Demiryolu meslekleri (Hareket memuru)

Hareket Memuru (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği TCDD’yi GeliĢtirme ve TCDD Personeli DayanıĢma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından hazırlanmıĢtır.
Hareket Memuru (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiĢ, MYK UlaĢtırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.
Hareket Memuru (Seviye 4), görevli olduğu işyerinde trafik hizmetlerini mevzuata uygun olarak yürüten, tren hazırlama, sevk ve kabul işlemlerini yapan, manevra planlarını hazırlayıp, manevraların bu planlara göre yapılmasını sağlayan kişidir.
Hareket Memuru, nezaret altında olmaksızın gerçekleştirdiği işlemlerinde, yaptığı  doğruluğundan, zamanlamasından ve kalitesinden sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır, olağandışı durumlarla karşılaştığında, sorumluluk alanına giren konularda doğrudan öz idare kullanarak sorunun çözümüne katkı sağlar, sorumluluk alanı dışında kalan olağandışı durumları ilgililere bildirir. Kendisinin ve birlikte çalıştığı diğer kişilerin iş emniyetini sağlamak hareket memurunun sorumlulukları arasında yer alır.
Hareket memurları, farklı yoğunlukta ve farklı sosyal imkanlara sahip işyerlerinde görev yaparlar. Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, büyük ve yoğun iş hacmi olan işyerlerinde çalışan hareket memurlarında stres, yerleşim yerlerine uzak ve genellikle tek başına çalışmayı gerektiren yerlerde çalışan hareket memurlarında yalnızlık duygusu ön plana çıkmaktadır. Günün her saatinde ve resmi tatil günlerinde, her türlü iklim şartlarında, açık ve kapalı ortamlarda çalışması söz konusudur.
Bu mesleği yapan kişilerde, çalışma ortamı ve koşullardan kaynaklanan romatizmal hastalıklar, uykusuzluk ve yorgunluk ile stres görülen olumsuzluklardır.
Hareket memurunun görevi esnasında tek başına kararlar alabilmesi, işyeri ile trafiğin idaresinde inisiyatif kullanarak etkin rol oynaması nedeniyle demiryolu trafik birimlerinde üst görevler ve yönetim kadrolarının önemli adaylarındandır. Mesleğin özelliği gereği demiryolu bulunan her yerde çalışma imkanına sahiptir.
2.6. Mesleğe ilişkin Diğer Gereklilikler
Hareket Memuru, müşterilerle ve halkla sürekli ilişkileri gereği kılık, kıyafeti temiz ve düzgün olmalı, temsil ve etkin iletişim becerisine sahip olmalıdır.
Hareket Memuru (Seviye 4) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleĢtirilecektir.
Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye iliĢkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.


Hareket memuru genel bilgileri


İlk yorum yapan olun

Yorumlar