim Alma Müdürlüklerini,

ç) Personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen (I) sayılı cetvele tabi personel ile (c) bendinde belirtilen (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personeli,

d) Servis müdürlükleri: Merkez teşkilatına doğrudan bağlı servis müdürlükleri ile İşletme Müdürlüklerine doğrudan bağlı servis müdürlüklerini,

e) TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

f) (I) sayılı cetvele tabi personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen personeli,

g) (II) sayılı cetvele tabi personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde belirtilen sözleşmeli personeli,ifade eder.

Disiplin amirleri

MADDE 5 – (1) TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi merkez teşkilatı ile merkeze doğrudan bağlı iş yerleri ve servis müdürlüklerinde görevli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür. Yönetmelik ve ekleri için TIKLAYINIZ.


İlk yorum yapan olun

Yorumlar