Kardemir Demiryolu Tekeri Fabrikası için yatırıma başladıKardemir Demiryolu Tekeri Fabrikası için yatırıma başladı :Türkiyenin tek ray üreticisi olan Kardemir, Lokomotif ve Vagon Tekeri Üretmek için de yatırıma başladı. Demiryolu Tekeri Fabrikası, 200 bin adet/yıl üretim kapasitesine sahip olacak ve yük ve yolcu vagonu tekerleri ile lokomotif tekerleri üretecek. Kardemir Genel Müdürü Fadıl Demirel “ Karabükü, demiryolu malzemelerinin üretim merkezi haline getirmek istiyoruz” diyor.
TCDD’nin demiryolu ulaşımına yönelik planları ve demiryollarının serbestleştirilmesi ile özel sektörün demiryolu ulaştırmasına girecek olması, demiryolu ulaştırmasının öneminin daha da artacağını göstermektedir. Demiryolu taşımacılığının artmasına paralel olarak gerek TCDD’nin gerekse özel sektörün lokomotif, vagon ve diğer demiryolu taşımacılığı araç parkları önemli ölçüde artacaktır.
Karabük Demir Çelik Fabrikaları (Kardemir), Türkiye’nin sanayileşme hamlelerinde öncü bir role sahip. Kuruluşundan itibaren “Milli Sanayi” kavramının itici gücü olan, ülkemizde bir çok ağır sanayi tesisinin hayata geçmesinde önemli rol oynayan Kardemir, özelleştirildiği 1995 yılından sonra yeni bir vizyon benimsedi. Bu amaçla yatırımlarına hız veren şirket, geçen zaman içinde bir taraftan üretim teknolojilerini yenilerken diğer yandan devreye aldığı yeni yatırımlarla kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırdı. Demiryollarının en önemli altyapı malzemesi olan rayın halen Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek üreticisi olan Kardemir, lokomotif ve vagon tekeri üretmek için yatırıma başladı. Kardemir Genel Müdürü Fadıl Demirel, Karabük’ü demiryolu malzemelerinin üretim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Şirket, son yıllarda raylı sistemlere olan yatırımları ile dikkat çekiyor. 450 bin ton/yıl kapasiteli Ray ve Profil Haddehanesi 2007 yılında devreye alındı. Tesis, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nın (TCDD) ihtiyaç duyduğu rayın tamamını karşılarken, bir diğer ortak kuruluşu Çankırı Makas Fabrikası ülkemizin tek demiryolu makası üreticisi konumunda. Güncel bir gelişme ise Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi için atılan imza. Katma değeri yüksek ürünler üretme stratejisinin önemli bir ayağını oluşturan Demiryolu Tekeri Fabrikası, 200 bin adet/yıl üretim kapasitesine sahip olacak ve yük ve yolcu vagonu tekerleri ile lokomotif tekerleri üretecek. Kardemir’deki kapasite artırım çalışmaları ise bu yatırımlara paralel olarak devam ediyor; sıvı ham demir üretim kapasitenin 3 milyon tona, sıvı çelik üretim kapasitesinin de 3,4 milyon tona ulaşması hedefleniyor.
Kardemir büyük bir değişim içerisinde… Şirketi bu noktaya taşıyan etkenler nelerdir?
Günümüzde iş dünyasındaki rekabette öne çıkabilmenin ve başarıya ulaşabilmenin, hepsinden önemlisi başarıyı devamlı kılabilmenin yolu, değişimlere hızlı ayak uydurabilmekten ve dinamik bir yapıya sahip olabilmekten geçmektedir. Çevresindeki değişimlere süratle ayak uydurabilen, dinamik, vizyonu doğrultusunda başarmaya odaklanmış şirketler ayakta kalmaktadır.
Şirketimizin bugünkü konumuna gelmesindeki en büyük etken, deneyimli, profesyonel bir yönetim yapısına sahip olmasıdır. Hedeflerini ve stratejilerini belirleyen, iç ve dış pazarları iyi analiz edebilen, insan kaynağını ortak bir hedefe yönlendirebilen kararlı bir yönetim anlayışı ile üretime başladığı 1939 yılından 2010 yılına kadar 1 milyon ton/yıl sıvı çelik üretim kapasitesine ancak ulaşabilmiş olan Şirketimiz, bugün 2 milyon ton/yıl üretim seviyesine gelmiştir. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ise planlanan ve peyderpey devreye alınan yeni yatırımlarla 3,4 milyon ton/yıl sıvı çelik üretim seviyesine ulaşılacaktır.
