BTS, TCDD Genel Müdürü Apaydın’la Görüşme YaptıBirleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Merkez Yürütme Kurulu tarafından TCDD Genel Müdürü İsa APAYDIN ile görüşme yapıldı.

Genel Başkan Hasan BEKTAŞ, Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz Rıza ERCİVAN, Ahmet EROĞLU ve Ankara Şube Başkanı İsmail ÖZDEMİR tarafından İsa APAYDIN ile yapılan görüşmede işyeri gezilerimizde tespit edilen sorunlar hakkında hazırlanan rapor sunulmuş ve bu sorunların çözümü yönünde gerekli adımların atılması talep edildi.

Görüşmede; Yol ve Tesisler Daireleri kapatılarak yerine “Demiryolu Bakım ve Modernizasyon Dairesi Başkanlıklarının kurulması ile ortaya çıkan olumsuz durum paylaşılmış, üyülerimiz ve çalışanlar tarafından yaşanan sorunların çözümlenmesini talep eden dilekçeler dosya ekinde ayrıca sunuldu.

TCDD Genel Müdürü İsa APAYDIN’a sunulan rapor aşağıdadır.

1- Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi hakkındaki Kanunun yasalaşmasının ardından, Kurumumuzun Yol ve Tesisler Dairelerinin birleştirilmesi uygulamada çok fazla olumsuzluğa neden olmuştur. Birbirleriyle tamamen ayrı olmakla beraber bu Dairelerin kendi içlerinde de birçok uzmanlık alanına sahip olması bu olumsuzluğu daha da artırmış olup, ayrı ayrı Daireler olarak devam etmesi kurumun hedeflerine ulaşmasında daha yararlı olacaktır. Bu konudaki geniş raporumuz Temmuz ayı içerisinde Müdürlüğünüze gönderilmiştir.

2- Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi hakkındaki Kanunun yasalaşmasının ardından gelinen süreçte çalışanların TCDD Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık AŞ çalışanı olarak ayrıştırılması sonucunda birçok hizmetin yerine getirilmesinde önemli aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu aksaklıkların önemli bir bölümü tren teşkili hizmetlerinin verildiği işyerlerinde ortaya çıkmaktadır. Ayrışma sonucu; manevra ve tren teşkiline ait diğer görevlerin lojistik işyerlerince yapılması planlandığından bu işyerlerinde yeterli eleman bulunmaması, bu personelin bu görevler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması ve görev yerlerinin yeterince uygun olmaması nedeniyle ciddi sıkıntılar çıkmaktadır. Konunu çözüme kavuşmaması trafiği tehlikeye atacağı gibi hem iş gücünün optimum kullanılmamasına hem de iş barışının bozulmasına yol açacaktır.

Ayrıca ilerleyen dönemlerde tren işletmeciliği yapacak özel sektör firmalarının da devreye girmesi sonucunda tren teşkil ve manevra işlerinde yaşanan olumsuzlukların daha da artacağı kaçınılmaz olacaktır.

Bu konudaki kalıcı ve gerçekçi çözümün bu hizmeti veren tüm personelin ( TTM, TTİ ve diğerleri) TCDD Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunması bu hizmeti tek elden TCDD A.Ş. veya diğer tren işletmecilerine ücreti karşılığında vermesi doğru bir çözüm olacaktır.

3- Yeniden Yapılanma sonucunda daha önceden TCDD bünyesinde olan lojmanların yine TCDD Genel Müdürlüğü bünyesinde olması ile TCDD Taşımacılık A.Ş. personelinin lojman hakkından mahrum kalmasına neden olmuştur. Bu durum halen boşalan lojmanların sadece TCDD Genel Müdürlüğü personeline tahsis edilmesi ile de kalıcı mağduriyetlere neden olacağından bu konuda gerekli düzenlemenin bir an önce yapılarak personelin mağduriyetinin önüne geçilmelidir. Düzenleme yapılıncaya kadar tahsisler durdurulmalıdır.

Ayrıca lojman tahsislerine gerekli kriterler ve puanlama konusunda açıklık olmasına rağmen gruplar arası usulsüzlükler yapılmaktadır. Bu konuda ilgili Bölge Lojman Tahsis Komisyonları uyarılmalıdır.

4- “Kuruluşların hiyerarşik yapısı ve mali imkânları dikkate alınarak yapılacak ve maliyet tutarının toplamda % 5’ini geçmeyecek ayarlamaya kurum Yönetim Kurulları yetkilidir” denilmektedir. Gruplandırma çalışmasının düzenlenmesinde uygulanacak kriterler, kurum içi hiyerarşik dengenin korunmasının yanı sıra çalışanlar arasındaki beklenti nedeniyle de iş barışının sağlanması açısından önem taşımaktadır.

Bu konuda daha önceki yıllarda yapılan çalışmalar ile ilgili sendikalarla ortaklaşmıştır.

