Abalı Kayak Merkezi Kiraya Verilecek

Abali Kayak Merkezi Kiraya Verilecek
Abalı Kayak Merkezi Kiraya Verilecek

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gevaş Abalı Kayak Tesisleri’nde bulunan kayak odası, teleski, telesiyej ve kafeteryayı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek 4 aylığına kiraya verecek.

GENÇLİK  VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1- Aşağıda adı, muhammen bedeli ve yeri yazılı olan Gevaş Abalı Kayak Tesislerinde bulunan  Kayak Odası, Teleski, Telesiyej  ve Kafeterya  belirtilen ihale tarihi ve saatinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek dört (4) aylığına kiraya verilecektir.
2- İhale 17.11.2022  Perşembe   günü saat : 10:00’te  Gençlik  ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.
3- Geçici teminatını nakit olarak yatıracak olan istekliler  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Van Ziraat Bankası Tuşba Şubesinde bulunan ( IBAN TR330001002139882606405001 nolu hesabına yatıracaklardır.
4-    İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler;
a.Nüfus Cüzdanı Sureti
b.Savcılıktan iyi hal belgesi ( 3 aydan eski olmamak )
c.İkametgah Belgesi ( 3 aydan eski olmamak )
d.Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
e.Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
f.Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve imza sirküleri ile yetki belgesi.
g.Bağlı Olduğu Odadan İhalenin Yapıldığı  Son Altı Aya  Ait Olmak Üzere İhale Konusu İşle ( Kış Sporları  Organizasyonlarını yapmak  ve  Kayak Tesisleri işletmek V.S  ) İştigal Ettiğine Dair Faaliyet Belgesi Sunmak Zorundadır
h. Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge.
i.Şartnameyi tamamen okuduğunu ve buna göre istekli olduğunu bildirir dilekçe ile birlikte,
j.Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenip, İdareye teslim edilecektir.
k. Yukarıdaki Şartları yerine getirmeyen  Firmaların Teklifleri  ret edilecektir.
İstekliler belgelerini zarf içinde Zarfın 17.11.2022 Perşembe    günü saat : 10:00’e kadar ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin tümü aslı veya noter tasdikli suret olacaktır.
Şartnameye ilişkin bilgiler Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü  Abdurrahman Gazi Mah. İskele Cad. No:230 Tuşba/Van   Gençlik  ve Spor İl Müdürlüğü binasında görülebilir.
5-    İştirakçiler bizzat katılmak zorundadır.
6-    İhale Komisyonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi gereğince ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
7-    Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8-

Tesis Adı Muhammen Bedel Geçici Teminat Yeri
Gevaş Abalı Kayak Merkezi Kayak Odası, Teleski, Telesiyej ve Kafeterya Kiralama 151.250,00 4.538,00 Van – Gevaş Abalı Kayak Tesisleri

Benzer Reklamlar

İlk yorum yapan olun

Yorumlar