Kardemir’in bölge ve ülke ekonomisine büyük bir ivme kazandıran yatırımlarından kısaca bahseder misiniz?
Şirketimiz, “Türkiye’de üretilmeyen ürünleri de üreterek, küresel rekabet gücüne sahip en az 3 milyon ton çelik üretmek” vizyonunu benimsemiştir. Bu hedefe ulaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen şirketimizde yatırım çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Bu kapsamda, 2011 yılının ilk yarısında yeni Sinter Fabrikası ve 1 No.lu Yüksek Fırın, 2012 yılında yeni Kireç Fabrikası, 2013 yılının başında ise Yeni Sürekli Döküm Tesisi işletmeye alınmıştır. Ayrıca geçtiğimiz ay 50 MW’lık Yeni Enerji Santrali ile 70 fırınlı yeni kok fabrikası tamamlanarak üretime başlamıştır. Diğer taraftan, çelikhane üretim kapasitesinin artırılması, yeni yüksek fırın ve yeni Çubuk (Kalın yuvarlak) ve Kangal Haddehanesi yatırımları ile Ray Profil Haddehanesi’nde ray sertleştirme tesisi kurulması projelerinde çalışmalara hızla devam edilmektedir. Belirtilen yatırım projeleriyle birlikte hedeflenen kapasiteler yakalanmış olacaktır.
Yeni Çubuk ve Kangal Haddehanesi 700 bin ton/yıl üretim kapasitesine sahip olacak ve ağırlıklı olarak otomotiv ve makine imalat sanayine hitap edecektir. Tesiste, mevcut durumda ülkemizde üretilmeyen ve yurtdışından tedarik edilen katma değeri yüksek ürünler üretilebilecektir. Öngörülen yatırım süresi 2,5 yıldır. Yatırımın 2015 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Mantarı sertleştirilmiş rayları üretmeye yönelik Ray Sertleştirme Tesisi ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve mevcut durumda ithalat yoluyla karşılanan mantarı sertleştirilmiş raylar üretilebilecektir. Şirketimiz enerji alanında da önemli yatırımlar yapmaktadır. 50 MW kapasiteye sahip Enerji Santralı ve 22,5 MW kapasiteye sahip Hidroelektrik Santralı enerji alanındaki önemli yatırımlarımızı oluşturmaktadır.
50 MW Enerji Santralı, Yüksek Fırınlar, Kok Bataryaları ve Çelikhane tesislerinden yan ürün olarak açığa çıkan kok gazı, yüksek fırın gazı ve çelikhane konvertör gazlarının kullanım sonrası artan kısmının kullanılması suretiyle elektrik enerjisi üretmektedir. Yan ürün atık gazlarının kullanımına imkan sağladığı için önemli bir çevre yatırımı özelliği de taşımaktadır. HES Projesi, bağlı kuruluşumuz ENBATI A.Ş. tarafından sürdürülmektedir. Yatırımın 2014 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. Şirketimiz bu yatırımlarla, ihtiyaç duyduğu elektriğin tamamını kendi imkanları ile üretir, fazlasını ise satar konuma gelecektir.
Raylı sistemler Türkiye’nin ana gündem maddelerinden bir haline geldi. Raylı sistemlerde dünyadaki ve ülkemizdeki mevcut potansiyelini nasıl değerlendirirsiniz?
Ülkemiz demiryolu alt yapısı incelendiğinde, son yıllara kadar önemli bir yatırım yapılmadığı, Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan yatırımlar ile yetinildiği görülmektedir. Bu sebeple aradan geçen yıllar içinde ülkemiz ulaştırma sektöründe önemli bir dengesizlik oluşmuş, gelişmiş ülkelerin aksine karayolu ulaştırması ağırlık kazanmış, demiryolu ulaştırması ise geride kalmıştır.
Ulaştırma sektöründeki bu dengesizliği gidermek ve demiryolu ulaştırmasının, sektör içindeki payını artırmak devlet politikası olarak benimsenmiş ve son yıllarda demiryolu ulaştırma sektörüne önemli seviyede yatırımlar yapılmaya başlanmıştır.
