Ulaştırma Memur-Sen Taleplerini, Bakan Sarıeroğluna iletti

Ulaştırma Memur-Sen, Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı’nda hizmet koluna ilişkin taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na iletti.


2017 Yılının son Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığından gerçekleştirildi.

Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, Genel Başkan Yardımcıları İbrahim Uslu, Kenen Çalışkan, Sendika Avukatı Raşit Yılmaz, Memur-Sen’e üye sendikaların Genel Başkanları ile diğer konfederasyon temsilcileri ve bürokratlar iştirak etti.

Genel Başkan Can Cankesen Ulaştırma hizmet kolu çalışanları adına, hizmet koluna ilişkin Ulaştırma Memur-Sen’in taleplerini Bakan Jülide Sarıeroğluna iletti.

ULAŞTIRMA MEMUR-SEN’İN TALEPLERİ
1- Vardiya Tazminatı
Hizmet kolumuzda vardiyalı çalışan personele, vardiyalı çalıştığı her gün için en yüksek devlet memuru aylığının % 5’i kadar tazminat ödenir.

2- Hafta Sonu, Resmi Tatil Günleri, Dini Bayramlarda Çalışma Tazminatı
Hizmet kolumuzda hafta sonu, resmi tatil günleri, dini ve milli bayramlarda çalışan personele bu günlerde çalıştığı her gün için, en yüksek devlet memuru aylığının % 10’u kadar tazminat ödenir.

3- Yıllık İzinlerin Kullanımında İş Günü Hesabına Geçilmesi
a) KİT’lerde 399 sayılı KHK’ya tabi olarak çalışan personelin yıllık izinlerinin hafta sonu ve genel tatil günlerine denk gelen günlerin izinden sayılmaması ve işgünü hesabına göre izinlerin hesaplanması sağlanır.
b) Yıllık izinlerin kullanımında sayı sınırlamasının kaldırılarak parça parça istenildiği şekilde izinin kullanılması sağlanır.
c) Ayrıca Özel sektörde geçen hizmet süreleri de hak edilen yıllık izin gün sayısı hesabında dikkate alınır.

4- Şef Makinist Pozisyonu
TCDD ve bağlı ortaklıklarında çalışan makinist ve YHT makinisti pozisyonlarındaki personele şef Makinist pozisyonu verilir. Ek ödemeleri % 67 olarak düzenlenir.

5- Hizmet Kolumuzda çalışanlara yapılacak indirimler
Hizmet kolumuzda 657 ve 399 sayılı KHK’ye tabi olarak görev yapan personel ile eş ve çocukları için, TCDD tren bileti bedelleri %50 indirimli olarak uygulanır.

6- 399 Sayılı KHK I Sayılı Cetvele Tabi Personelin İkramiyesi
KİT’lerde daha önce 399 sayılı KHK’nın I sayılı cetvelinde görev yapan personel yılda iki kez ikramiye almaktayken, 02.11.2011 tarih ve 28103 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin EK 12 inci maddesinin 1 fıkrası (ü) bendi gereği bu ikramiyeler kaldırılmıştır. Bu ikramiye tekrar verilmeye başlanır.

7- Yemek Katkı Payı ve Giyim Yardımı
a) Çalışanlara bütçeden ayrılan yemek katkı payı (vardiyalı personel için öğün başı olmak üzere) 2018 yılı için 8 TL, 2019 yılı için 10 TL olarak belirlenir. Söz konusu hizmetten yasal sınırlar dâhilinde yararlanamayanların maaşlarına, aylık hesaplanarak nakdi olarak ödenir.
b) Hizmet kolumuzda çalışan personele yapılan giyim yardımı da nakdi olarak ödenir.

8- Servis Hizmeti
TCDD bölge müdürlükleri ve UDHB taşra teşkilatı bünyesinde çalışan personelin işe geliş gidişlerinin sağlanması için personel servis hizmeti sağlanır.

9- Fiili Hizmet Zammı:
Fiili hizmet zammı ile ilgili komisyonlar kurulmuş olup bu komisyonlardan biri de Ulaştırma Komisyonudur. Çalışmalar hızlandırılarak sonuç alınmalıdır. Konu ile ilgili ikinci bir toplantı henüz gerçekleştirilmemiştir. Acilen toplantı yapılmalı ve çözüm üretilmelidir.
(“ Kamu Geneline yönelik mali ve sosyal haklar” bölümü 38. Madde)

10- 45 Yaşını Geçmiş Koruma Güvenlik Görevlilerinin Durumu
Hizmet kolumuzda koruma ve güvenlik görevi bedenen yapılan bir iş olması sebebiyle 45 yaşından sonra bu görevde bulunanlar kendi istekleri ile aynı işyerinde kalmak suretiyle özlük ve mali haklarında herhangi bir azalmaya meydan vermeyecek uygun bir pozisyona atanır.

11- ARFF Memurlarının Tekniker Pozisyonuna Alınması
DHMİ de çalışan ARFF memurları aldıkları eğitim ve yaptıkları işe uygun olarak Tekniker pozisyonuna atanır.

12- Araç Kullanan ARFF Memuru, ARFF Şefi, Apron Memuru ve Apron Şefi Personele İlave Ücret
DHMİ’de ARFF ve apron hizmetlerini fiilen araç kullanarak yerine getiren araç kullanan ARFF memuru, ARFF şefi, apron memuru ve apron şefi personele aylık ilave 100 TL ücret ödenir.