Bu kapsamda; Sendikamız tarafından örgütlü olduğumuz kurumlara gönderdiğimiz yazılar ile 30130 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2017/T-8 YPK kararının ne şekilde uygulanacağı ile ilgili yapılacak çalışma için sendikaların da içinde olacağı bir çalışma grubunun oluşturulmasının sonuçları itibariyle kurum ve çalışanlar açısından çok daha verimli olacağı belirtilerek çalışma grupların oluşturulması talep edilmiştir. Bu talebimiz karşılanmalıdır.

5- Bazı Servislerde Servis Müdürlerinin yokluğunda yapılan vekâlet görevlendirmelerde kadrolu ve ünvanlı Müdür Yardımcısı pozisyonunda bulunan üyelerimize vekalet verilmemekte, Şef unvanında Servis Müdürlüğü şartlarını taşımayan vekaleten Müdür Yardımcısı görevini yürüten kişilere vekalet verilmektedir. Örneğin; 6. Bölgede Destek Müdürlüğü ve Emlak İnşaat Müdürlüğünde bu uygulamaya son verilmeli ve liyakati olan ve ünvanlı Müdür Yardımcılarına bu görevlendirme yapılmalıdır.

6- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı acil ihtiyaç olup, bir an önce açılmalıdır. Gerekli kursları tamamlayan personel için (Trafik Kontrolörü, Kısım Şefi, Büro Şefi, Personel Şefi) özellikle Kısım Şefi ve Trafik Kontrolörü ihtiyacı hat safhada olup bir an önce bu sınavların açılarak personelin mağduriyeti giderilmelidir.

7- Hareket Memurları ve trafik personelin yetki ve sorumlulukları kapsamından şu an geçerli olan eski mevzuat değiştirilerek yeniden belirlenmelidir. Ayrıca unvan değişim talepleri ücret artışı için bir an önce yapılmalıdır.

8- Trafikte yaşanan düzensizlikler nedeniyle personelin yolda mağdur edilmemesi için, Trafik ve Kapasite Müdürlükleri tarafından tren trafiğinin dikkate alınarak gecikmelerin ve beklemelerin önüne geçilmelidir.

9- Hat Bakım Onarım Memurlarının (Yol Çavuşlarının) unvanları ve görev tanımları mevzuatta yer almadığından mağduriyet yaşanmaktadır. Bu unvandaki çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi için görevde yükselme sınavı ile ön şartsız (eğitim durumu dikkate alınmadan bir defaya mahsus) Yol Sürveyanı olmalarının önü açılmalıdır.(TTM ünvanlındaki çalışanların Hareket Memuru olarak atanmaları gibi)

10- Kurum içinde bazı atamalar iş barışını bozacak derecede usul ve liyakate aykırı yapılmaktadır. Şöyle ki; Van Feribot İşletmesi, Karabük Yol Müdürlüğü, Ankara Demiryolu Fabrikası Cer Teslim Alma Müdürlüğü, Sivas Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kısa süreli hülle atamalar yapılarak süreç yasal konuma sokulsa da bu durum etik olmayıp, çalışma barışını bozmaktadır.

11- Kurum içinde Kontrolör unvanlı çalışanların istekleri halinde Teftiş Kurulu Kontrolörü olarak atanmaları ile ilgili işlem makamın kararı ile geçici olarak durdurulmuştu. Bu konudaki işlemin bir an önce devreye konulması bu sorunu çözecektir.

12- Ayrıca kurum içinde avukat sayısı Adalet Bakanlığı bünyesine hakimlik ve savcılık atamaları ile oldukça düşmüştür. Bu konudaki açığın giderilmesi için kurum içinde avukatlık yapma ehliyetine sahip çalışanların değerlendirilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz.

13- Bölgelerde bulunan memur kafeteryalarında, çalışanlardan alınan katkı payı her bölgede farklılıklar göstermekte olup bu durumun eskiden olduğu gibi kurum imkânları ile yapılması halinde maliyetleri düşecektir ve yeknesaklık sağlanacaktır.

14- 2013 yılından beri İstanbul’da Marmaray Projesi nedeniyle Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı arası banliyö trenleri çalışmamaktadır. Daha önce bu hatları kullanan çalışanlar İstanbul trafiği de göz önüne alındığında oldukça mağdur olmaktadırlar. Bu mağduriyetin giderilmesi ve banliyö hatları açılana kadar çalışanların İstanbul Metrosundan ücretsiz yararlanması konusunda İBB ile protokol yapılması ya da aylık abonman kartının verilmesi uygun olacaktır.

15- 1. Bölge Müdürlüğünce kadın Gişe Memurlarının 2016/2017 yıllarına ait resmi elbiseleri hiçbir gerekçe gösterilmeden verilmemiştir.

Reklamlar

Hızlı Tren Haberleri1 Yorum

  1. 7/24 vardiyalı çalışan tren teknik kontrol elemanlarının çalışma ortamlarının iyileştirilmesi,ünvanlarının tren müfettişi veya kontrolörü olarak düzeltilmesi.direk ilgili dairelere bağlanması,ücretlerinde iyileştirme yapılması.ve ünvan /makam yükselmelerine imkan sağlanması …talep listesine neden dahil edilmediği anlaşılamamaktadır

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.