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca hazırlanan “Ulaştırma Ana Planı”nda, demiryolu ulaştırması önemli bir konu olarak değerlendirilmiş, ulaştırma sistemindeki dengesizliğin giderilmesi, büyük ölçüde, karayolunu seçmiş bulunan talebin demiryoluna çekilebilmesine bağlı olduğuna değinilmiştir. Ulaştırma Ana Planı’nda geleceğin en önemli ulaştırma yöntemi olacağı öngörülen demiryolunun toplam taşımacılık içinde payının artırılması, bu şekilde dengeli ve sağlıklı bir ulaştırma sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda TCDD stratejik hedeflerini belirlemiştir. 2023 yılına kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen bu projelerden bazıları şöyledir:
Yüksek hızlı tren seti ve lokomotif araç parkının genişletilmesi, yük ve yolcu vagonu araç parkının genişletilmesi, mevcut hatların yenilenmesi, 10 bin kilometre yüksek hızlı tren hattı yapılması, 4 bin kilometrem yeni konvansiyonel demiryolu hattı yapılması, Marmaray Projesi’nin tamamlanarak yıllık 700 milyon yolcu taşınması, EgeRay Projesi’nin tamamlanması, BaşkentRay Projesi’nin tamamlanması, lojistik merkezlerin oluşturulması, demiryolu payının yolcu taşımalarında yüzde 10, yük taşımalarında yüzde 15’e yükseltilmesi, yük taşımacılığının 200 milyon ton/yıl seviyesine yükseltilmesi, demiryolu işletmeciliğinde özel sektör payının yüzde50’ye yükseltilmesi, ülkemizde yüksek hızlı tren üretimi, çeken ve çekilen araçların üretim ve bakımında özel sektörün payının artırılması.
TCDD tarafından belirlenen hedefler incelendiğinde, demiryolu sektörüne yapılan yatırımların artarak devam edeceği görülmektedir.
Demiryolu taşımacılığı ile ilgili diğer önemli gelişme ise Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.05.2013 tarihinde yürürlüğe giren “Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi” kanunudur. Bu kanun ile özel şirketler, kendilerine ait demiryolu altyapısı inşa edebilecekler ve ulusal demiryolu ağı üzerinde işletmecilik yapabileceklerdir. Serbestleşmenin en önemli hedefi yük taşımacılığında demiryolunun payının artırılması olarak görülmektedir.
TCDD’nin demiryolu ulaşımına yönelik planları ve demiryollarının serbestleştirilmesi ile özel sektörün demiryolu ulaştırmasına girecek olması, demiryolu ulaştırmasının öneminin daha da artacağını göstermektedir. Demiryolu taşımacılığının artmasına paralel olarak gerek TCDD’nin gerekse özel sektörün lokomotif, vagon ve diğer demiryolu taşımacılığı araç parkları önemli ölçüde artacaktır. Bu açıdan ülkemiz demiryolu ulaşım sektörünün giderek büyüyen bir pazar olacağı öngörülmektedir.
Şirketinizdeki Ray ve Profil Haddehanesi ne zaman kuruldu. Tesisin yıllık üretim kapasitesi, ihracat ve müşteri portföyü hakkında bilgi alabilir miyiz?
Ray ve Profil Haddehanesi 2007 yılında devreye alınmıştır. 450.000 ton/yıl kapasiteye sahiptir. Ülkemiz ve bölge ülkeleri arasında, 72 metre boya kadar her türlü rayın yanı sıra, 750 mm genişliğe kadar büyük boy profiller, 200 mm genişliğe kadar köşebentler ve 200 mm çapa kadar her boyda kalın yuvarlak ve kaliteli imalat çelikleri üretebilen tek tesistir. Ray ve Profil Haddehanesi yatırımı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nın (TCDD) ihtiyaç duyduğu rayın tamamını karşılayan Şirketimiz, Suriye, İran, Irak gibi bölge ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya pazarlarına ihracat yapabilen bir şirket haline gelmiştir.
TCDD, Kardemir ve VoestAlpine ortaklığındaki Çankırı Makas Fabrikası raylı sistemlerdeki bir başka projeniz. Fabrika hakkında neler söylemek istersiniz?
VADEMSAŞ Şirketi, Kardemir, TCDD ve VoestAlpine ortaklığında kurulmuştur. Çankırı Demiryolu Makası Fabrikası ülkemizin tek demiryolu makası üreticisi konumundadır. Bu tesisin devreye girmesiyle, ülkemizde üretilmeyen ve ithalat yoluyla tedarik edilen her türlü konvansiyonel ve yüksek hıza uygun makasların üretimi imkanına kavuşulmuştur. Ayrıca ürünlerin ihraç potansiyeli bulunmaktadır. Ülkemiz için bir ilk olma özelliği taşıyan bir yatırımdır.
Demiryolu Tekeri Fabrikası ile ilgili çalışmalar ne aşamada? Tesis ne zaman tamamlanacak ve üretime ne zaman geçecek? Planladığınız mevcut kapasite nedir?