13- Hava Trafik Kontrolörlerinin Özlük Haklarının Düzenlenmesi
DHMİ’deki hava trafik kontrolörlerine pozisyonlarının karşılığı olan kontrolör veya uzman (A Grubu) kadrosu verilir.

14- Silah Tazminatı
Silahlı özel güvenlik görevlisi ruhsatı bulunan koruma ve güvenlik görevlisi / şef ve müdürlerine çalıştığı her bir saat için 5 TL/Saat silah tazminatı ödenir.

15- DHMİ’de Çalışan Elektrik/ Elektronik Personeline ATSEP Lisansı;
Havalimanlarında çalışan elektrik/ elektronik personeline Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ATSEP Lisansı verilir.
(ATSEP Lisansı: Hava Seyrüsefer Güvenliği Elektronik Personel Lisansı )

16- DHMİ Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
DHMİ’de görev yapan personele; maliyetinin tamamı Euro Control Teşkilatı’ndan karşılanmak şartıyla ilave ödeme yapılmaksızın tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılır.

17- Liman Başkanlığında Çalışan Personele Ek Ödeme Artışı
Liman başkanlıklarında çalışan personelin ek ödemeleri döner sermayeden karşılanmak üzere 300 TL artırılır.

18- UDHB Çalışan Personelin Döner Sermayeden Ek Ödemeleri
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın döner sermaye işletmesi bulunmakta olup bu işletmenin geliri de çalışan personelin yaptığı iş ve işlemler sonucunda oluşmaktadır. Bu gelirden çalışanlara en yüksek devlet memuru maaşının % 40’ı oranında zam verilir.

19- Limanlarda ve Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde Fazla Çalışma
Limanlarımız, Ulaştırma Bölge Müdürlükleri 24 saat esasına göre çalışmasına rağmen personel fazla çalışma veya mesai alamamaktadır. Yapılacak çalışmalar karşısında fazla çalışma ücreti ödenir.

20- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Özlük Hakları
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nde (İHS) İdari Hizmet Sözleşmesi’ne tabi olarak çalışan personelin mevcut mali ve özlük hakları korunarak iş güvenceli olarak istihdamı sağlanır.

21- Vekâleten Bakılan Görevlere Ücret Ödenmesi
399 sayılı KHK II sayılı cetvelde yer alan sözleşmeli personel tarafından yürütülen vekâleten görevlendirmelerin ücreti ödenir. Vekâlet tazminatı adı altında ödenecek bu ücret en yüksek devlet memuru aylığının % 20 si oranından aşağı olamaz.

22- Lojmanlar
Lojman tahsislerinde sıra tahsisi uygulamasına geçilerek tüm çalışanların sırayla lojmanda oturmasına imkân verilir.

23- Sicil Başarı Puanının Kaldırılması
Sicil değerlendirme uygulamasının kaldırılarak sicil başarı puanından kaynaklanan ücret temel ücret eklenir.

24- Ücretsiz Kreş Hizmeti
Hizmet kolumuzda çalışan personele ücretsiz kreş hizmeti sağlanır; Sağlanamadığı işyerlerinde bu ücret nakdi olarak personele ödenir.

25- Tren Şefi ve Kondüktörlere Verilecek Ek Ödeme
Biletsiz veya biletinin mevkiinden yüksek mevkilerde seyahat eden yolculardan bilet ücretini veya mevkii farkını almak suretiyle geliri arttırıcı gayret gösteren Kondüktörlere ve Tren Şeflerine topladıkları paranın anahat ve banliyö trenleri ile bölgesel trenlerde %15’i, oranında para mükâfatı verilir.

26- Konaklama Ücreti;
6245 sayılı harcırah kanunu kapsamında ödenen konaklama ücretinde 10 günlük süre sınırlandırılması uygulanmaz. Geçici görevlendirilen personele 6245 Sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenen geçici görev yolluğu, istihdam türüne bakılmaksızın bütün kamu görevlilerine ödenir. Geçici görevlendirmelerde gündelik, görevlendirme devam ettiği sürece günlük harcırah tutarının % 50 fazlası oranında ödenir.

27- KİT’lerde çalışan İç Denetçiler;
KİT’lerde çalışan iç denetçilerin mali, özlük ve sosyal hakları; Bakanlık iç denetçilerinin mali, özlük ve sosyal ve haklarına eşitlenir.

28- Ücret Dengesi;
Memur-şef, şef-şube müdürü, şube müdürü-daire başkan yardımcısı, daire başkan yardımcısı-daire başkanı arasında yüksek oranda maaş farkı bulunmaktadır. Bu maaşlar yeniden düzenlenir.

29- Ek Ödemeler ve Aile Yardımı;
Ek ödemeler ve aile yardımı emekli maaşına yansıtılır.

30- Vergi Dilimleri;
KİT’lerde çalışan personelin gelir vergisi oranlarını belirleyen vergi dilimleri yükseltilir ve gelir vergisi oranları düşürülür.

31- Dayanışma Aidatı;
İşyerlerinde yetkili sendikaya üye olmayan personelin, Toplu sözleşme kazanımlarından yararlanabilmesi için yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödemesini zorunlu hale getirecek yasal düzenlemenin yapılır.

32- Yasakların Kaldırılması;
Kamu çalışanlarına siyaset ve ticaret yasağı kaldırılır; kılık kıyafet ve sakal serbestliği sağlanır.


İlk yorum yapan olun

Yorumlar