TCDD’nin Mal ve Hizmet Alım İhalelerinde Ek Fiyat Farkı Verilebilecek

TCDDnin Mal ve Hizmet Alim Ihalelerinde Ek Fiyat Farki Verilebilecek
TCDD'nin Mal ve Hizmet Alım İhalelerinde Ek Fiyat Farkı Verilebilecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet alım ihalelerinde ek fiyat farkı verilebilmesine imkan tanındı.

15/11/2003 tarihli ve 25290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri

1/12/2021 tarihinden önce, bu Yönetmeliğe göre ihalesi yapılan (doğrudan temin kapsamında yapılan alımlar hariç) ve 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 1/7/2021 ile 30/11/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait endeks, 1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin yazılı başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilir. Ayrıca bu kapsamdaki sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile devredilebilir.

Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde İdareye yazılı olarak başvurması zorunludur.

1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22/1/2022 tarihi itibarıyla devam eden mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içerisinde İdareye yazılı olarak başvuruda bulunması ve İdarenin onayı ile devredilebilir.

Bu madde kapsamında ek fiyat farkı verilmesi ve/veya sözleşmenin devri ile ilgili olarak; 23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların ilgili maddeleri uygulanır.”

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

Benzer Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Yorumlar