Ülkemizde demiryolu tekeri üreticisi bulunmamakta ve teker ihtiyacı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Ülkemiz demiryolu tekerinde net ithalatçı konumundadır. Tamamıyla ithalat yoluyla karşılanan demiryolu tekeri pazarı şirketimiz için önemli bir pazar konumundadır. Entegre bir tesis olma avantajına sahip şirketimizde, demiryolu tekeri çelik kalitesi de dahil olmak üzere uluslararası standartlarda çelik kalitelerinin büyük bir kısmı üretilebilmektedir. Demiryolu tekeri, katma değeri yüksek vasıflı çelik ürün sınıfındadır. Vasıflı çelik pazarı Kardemir için önemli bir pazar konumundadır. Katma değeri yüksek bir ürün olan demiryolu tekerinin üretimi şirketimizin vasıflı çelik üretimi stratejik hedefiyle uyumludur.
Tesis katma değeri yüksek ürünler üretme stratejimizin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Kurulacak tesiste yük ve yolcu vagonu tekerleri ile lokomotif tekerleri üretilecektir. 200 bin adet/yıl üretim kapasitesine sahip olacak tesis için 140 milyon dolar yatırım yapılacaktır. Proje için yabancı bir firma ile sözleşme imzalanmıştır. Yatırım süresi 3 yıl öngörülmekte ve yatırımın 2016 yılının ilk yarısı sonunda tamamlanarak ilk ürünün 2016 yılı ikinci yarısı başında alınması hedeflenmektedir.
Son olarak, Kardemir bulunduğu yer olan Karabük’e kattığı yüksek değeri daha da yukarılara taşımak için eğitim ve sanayi alanında yeni projelere imza atıyor. Bu konuda bizleri bilgilendirir misiniz?
Şirketimiz, “Karabükü, demiryolu malzemelerinin üretim merkezi haline getirmek” stratejini benimsemiştir. Bu doğrultuda, önemli projeleri hayata geçirmiş, Karabük Üniversitesi ile üniversite- sanayi işbirliğine örnek teşkil edecek önemli çalışmaları yürütmüş ve eğitim alanında önemli destekler sağlamıştır.
Demiryolu ulaşımı alanında tamamlanan ve devam eden projelerimiz; Ray ve Profil Haddehanesi, Ray Sertleştirme Tesisi, Çankırı Demiryolu Makas Fabrikası, Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi ve Vagon Üretimi Projesi olarak sayılabilir. Ayrıca, Karabük Üniversitesi’nde Demir Çelik Enstitüsü’nün kurulması ve Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümü’nün açılması. İştiraklerimizden Karçel A.Ş.’de yük vagonu imalatına başlanarak 2 adet deneme vagon üretimi gerçekleştirilmiş ve vagon imalatı konusunda önemli bir adım atılmıştır.
Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve mevcut durumda yurtdışından tedarik edilen yük ve yolcu vagonu tekerleri ile lokomotif tekerleri üretilecektir. Tesisin devreye girmesi ile yurtiçi talep karşılanacak olup, aynı zamanda ürünlerin ihracatı ile Ülkemize döviz girdisi sağlanacaktır.
Şirketimiz bir taraftan önemli yatırımları devreye alırken diğer taraftan da Karabük Üniversitesi ile ortak projeler yürütmekte ve Karabük Üniversitesi’ne önemli destekler sağlamaktadır. Karabük Üniversitesi bünyesinde; Demir Çelik Enstitüsü ve Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümü’nün kurulmasına yönelik verilen destek, Kardemir’in demiryolu ulaşım sektöründeki hedeflerine ulaşmasında önemli kilometre taşları olarak değerlendirilmektedir.
Demiryolu ulaşım sektörüne yönelik yapılan ve yapılması planlanan bu yatırımlar sadece şirketimiz için değil aynı zamanda ülkemiz için de bir ilk özelliği taşımaktadır. Bu yatırımlar ile Kardemir demiryolu ulaşım sektöründe milli bir marka olma yolunda hızla ilerlemektedir.
Karabük
ü, demiryolu malzemelerinin üretim merkezi haline getirmek” stratejini benimsemiştir. Bu doğrultuda, önemli projeleri hayata geçirmiş, Karabük Üniversitesi ile üniversite- sanayi işbirliğine örnek teşkil edecek önemli çalışmaları yürütmüş ve eğitim alanında önemli destekler sağlamıştır.

Reklamlar