BTS, Vagon Teknisyenlerine Arazi Tazminatı Ödenmesi İçin DPB’na Başvurdu

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) tarafından Vagon Teknisyenlerine Arazi Tazminatı ödenmesi için TCDD Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunuldu.


Konuyla ilgili olarak Sendika tarafından Devlet Personel Başkanlığına gönderilen aşağıdaki yazıyla Vagon Teknisyenlerine Arazi Tazminatı ödenmesi husuusnda görüş talep edildi.

İlgili yazı şöyle:

Sayı: 2018-03-79 14.03.2018

Konu: Arazi Tazminatı/ek özel hizmet tazminatı ödenmesi hk

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA

ANKARA

İlgi (a) : Maliye Bakanlığının 11.01.2016 tarih ve 312 sayılı yazısı

İlgi (b) :Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müd. İns.Kayn.Dai.Bşk. Atama ve Ayrılmalar Şube Müd.19.01.2018 tarih ve 12308 sayılı yazısı

Sendikamız Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Demiryolları, Hava Meydanları, Limanlar, Denizcilik Müsteşarlığı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında çalışan kamu çalışanlarının üyesi bulunduğu sendikadır.

Bilindiği üzere toplu sözleşme hükümleri gereğince 2016 yılından itibaren Sendikamızın örgütlü olduğu kurumlardan TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.’de sözleşmeli statüde çalışan teknik personel için 3 ayda bir unvanlarına göre belirlenen miktarlarda Arazi Tazminatıödenmesine başlanmıştır. Ancak Vagon Teknisyeni unvanı ile görev yapan personele arazi tazminatı ödemesi yapılmamaktadır.

Arazi tazminatının ödenmesine ilişkin ilgi(a)’da yer alan Maliye Bakanlığının 11.01.2016 tarih ve 312 sayılı yazısı ile 11.05.2006 tarihli 26165 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel tebliğinin C-II sayılı cetvele ilişkin açıklamalar bölümünün 6. Sırasının (a) bendinde arazi tazminatının ödeneceği çalışma alanları içerisinde demiryolu sahaları da sayılmaktadır.

Sendikamız tarafından TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.ye yaptığımız Arazi Tazminatının Vagon Teknisyeni unvanlı personele ödenmesi talepli yazımıza verilen ilgi (b) cevap yazısında; 2018-2019 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşmesinin 34.maddesine yer verilmiş ve bu maddede Vagon Teknisyeni unvanının Arazi Tazminatı alacak unvanlar arasında yer almadığı, bu nedenle Vagon Teknisyeni unvanlı personele talep edilen Arazi Tazminatı ilave ücret verilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Unvan bakımından Vagon Teknisyenleri; Gar, Liman, yükleme ve boşaltma sahaları, bakım onarım hatları ile iltisak hatları gibi demiryolu sahasında fiilen görev yapmakta olup diğer branşlarda görev yapan Teknisyenlerle (makine teknisyeni, elektrik teknisyeni, motor teknisyeni vb) aynı kategoride olup gerek unvan bakımından gerekse fiili çalışma alanları bakımından değerlendirildiğinde teknik hizmetler sınıfında yer alan ve açık alanda görev yapan Vagon Teknisyenlerine de arazi tazminatı ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Diğer yandan yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi Teknisyen unvanı genel bir unvan olup, örneğin; Makine Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni ve Motor Teknisyeni benzeri unvanlardaki personel Toplu Sözleşme metninde ayrı ayrı belirtilmemiş olup, genel olarak Teknisyen unvanı belirtilmiştir.

Başkanlığınız tarafından konuya ilişkin olarak verilecek görüş, ilgili kurumun yaşanılan bu mağduriyetin giderilmesi yönünde gerekli adımları atması açısından önem taşımaktadır.

Başkanlığınızın Vagon Teknisyeni unvanında görev yapan personelin Arazi Tazminatı alıp alamayacağı yönünde tarafımıza görüş bildirmesini talep ederiz.

Rıza ERCİVAN
Genel Hukuk TİS ve İnsan Hakları Sekreteri

Hasan BEKTAŞ
Genel Başkan

EKLER :

EK-1: İlgi (a) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğünün yazısı (2 sayfa)

EK-2: İlgi (b) Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müd. İns.Kayn.Dai.Bşk. Atama ve Ayrılmalar Şube Müd.19.01.2018 tarih ve 12308 sayılı yazısı (2 sayfa)


2 Comments

  1. demiryollarında ;açık alanlarda gerektiğinde bedenen fedakarca çalışarak taşımacılığa en büyük desteği olan eğitimli uzman ve teknik personel olarak görev yapan ”vagon teknisyen”lerin tüm mağduriyetlerinin önlenmesi öncelikle kurumunun asli görevidir.BTS nin hakli teklifi önemsenmelidir

  2. demiryollarında ;açık alanlarda gerektiğinde bedenen fedakarca çalışarak taşımacılığa en büyük desteği olan eğitimli uzman ve teknik personel olarak görev yapan ”vagon teknisyen”lerin tüm mağduriyetlerinin önlenmesi öncelikle kurumunun asli görevidir.BTS nin hakli teklifi önemsenmelidir

Yorumlar