Hasanbey Lojistik Merkezine Elektrifikasyon Sistemlerinin Teçhiz Edilmesi İşi YaptırılacaktırİHALE BİLGİLERİ
İHALE SORUMLUSU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER VE LİMAN SİPARİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE SORUMLUSU ŞUBE MÜDÜRÜ TAMER ÖZGÖÇ
İHALE ADRESİ MERKEZ YAPIM İHALE KOMİSYONU TOPLANTI SALONU
TELEFON VE FAKS NO 0 312 309 05 15 /4139-4409 0 312 311 53 05
İLAN TARİHİ 23/12/2011
İHALE TARİHİ VE SAATİ 07/02/2012 SAAT : 14,00
ŞARTNAME BEDELİ 500,- TL
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU YAPIM İŞİ
DOSYA NUMARASI 2011/206118
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ malzemesiparis@tcdd.gov.tr

MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ
MALZEMENİN ADI MİKTARI (KG) ŞARTNAME NO

ELEKTRİFİKASYON SİSTEMLERİNİN TEÇHİZ EDİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
180 TAKVİM GÜNÜ ŞARTNAMEYİ GÖRMEK VE İNDİRMEK İÇİN BASINIZ

İHALE İLANI

ELEKTRİFİKASYON SİSTEMLERİNİN TEÇHİZ EDİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hasanbey Lojistik Merkezine Elektrifikasyon Sistemlerinin Teçhiz Edilmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası:

2011/206118

1-İdarenin

a) Adresi:

TALATPAŞA BULVARI NO:3 06330 GAR ALTINDAĞ-ANKARA

b) Telefon ve faks numarası:

0 312 309 05 15-4139,4409 – 0 312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi:

malzeme@tcdd.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer:

Hasanbey Lojistik Merkezi (Eskişehir)

c) İşe başlama tarihi:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi:

Yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (1118 nolu oda) Gar/ANKARA

b) Tarihi ve saati:

07.02.2012 – 14:00

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel:

ADET : 1

MESLEKİ ÜNVANI :Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi

MESLEKİ DENEYİMİ : 5 yıl

İsteklinin; ticari faaliyette bulunduğu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personeli çalıştırması ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personel için mezuniyetinden itibaren geçirilmesi gereken sürenin sağlandığı hususu; mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.

b) Teknik Personel:

ADET : 1

POZİSYONU : Proje Müdürü

MESLEKİ UNVANI : Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi

MESLEKİ DENEYİM :  10 yıl

BENZER İŞ DENEYİM :  5 yıl

 

ADET : 1

POZİSYONU : Şantiye Şefi

MESLEKİ UNVANI : Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik Mühendisi

MESLEKİ DENEYİM :  8 yıl

BENZER İŞ DENEYİM : 4 yıl

 

ADET : 1

POZİSYONU : İnşaat Mühendisi

MESLEKİ UNVANI : İnşaat Yüksek Mühendisi veya İnşaat Mühendisi

MESLEKİ DENEYİM : 5 yıl

BENZER İŞ DENEYİM : 3 yıl

 

ADET : 1

POZİSYONU : Elektrik Teknikeri

MESLEKİ UNVANI : Elektrik Teknikeri

MESLEKİ DENEYİM : 3 yıl

BENZER İŞ DENEYİM : 1 yıl

 

ADET : 1

POZİSYONU : Harita Teknikeri

MESLEKİ UNVANI : Harita Teknikeri

MESLEKİ DENEYİM : 3 yıl

BENZER İŞ DENEYİM : 1 yıl

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarihli resmi gazetede yayımlanan Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen D/VI. GRUP: ELEKTRİKLİ ULAŞIM ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.

D/VI. GRUP: ELEKTRİKLİ ULAŞIM ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ İŞLERİ

 1. Elektromekanik İşler
 2. Raylı sistemler elektrifikasyon işleri

 3. Lastikli ulaşım araçları elektrifikasyon işleri

 4. Kablolu ulaşım araçları elektrifikasyon işleri

 5. Elektrikli taşıtlar dolum tesisleri

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri; iş deneyimi belgesi yerine mezuniyet belgelerini /diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendisler için Elektrik Mühendisliğidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı TCDD Genel Müdürlüğü Merkez Veznesi (Zemin Kat) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Merkez Yapım İşleri İhale Komisyonu (1096 nolu oda) Gar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.